كل نظام سرمایه داری را باید نشانه گرفت!
صف آرائی انسانیت آزادیخواه و برابری طلب در مقابل كنفرانس G20
تورنتو- كانادا

 روزهای ۲۵ تا ۲۷ ژوئن، سران ۲٠ كشور صنعتی در تورنتو گرد هم میایند تا سیاستهای اقتصادی جهان سرمایه داری را هماهنگ كنند. این كنفرانس در شرایطی برگزار میشود كه بحران عمیقی نظام سرمایه داری جهانی را فرا گرفته است. مبلغین نظام استثمارگر سرمایه داری تم این كنفرانس را "شفا" و "آغازی جدید" خوانده اند. تا همین جا قربانیان بلافصل این بحران میلیونها كارگر بوده است. گویا این كفاف نكرده است. بیكاری و خانه خرابی و گرسنگی میلیونی عطش این نظام طبقاتی بحران زده را نتوانست رفع كند. از این رو سران ۲٠ كشور صنعتی سرمایه داری به صف میشوند تا یكبار دیگر سازمان دهی استثمار وحشیانه میلیونی را طراحی كنند٬ تعرضی دیگر به معیشت کارگران و مردم زحمتکش را در دستور قرار دهند٬ تا شاید بتوانند نظام ضد انسانی خود را از این بحران مهلک نجات دهند.
تا همین جا كارگران و مردم  به ستوه آمده  در مقیاس جهانی  مقاومت چشمگیری را در مقابل هجوم وحشیانه سرمایه داران و حكومتهای آنان به معیشت و زندگی خویش سازمان داده اند. اعتراضات میلیونی و میلیتانت در یونان، تایلند، ایران و تا قلب اروپا و آمریكا حكومتهای حافظ نظام استثمارگر سرمایه داری را نشانه گرفته است. دنیا شاهد صف آرایی دیگری در تورنتو خواهد بود. كنگره كار كانادا با بیش از سه میلیون عضو و بخش اعظم اتحادیه های كارگری ایالتهای انتاریو و كبك، دهها سازمان علیه فقر، مدافع حقوق كودكان، زنان و محیط زیست و تمام نیروهای سوسیالیست و چپ از مدتها است كه برای قدرت نمایی در این سه روز خود را آماده میكنند. وحشت عمیقی سران حکومتهای دمکراسی غربی را فرا گرفته است. بیش از یك میلیارد دلار تنها صرف انتظامات و امنیت این كنفرانس كرده اند. جو شهر هفته ها است كاملا نظامی شده است. اما صف انسانیت مترقی، صف كارگر٬ صف سوسیالیسم و جبهه آزادیخواهی در این روزها به صحنه خواهد آمد و با مارش اعتراض٬ تنفر خود را از مناسبات مبتنی بر بیعدالتی، فقر و بیحقوقی نشان خواهد داد. در این روز باید اجتماع سران سرمایه را به پلاتفرمی بدل كرد تا ضمن تحكیم همبستگی بین المللی كارگران٬ آلترناتیو یك جامعه برابر و آزاد و سوسیالیستی را در مقابل دنیا قرار داد. این صف باید كل نظام سرمایه داری را زیر ضرب بگیرد. این صف باید آلترناتیو خود، سوسیالیسم٬ را به اهتزاز درآورد. این صف باید همه تحجر و ارتجاع ملی، مذهبی و فرهنگی را به كنار زند و مستقیما كل نظام بردگی سرمایه داری را با آلترناتیو فوری استقرار سوسیالیسم هدف قرار دهد.
حزب اتحاد كمونیسم كارگری از همه كارگران، از همه انسانهای آزادیخواه، از همه كسانی كه  برای رفاه و سعادت انسان تلاش میكنند میخواهد به صف اعتراضات توده ای و به صف سازمانهای رادیكال و كارگری و به صف این حزب در روزهای ۲۵، ۲۶ و ۲۷ ژوئن در مركز شهر تورنتو بپیوندند.

زمان : جمعه ۲۵ ژوئن ، ساعت ۲ بعد از ظهر
Toronto, Alan Garden, Sherbourne and Gerrard
زمان: شنبه ۲۶ ژوئن، ساعت 1 بعد از ظهر
مقابل مجلس ایالتی انتاریو، Queen’s Park

حزب اتحاد كمونیسم كارگری_ تشكیلات كانادا
۱٠ ژوئن ۲٠۱٠