سخنرانی آذر ماجدی در سمینار اومانیست های اروپا

شنبه 29  مه آذر ماجدی بدعوت سازمان اومانیست های اروپا در سمیناری با تم مذهب و زن، در استکهلم سخنزانی کرد. در این سمینار شش سخنران شرکت داشتند که هر یک در مورد وجوهی از نقش سرکوب گر و زن ستیز مذهب صحبت کردند. آذر ماجدی اعلام کرد که کلیه مذاهب مردسالار، زن ستیز و ضد زن هستند. تمام مذاهب مبلغ خشونت اند. هم در انجیل، هم در ترات و هم در قران، مومئنین تشویق و ترغیب شده اند که با کافران و ملحدین بجنگند و با خشونت و شقاوت کامل تمام کفار را کشتار کنند. در طول تاریخ بیشترین انسان ها تحت نام خدا و بیرق مذهب کشته شده اند.
مذهب زن را منشاء گناه و شیطانی میداند. به همین دلیل زنان باید تحت کنترل کامل و در غلاده قرار گیرند تا مردان به گناه وسوسه نشوند. به آتش کشیدن زنان نافرمان، باسم جادوگر در قرون وسطی و سنگسار کردن زنان به خاطر رابطه جنسی خارج از ازدواج، برای مقابله با زنان نافرمان است. اسلام این کنترل را به شکل حجاب و پوشاندن زن از سر تا پا تجویز کرده است. حجاب سمبل و ابزار به بردگی کشیدن زن در جامعه تحت سلطه اسلام است. و لذا حجاب برای دختران زیر سن قانونی باید ممنوع شود. همچنین برقع بعنوان تحقیر کامل زن و محروم کردن زن از هر نوع هویت انسانی باید ممنوع گردد. آپارتاید جنسی یک رکن اصلی نظم اسلامی است و حکومت اسلامی با استقرار آپارتاید جنسی کل جامعه را به قهقرا می کشد.
آذر همچنین در مورد مقوله نسبیت فرهنگی صحبت کرد. وی گفت که نسبیت فرهنگی علیرغم تصور عمومی که موجب کاهش راسیسم و تشدید دموکراسی نیست، بلکه عین راسیسم است. (در اینجا صدای کف زدن های شدید در سالن بلند شد.) وی اشاره کرد که نباید اجازه دهیم مقوله ای اختیاری بنام فرهنگ بر اصول پایه ای چون برابری و آزادی پیشی بگیرد.
آذر همچنین اعلام کرد که تمام مذاهب از تجاوز بعنوان مجازات و تشویق استفاده می کنند. در جنگ علیه "کفار" زنان "کافر" بعنوان جایزه به سربازان داده می شوند و همچنین برای خرد کردن دشمن و مجازات آنها به زنان تجاوز می شود.
آذر ماجدی در پایان به وضعیت ایران اشاره کرد. گفت که در ایران نسل جدید با رژیم و نظم اسلامی کاملا ناخوانا است و خواهان سرنگونی آن است. وی ادامه داد که در ایران یک جنبش عظیم توده ای برای حقوق زن موجود است که با رژیم اسلامی سر جنگ دارد و خواهان یک نظام سکولار است. او گفت که موقعیت این جنبش و کشمکش دائمی آن با رژیم اسلامی به تحولات ایران یک بعد عمیقا زنانه داده است. سرنگونی رژیم اسلامی و تحولات آتی ایران در خاورمیانه و تمام کشورهای تحت اسلام تاثیرات عمیق خواهد گذاشت. آذر آنگاه از حاضرین خواست که از مبارزات مردم ایران برای آزادی، برابری و رفاه و برای سرنگونی رژیم اسلامی دفاع کنند. اما باید توجه داشت که اولین قربانیان تحریم اقتصادی و حمله نظامی مردم هستند و لذا باید با تمام قوا با آن مخالفت کرد.
سخنرانی آذر ماجدی با استقبال بسیار گرم حاضرین روبرو شد.


سازمان آزادی زن
31 مه 2010