گزارشى از سنندج٬

تلاش جمهورى اسلامى
براى ايجاد رعب و وحشت در سنندج
پدرام رفيعى

امروز چهارشنبه ١٢ خرداد ساعت ۶ بعدازظهر ماموران اداره اماکن جمهورى اسلامى تهاجم گسترده اى را در خيابانهاى اصلى شهر شروع کردند. تقريبا تمامى نيروهاى اداره اماکن در خيابانهاى اصلى شهر و برخى پاساژها به بهانه "گرانفروشى و مقابله با وسائل قاچاق" دست به ايجاد فضاى رعب و وحشت زدند.

در خيابان فردوسى چندين مغازه را به بهانه گرانفروشى و نزدن اتيکت بر اجناس مهر و موم کردند و بعد از پلمپ کردن کردن پلاکاردى را روى آنها نصب کردند که "اين مغازه فعلا به دلائلى تا اطلاع ثانوى تعطيل ميباشد"! همينطور در بازارچه فردوسى که در همان خيابان واقع است مامورين نيروى انتظامى ورودى و خروجى اين بازارچه را مسدود و اجازه ورود و خروج را به هيچکس نميدادند. در اين محل نيز اجناس چندين مغازه لوکس فروشى را ضبط و آنها را تعطيل کردند. براى تعداد زياد ديگرى نيز پرونده سازى کردند. ماموران اماکن به مغازه داران اعلام کردند که بزودى با جريمه هاى سنگين روبرو خواهند شد.

هدف جمهورى اسلامى نه مقابله با گرانفروشى است و نه مقابله با قاچاق. ماموران جمهورى اسلامى فقط دنبال ايجاد رعب و وحشت و اخاذى اند. حکومتى که خود در راس سازماندهى قاچاق در سراسر ايران و منطقه است٬ حکومتى که خود گرانى و بيکارى و ندارى و فقر را به اکثريت مردم تحميل کرده است٬ نميتواند مدعى مقابله با گرانفروشى و قاچاق شود. آنهم دستفروشانى که آهى در بساط ندارند. جمهورى اسلامى بويژه در اينروزها که مردم شهر براى ديدار خانواده حبيب لطيفى رفتند و مادران را در اين شرايط تنها نگذاشتند٬ با ايجاد فضاى رعب و وحشت در شهر قصد ترساندن مردم را دارد. اما مردم اين تشبثات جمهورى اسلامى را ميشناسند و وقعى به آن نميگذارند. *

12 خرداد 89