اعتراضات در خارج کشور
عليه جمهورى اسلامى گسترش مى يابد!

بدنبال انتشار خبر اعدام جنايتکارانه فرزاد کمانگر٬ على حيدريان٬ فرهاد وکيلى٬ شيرين علم هولى و مهدى اسلاميان در زندان اوين توسط جمهورى اسلامى٬ جريانات سرنگونى طلب٬ کمونيست و چپ در کشورهاى مختلف اروپا و آمريکا مبتکر تظاهراتها و اعتراضات متعددى شدند. نفرت از نظام اسلامى بدرست توجه ها را به مراکز و سفارتخانه هاى رژيم اسلامى برگردانده است. در اسلو فعالين سياسى و چپها با سنگ و چوب به سفارت جمهورى اسلامى حمله کردند و شيشه هاى آن را خرد کردند. در لندن انگلستان نيز بلافاصله اين اتفاق افتاد. در هلند فعالين سياسى و چپها مقابل سفارت رفتند اما حفاظت شديد پليس مانع نزديک شدن آنها به لانه جاسوسى رژيم شد. در کشورهاى ديگر موج تظاهراتها و سازماندهى اعتراض همچنان ادامه دارد. در استکهلم فردا پنجشنبه آزاديخواهان مجددا مقابل سفارت رژيم اسلامى ميروند. به همه شرکت کنندگان دراين تظاهراتها دست مريزاد بايد گفت.

وقت آنست همه جا بساط لانه هاى جاسوسى و تروريستى جمهورى اسلامى را جمع کنيم. وقت آنست همراه با مردم داغدار و خانواده هاى زندانيان سياسى که تحت اختناق اسلامى مقابل زندانها و بيدادگاههاى رژيم اسلامى براى نجات جان فرزندانشان اجتماع ميکنند٬ همراه با اعتراض سراسرى و آزاديخواهانه مردم در سراسر ايران٬ در خارج کشور نيز جنبشى براى بيرون کردن جمهورى اسلامى و پائين کشيدن پرچم ننگين اش براه افتد.

آزاديخواهان٬ جوانان!
همه جا پرچم سرخ کارگران را بدست بگيريد و به مراکز جمهورى اسلامى تهاجمى وسيع را سازمان دهيد. هيچ عامل و عنصر جمهورى اسلامى نبايد جرات کند اينروزها هيچ جا آفتابى شود. نبايد بگذاريم در اوين ها و کهريزک ها جوانان و آزاديخواهان را زير شکنجه بکشند٬ اعدام کنند٬ و در خارج کشور مراسم جشن و سفره ديپلماتيک با مشتى سست عنصر و متملق و مرتجع برپا کنند. وقت آنست خارج کشور توسط سوسياليستها و آزاديخواهان فتح شود. وقت آنست آرزوى ديرينه ما يعنى برچيدن لانه هاى جاسوسى و تروريستى جمهورى اسلامى متحقق شود.

بپاخيزيد و متحد و با اراده اى محکم بصورت وسيع در اجتماعات و تظاهراتها با شعار مرگ بر جمهورى اسلامى٬ زنده باد سوسياليسم٬ به دنيا اعلام کنيد که طبقه کارگر ايران و مردم آزاديخواه چه ميخواهند. همه جا اعلام کنيد مجازات اعدام بايد فورا و بدون قيد و شرط لغو شود. همه جا اعلام کنيد بايد سفارتحانه هاى جمهورى اسلامى تعطيل شود. زندانيان سياسى بايد فورا آزاد شوند. به دولتها اعلام کنيد که مماشات و تجارت با قاتلين و متجاوزين بس است. ما بايد اينها را به نيروى خود تضمين کنيم.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٢ ارديبهشت ١٣٨٩ – ١٢ مه ٢٠١٠