نشست سیاسی با نمایندگان سندیکاههای ترکیه و
حزب کمونیست ترکیه بمناسبت روز جهانى کارگر

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در هفته قبل از اول مه ٢٠١٠ پيامى خطاب به کارگران ترکيه بمناسبت روز جهانى کارگر صادر کرد که در آن ضمن حمايت و پشتيبانى حزب و کارگران ايران از مبارزات پر شور طبقه کارگر ترکيه بر وحدت انترناسيوناليستى طبقه کارگر دو کشور تاکيد کرده بود.

روز ٢٩ آوريل ساعت ۵ عصر با هماهنگى نماينده حزب اتحاد کمونيسم کارگرى٬ جلسه اى سياسى با حضور نمايندگان چند سنديکاى ترکيه در دفتر حزب کمونيست ترکيه برگزار شد. در اين جلسه نماينده حزب٬ نماينده سنديکاى کارگران بازنشسته٬ نماينده سنديکاى اتوبوس رانى و تاکسيرانى وان٬ نماينده سنديکاى کارگران تکل دياربکر و نماينده حزب کمونيست ترکيه واحد آنکارا حضور داشتند. موضوع اين جلسه ارائه پيام حزب به زبان ترکى به کارگران ترکيه بمناسبت اول مه و بحث سياسى پيرامون جنبش طبقه کارگر در کشورهاى ايران و ترکيه و ديدگاههاى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بود.

جلسه در فضائى صميمى با قرائت پيام حزب به کارگران ترکيه شروع شد. در ادامه نماينده حزب دومين سال رسمى شدن اول مه بعد از ٣٣ سال و کشتار کارگران در سال ١٩٧٧ در ميدان تقسيم ترکيه که طى آن ٣٧ کارگر جان باختند٬ روز کارگر و اين پيروزى را به کارگران ترکيه تبريک گفت و از خاطره و استقامت کارگران جانباخته تجليل کرد. 

در ادامه جلسه به بررسى جايگاه طبقه کارگر و جنبش اعتراضى در ايران٬ حرکت و اعتصاب دوره اخير کارگران ترکيه را مورد بحث قرار داد و بر اهميت صفبندى کارگران در ايران و ترکيه در مقابل دولتهاى سرمايه دارى تاکيد گذاشت. نماينده حزب ضمن اشاره به تحليل حزب از رويدادهاى ايران٬ توضيح ماهيت جريان موسوم به رفرميست که عامل و شريک کشتار کارگران و کمونيستها در دهه ۶٠ بوده است٬ به استراتژى انقلاب کارگرى براى برپائى جامعه سوسياليستى تاکيد کرد. در اين بحث همينطور بر تاکيد حزب به سنت راديکال شورائى و سياست کنترل کارگرى عنوان شد که ما اجراى برنامه يک دنياى بهتر نوشته منصور حکمت را در گرو يک انقلاب کارگرى و برپائى يک حکومت کارگرى ميدانيم و براى آن مبارزه ميکنيم.

در ادامه بحث نماينده حزب٬ ضمن حمايت پرشور از اعتصاب و اعتراض سراسرى و بيوقفه سنديکاهاى صنايع غذائى ترکيه٬ اين حرکت را نمونه يک حرکت راديکال کارگرى دانست و عنوان کرد که حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بعنوان يک حزب انترناسيوناليست خود را همدرد و در کنار مبارزات کارگران ترکيه ميداند. مبارزه و اعتصابى که کارگران همراه با خانواده هايشان در سرماى سخت زمستان آنکارا الگوئى راديکال براى مبارزات کارگران ترکيه و در تقابل با سياست سنديکاهاى زرد و بورکرات و سازشکار شدند.

دراين بخش بود که نماينده سنديکاى صنايع غذائى ترکيه از تاريحچه اين سنديکاى انقلابى سخن گفت و به تجربه اعتصاب سراسرى اين سنديکا در دسامبر ٢٠٠٩ که موجب حمايت جهانى کارگران و همينطور سازمان فاو شد اشاره کرد.

در ادامه نماینده سندیکای اتوبوس رانی و تاکسی رانی همبستگى و حمایت خود از سندیکای اتوبوس رانی تهران را اعلام کرد و با اشاره به شرایط وخیم جسمی و روحی منصور اوسالو رئیس این  سندیکا که اکنون در  زندانهای رژیم اسلامى در وضعیت بدی قرار  دارد٬ نسبت به سلامت ایشان ابراز نگرانی کرد.

در ادامه جلسه که بحث ها به بررسی جنبشهای سندیکایی و شورایی درون طبقه کارگر رسید٬ نماینده  حزب اتحاد کمونیسم کارگری دیدگاه حزب را در باره سندیکاهای زرد که کارگران را از دخالت در سرنوشت خود بازميدارند سخن گفت. در اين قسمت رئیس دفتر حزب کمونیست ترکیه نیز از وجود  ١٣٢ سندیکای سراسری و منطقه ای کارگری در ترکیه خبر داد و اعلام کرد در این بین تنها ٣  سندیکای صنایع غذایی و کسک و دیسک انقلابی هستند و از تلاشهایشان در جهت دفاع از طبقه  کارگر در ترکیه در مبارزه علیه مدافعين بورژوازی ملیتاریست و دولت اسلام گرای ترکیه٬ که سرمایه داری شرکتهای چند ملیتی و اقتصاد بازار آزاد متوحش را در ترکیه دارند نهادینه میکنند٬ دفاع کرد.  

در بخشى ديگر از بحث که مربوط به سياستهاى رياضت اقتصادى بود٬ نماينده حزب از سياست حذف سوبسيدها توسط دولت اسلامى و اعتراض کارگران ايران سخن گفت و اينکه رهبر وقيح حکومت اسلامى امسال را "سال کار مضاعف" ناميده است که فقط گرسنگى را مضاعف ميکند. نماینده  سندیکای کارگران بازنشسته نيز از وضعیت بد معشیتی کارگران بازنشسته در ایران و ترکیه خبر داد  و اعلام کرد ما از وضعیت کارگران بازنشسته ایران که در بدترین شرایط معشیتی کشورهای منطقه    هستند خبر داریم و این وضعیت فلاکت اقتصادی تحمیلی حکومت جمهوری اسلامی را محکوم میکنیم.

در پايان اين جلسه که دو ساعت و نيم بطول انجاميد٬ نماینده حزب کمونیست ترکیه اعلام کرد ما به  همراه رفقای انقلابی و سندیکاهای کارگری در روز شنبه ساعت ١٠ صبح در میدان تقسیم باز اعلام  جنگ طبقاتی پینه بر دستان خواهيم کرد. بردگان نوین دنیای سرمایه داری مارش جنگشان را در ميدان تقسیم استانبول تازه خواهند کرد. ما نمیگذاریم که رفرمیستهای سوسیال دمکرات و نئو لیبرال اول مه ما کارگران را به  روز جشن ساده و شیرینی خوران تبدیل کنند. ما با جدال طبقاتی مان با بورژوازى هر روز را اول مه خواهیم کرد.

نماینده حزب اتحاد کمونیسم کارگری در پايان ضمن تبريک اول مه خواهان ارتباط و همفکرى بيشتر با حزب کمونیست ترکیه و سندیکاهای حاضر در جلسه شد.

 

زنده باد اتحاد جهانى کارگران !
مرگ بر سرمايه دارى!
زنده باد انقلاب کارگری !

     
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٧ ارديبهشت ١٣٨٩ – ٧ مه ٢٠١٠