جمهورى جنايت اسلامى فرزاد كمانگر، شيرين علم هولى٬ فرهاد وكيلى، على حيدريان و مهدى اسلاميان را اعدام کرد!

 

امروز یکشنبه ١٩ ارديبهشت ١٣٨٩ پنج نفر از زندانيان سياسى به نامهای فرزاد كمانگر، شيرين علم هولى٬ فرهاد وكيلى، على حيدريان و مهدى اسلاميان توسط جنايتکاران اسلامى در زندان اوين اعدام شدند. احکام اعدام اين زندانيان توسط بيدادگاههاى رژيم اسلامى با موجى از نفرت و اعتراض در ايران و خارج روبرو شده بود. اما جمهورى اسلامى آگاهانه و بدنبال اعتراضات وسيع اول مه امسال اين پنج زندانى سياسى را به چوبه دار "عدالت اسلامى" آويخت تا اعلام کند که تا آخرين روز حياتش خون ميريزد و دست به هر جنايتى ميزند.

اين حکومت اسلامى است. حکومتى که پايه هاى آن روى قتل عام انقلابيون و آزاديخواهان در انقلاب ۵٧ بنا شد. حکومتى که با موشک و بمب و فانتوم به جان مردم کردستان افتاد و دادگاههاى صحرائى و اعدامهاى دسته جمعى را در هر شهر و روستائى سازمان داد. در چهارگوشه ايران گورستانهاى بى نام و نشان از اعدام زندانيان سياسى درست کرد. کارگران گرسنه را در اصفهان و خاتون آباد به گلوله بست٬ و تا امروز با ترور و پرونده سازى و تجاوز و شکنجه و اوين و کهريزک نفس ميکشد. اين جمهورى اسلامى سرمايه داران است و مادام که سرپاست در به اين پاشنه خواهد چرخيد.

واقعيت اما اينست که اين اعدامها اگر از يکسو ظرفيت جنايت و آدمکشى اين تبهکاران اسلامى را برملا ميکند و هدفش ايجاد رعب و وحشت در جامعه و بويژه در ميان زندانيان و خانواده هاى زندانيان سياسى است٬ از سوى ديگر برملا کننده دستپاچگى و وحشت رژيمى است که با پرونده سازى و جعل و دروغ جوانان را ميکشد تا بزعم خود هر نوع صداى اعتراض به وضعيت موجود را خفه کند. اما سياست حکومت اسلامى سياستى نخ نما است که همه حکومتهاى در حال احتضار به آن رو آورده اند و نهايتا شکست خورده اند. جمهورى اسلامى با اعدام زندانيان سياسى تنها گور خود را مى کند و جنبش آزاديخواهانه در ايران و جهان از اين جنايات نخواهند گذشت. رژيم اسلامى و سران و کاربدستان جنايتکار آن در مقابل تک تک اين جنايات پاسخگو خواهند بود.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى مجددا تاکيد ميکند که براى توقف جنايت و آدمکشى بايد حکومت جنايتکاران و آدمکشان را بزير کشيد و مجازات اعدام را بدون قيد و شرط ملغى کرد. حزب به خانواده ها و بازماندگان فرزاد كمانگر، شيرين علم هولى٬ فرهاد وكيلى، على حيدريان٬ مهدى اسلاميان و همه کسانى که براى نجات جان اين عزيزان تلاش کردند صميمانه تسليت ميگويد. حزب بر واکنش سريع خانواده هاى زندانيان سياسى و مردم آزاديخواه براى اجتماع در مقابل زندانها و مبارزه براى آزادى کليه زندانيان سياسى تاکيد دارد. حزب بر گسترش اعتراض در خارج کشور عليه جمهورى اسلامى و برچيدن سفارتخانه ها و نهادهاى تروريستى اش تاکيد ميکند.

کارگران٬ مردم آزاديخواه!
به اين وضعيت بايد پايان داد. همه ما از اين جنايات هولناک منزجريم و آنرا محکوم ميکنيم اما کار ما صرفا اعلام نفرت و محکوميت جنايت جنايتکاران نيست. بايد ماشين جنايت را درهم کوبيد و مسببين جنايت و فقر و اختناق را به محاکمه کشيد. تنها راه پايان دادن به اين سريال قتل و جنايت و ترور و پرونده سازى اسلامى٬ گسترش مبارزه آزاديخواهانه و انقلابى براى برچيدن حکومت اسلامى و انحلال کامل آنست.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٩ ارديبهشت ١٣٨٩ – ٩ مه ٢٠١٠