۲۳ اردیبهشت
روز اعتراض به اعدامها و رژیم اعدام

 

جمهورى جنايتکاران اسلامى بامداد روز يکشنبه ٢٠ ارديبهشت با اعدام ۵ زندانى سياسى دست به جنايت هولناک ديگرى زد. فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان را با پرونده سازى و جرائمى که به آنها بسته شده بود٬ بدار آويختند تا به جنبش  آزاديخواهى بگويند که جمهورى اسلامى آماده است برای بقاء ننگین خودش به هر جنایتی دست بزند. بدنبال تجمعات کارگران در اول مه ٨٩ پنج فعال سیاسی را بجرم عقايدشان کشتند تا بگويند که برای حفظ حکومت اسلام و سرمایه و آخوند و بساط چپاول و غارتگری شان هر صداى آزاديخواهى و انقلابى را با پرونده سازى و شکنجه و زندان و اعدام پاسخ خواهند داد.

اين اعدامها اولين جنايات حکومت اسلامى نبوده و آخرين آن هم شاید نباشد. اين حکومت براساس قتل عام و جنايت انقلابيون و مخالفين سياسى سرکار آمد٬ تا امروز هم تنها بر همين اساس سرپا مانده٬ و تا روز آخر عمر منحوسش دست به جنايت خواهد زد. جمهورى اسلامى در اوج استيصال و بن بست با سياست اعدام ميخواهد جامعه را مرعوب و منکوب کند. این آرزوی اوباش اسلامی را باید درهم شکست. بايد بپاخواست٬ بايد پاسخى محکم٬ قاطع٬ وسيع و توده اى به حکومت اسلامى داد و این حکومت را وادار به عقب نشینی کرد. بايد عزیزانمان و تمامی زندانيان سياسى را از چنگ این جلادان اسلامى درآوریم. باید بساط اعدام شان را درهم شکست. این پاسخ باید قاطع و همه جانبه و سراسری باشد.

کارگران٬ معلمان٬ جوانان٬ مردم آزادیخواه کردستان
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى هم شما را به اعتصاب و اعتراض عليه حکومت جنايتکار اسلامى در روز پنجشنبه ٢٣ ارديبهشت فرا ميخواند. ما شما مردم آزاديخواه کردستان را به واکنشى وسيع و توده اى علیه رژیم اسلامی٬ به اعتصابى نفس گير٬ به همدردى و اتحاد با خانواده هاى زندانيان سياسى در سراسر کشور٬ با خواست مشترک آزادى فورى و بی قيد و شرط کليه زندانيان سياسى دعوت ميکنيم. ماشين جنايت جمهورى اسلامى را بايد متوقف کرد و اين واکنشى درخور و کوبنده را طلب ميکند. ما شما کارگران٬ معلمان٬ پرستاران٬ دانشجویان و دانش آموزان را به اعتصابى يکپارچه دعوت ميکنيم. باید مراکز کار و تولید را به تعطیل کشاند. باید مدارس و دانشگاهها را تعطیل کرد. باید دستگاه رژیم اسلامی را فلج کرد. باید به خیابانها آمد و اعتراض کرد.

مردم آزادیخواه٬ خانواده هاى زندانيان سياسى
روز پنجشنبه همراه با اعتصاب و اعتراض مردم در کردستان در تمامی شهرها در مقابل زندانها تجمع کنيد. وقت آن است متحدتر از هميشه براى آزادى زندانيان سياسى٬ لغو و جلوگیری از تمامى احکام صادر شده توسط بيدادگاههاى اسلامى٬ و متوقف کردن ماشين جنايت اسلامى نيرويمان را بکار اندازيم. دانشگاهها و مراکز آموزشى و مقابل زندانها و بيدادگاههاى رژیم اسلامی را بايد به صحنه اعتراض به حکومت اعدام تبديل کرد. همه جا بايد فرياد زد اعدام قتل عمد دولتى است و عاملین آن جنايتکارترين جنايتکاران اند. همه جا باید فرياد؛ "کارگر زندانى٬ زندانى سياسى٬ آزاد بايد گردد"٬ "ماشین اعدام نابود باید گردد"٬ طنين افکن شود!

روز پنجشنبه ٢٣ ارديبهشت تنها شروع يک اقدام وسيع و سراسرى براى نجات جان زندانيان سياسى و درهم کوبيدن ماشين سرکوب و جنايت رژیم اسلامی است. بايد همه جا فریاد بزنیم که ما نميگذاريم عزیزانمان اعدام شوند٬ اجازه نمیدهیم فرزندانمان در چنگال رژیم در زندانها باشند. اين حکم طبقه کارگر و مردم آزاديخواه و برابری طلب است. بپا خیزیم و ماشين قتل و جنايت و زندان را متوقف و در هم بکوبیم!

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٠ ارديبهشت ١٣٨٩ – ١٠ مه ٢٠١٠