گزارش تظاهرات شورا
در اعتراض به اعدام پنج تن از فعالین سیاسی  در 9 ماه مه

فرزاد کمانگر٬ على حيدريان٬ فرهاد وکيلى٬ شيرين علم هولى و مهدى اسلاميان در زندان اوين اعدام شدند. سحرگاه امروز جنایت کاران حاکم بر ایران پنج فعال سیاسی را به جوخه های اسلامی مرگ سپردند. فرزاد کمانگر معلم دلسوز روستاهای کردستان یکی از آنها بود. نامه های فرزاد از زندان بیان آرمانها و احساسات انسانی هزاران زندانی سیاسی و فرزاد های گمنامی بود که روزانه در گمنامی اعدام و شکنجه میشوند .

بدنبال این خبر شورا با تمام امکاناتش اقدام به پخش خبر و سازماندادن تظاهرات نمود. در مدت کوتاهی تا ساعت 3 بعدازظهر هم امروز گروهی متجاوز از 300 نفر در میدان مرکزی شهر گرد آمدند و خواهان لغو اعدام و آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی شدند. آنها زنده باد آزادی و زنده باد سوسیالیسم سر دادند و سرنگونی جمهوری اسلامی را فریاد زدند. سخنرانانی از سوی احزاب مختلف در این تظاهرات به ابعاد مختلف جنایات سرمایه داری و رژیم اسلامی اش در ایران پرداخته و راه حل های خود را برای آلترناتیو این وضعیت ارائه دادند.

در پایان شورا ضمن قدردانی از این احساس مسئولیت و سرعت عمل همه را به تظاهرات روز پنجشنبه ساعت 3 مقابل سفارت جمهوری اسلامی فرا خواند.
 
ماشین کشتار جمهوری جنایت، سی سال است دمی از حرکت باز نایستاده است. به این کشتار و به این حکومت باید خاتمه داد. با تمام توان باید به خیابان آمد و در مقابل این جنایات ایستادگی کرد. حکم اعدام باید ملغی شود و زندانهای سیاسی باید برچیده شوند. این سرمایه داران هار را باید به لانه هایشان برگرداند. این عقب ماندگان تاریخی باید سرنگون شوند. راه دیگری برای آزادی وجود ندارد. به شورا بپیوندید تا هرچه قدرتمند تر در مقابل جمهوری اسلامی و آلترناتیوهای سرمایه داری از کارگران و زحمتکشان، از آزادی و رفاه و سوسیالیسم دفاع کنیم.

سرنگون باد جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی٬ زنده باد سوسیالیسم!
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
زندان٬ شکنجه، اعدام٬ ملغی باید گردد!

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم
9 ماه مه 2010