اطلاعيه شماره ٩

حکومت نظامی در تهران،
وحشت سرمايه از روز کارگر!

از اوایل صبح دیروز جمعه دهم اردیبهشت ماه چهره شهر تهران آرام آرام در حالیکه به صحنه گشت و جولان انواع نیروهای سرکوبگر و کنترلهای شدید و حکومت نظامی اعلام نشده تغيير مى يافت٬ دیشب در سطح شهر تهران کنترل، گشت و بازرسی های پلیسی به شکل بیسابقه ای افزایش یافته بود. کارگران و مردم آزاديخواه خود را براى اجتماع مقابل ادارات دولتى و منطقه ميدان آزادى آمده کرده بودند.

از اوایل صبح امروز ١١ ارديبهشت حضور انواع گله های سرکوبگر از پاسدار بسیجی های قاتل تا نیروهای انتظامی و لباس شخصی هاى جنایتکار بسیار مشهود بود. نیروهای انتظامی و یگانهای ویژه سرکوب در گله های دهها نفره و صدها نفره، مجهز به انواع تجهیزات ضد شورش و سلاحهای سرد و گرم در فواصل بسیار نزدیک به هم در حالیکه حتی از نگاههای تمسخر آمیز مردم هم میترسند مستقر شده اند. صدها دستگاه از انواع خودروهای ون، اتوبوس، سمند و غيره را در حالیکه روی درب هر کدام از آنها نام کلانتری مربوطه شان نوشته شده در همه خیابانها، چهار راهها و حتی کوچه پس کوچه های اطراف مستقر شده اند. این خود گویای هراس و وحشت حکومت اسلامی و تمرکز و سازماندهی کامل کل نیروی انتظامی سراسر تهران برای مقابله با اول مه سرخ کارگران است.

در ساعت 30/4 عصر دور تا دور میدان آزادی خودروهای نظامی مستقر هستند. در حالیکه خودفروشان انتظامی و سرکوبگر کیپ و تنگ هم ایستاده اند و میدان آزادی را به محاصره خود در آورده اند، در خیابان آزادی قدری پایین تر از زمزم به سمت وزارت کار٬ در هر دو طرف خیابان بخصوص سمت وزارت کار و تامین اجتماعی٬ مزدوران یگان ویژه نیروی انتظامی در گله های دهها و صدها نفری در برابر وزارت کار و تامین اجتماعی دیوار گوشتی تشکیل داده و به طرز مضحک و مسخره ای گارد گرفته اند. برخی از آنها از فرط خستگی و بی انگیزگی خمیازه مفرط میکشند. هزاران عابر و خودروهایی که از محل میگذرند با خشم و تنفر نگاهشان میکنند. بعضی فحش میدهند.

به راننده اتومبیلی که میان ترافیک مقابل وزارت کار گیر افتاده و نگاه خشمگین و آکنده از تنفری به این مراسم اوباش چرخانی دارد نزدیک میشوم و میگم: آقا چه خبره، دوباره چی شده؟ راننده کمی با مکث و تامل نگاهم کرده و میگوید: امروز روز کارگره، روز کارگرایی که ماههاست و حتی سالهاست حقوقشان را نداده اند و حالا اگه چهار تا کارگر بخواهند حرفشان را بزنند ببین چقدر بیشرف و پفیوز برای سرکوبشان آورده اند. اینها کور خوانده اند٬ اگر جسم ما 70 میلیون را سرکوب و نابود کنند با افکارمان چه خواهند کرد؟ جوابش را با لبخندی دوستانه به نشانه همدلی و تائید میدهم.

در این اثنا در پیاده رو مقابل وزارت کار دختر جوانی ناگهان روسری قرمز سرش را در حضور اوباشان سرکوبگر برداشته و کار به درگیری میکشد. هلی کوپترهای نظامی هم برای شناسایی و هماهنگی میان نیروهای سرکوب و کنترل خیابان آزادی بطور مرتب در حال گشت زنی هستند. مردم و جوانان در دسته هایی همه جا ایستاده اند. از تجمع مردم به شدت میترسند. دهانه ورودی و خروجی مترو وزارت کار را به محاصره بیش از 100 نفر از پلیس ضد شورش در آورده اند. به مزدوران آنقدر تجهیزات ضد شورش آویخته اند که بسختی را ه میروند. عین روبوت ها و آدم آهنی ها. در ابتدای خیابان بهبودی، نواب و اسکندری در حالیکه در قرق کامل نیروهای نظامی است مردم و جوانان آماده برای تجمع و اعتراض ایستاده اند. در بسیاری موارد کار به درگیری و زد و خورد هم کشیده است.

در سا عت 30/5 انواع گله های موتور سوار و لمپن - چاقوکشهای بسیجی و پاسدار در نقاط و چهار راههای حساس از میدان آزادی تا میدان انقلاب مخصوصا در حوالی وزارت کار مستقر میشوند. مردم و عابرین در حالیکه با کینه و خشم و تنفر این نمايش عنتر چرخانی مزدوران حکومت اسلامی سرمایه داران را با باد فحش و ناسزا میگیرند به همدیگر میگن امروز روز کارگره!

هم اکنون در مقابل وزارت کار ساعت 45/7 عصر است. نیروهای اوباش و سرکوبگر با سرگردانی، خستگی و ابهام و هراس ایستاده اند.

امروز تهران تحت انقياد سرمايه از وحشت روز کارگر تا بيخ دندان مسلح بود. اما کارگران و مردمى که براى اول مه به خيابانها ريخته بودند احساس قدرت ميکردند. کارگران امروز در تهران و همه جا گفتند که عليه حکومت فقر و اختناق بيرون آمده اند. نه اين اختناق ماندنى است و نه کارگران ميپذيرند.  

نازنین اکبری فعال حزب اتحاد کمونیسم کارگری
سا عت 15/8 تهران 

 

اطلاعيه شماره ٨
درگيرى بين کارگران و سرکوبگران در شيراز
ما گرسنه ايم٬ ما نان ميخواهيم!


بنا به خبر دريافتى٬ در ادامه اجتماع کارگران در مقابل استاندارى شيراز٬ در حالی که کارگران معترض عليه مقامات دولتی شعار ميدادند و نیروهای امنیتی که کارگران را محاصره کرده بودند و اجازه نمی دادند که مردم به آنها بپیوندند٬ تنش ميان کارگران و نیروهای گارد ویژه مکررا بالا گرفت.
راس ساعت یک کارگران عصبانی و معترض که از يکسو ميديدند کسی جرات ندارد از استانداری بیرون بیائید و از سوى ديگر در حلقه محاصره هر لحظه برخورد نیروهای سرکوبگر با آنها خشن تر ميشود٬ تصمیم گرفتند که وارد استانداری شوند و آنرا به اشغال خود دربیاورند. با تحرک کارگران کشمکش بین کارگران و نیروهای انتظامی شدت يافت و به درگيرى و زد و خورد شديد منجر شد. اين درگيرى و کشمکش نيروى انتظامى با کارگران تا حوالی ساعت 3 ادامه يافت.
در اجتماع کارگران امروز در مقابل شهردارى خانواده هاى کارگران حضور داشتند و نقش و حضور زنان برجسته بود. زنان فرياد ميزدند؛ "ما گرسنه ايم٬ ما نان میخواهیم!" همينطور اجتماع امروز شاهد حضور جوانان کارگر بود که تعداد زیادی از آنها در ماههای اخیر اخراج و بیکار شده بودند. تجمع امروز شیراز توسط نیروهای سرکوبگر پراکنده شد.
اجتماع امروز کارگران شيراز بسرعت کل فضاى شهر را تحت الشعاع قرار داد و روز کارگر با اعتراض کارگران عصبانى و گرسنه عليه حکومت فقر و فلاکت و اختناق سرمايه دارى اسلامى ثبت شد. درود به کارگران و مردم آزاديخواه شيراز.

 

اطلاعیه ۷ تجمعات اول مه 
جشن اول ماه مه در سقز


طبق گزارش کمیته هماهنگی کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ؛ تعداد زیادی از مردم سقز بمنظور گرامیداشت اول ماه مه از صبح زود به طرف کوه، به محل  تفریحگاه شهر، حرکت کردند. در این مراسم تعداد زیادی از کارگران و مردم   شرکت داشتند. ابتدا یک دقیقه سکوت بیاد جانباختگان راه آزادی طبقه کارگر اعلام شد و جمعیت به احترام آنها بپا خاستند،  پس از آن قطعه شعری خوانده شد و سپس محمود صالحی در مورد روز جهانی کارگر سخنرانی کرد. مراسم با خواندن شعر و مقاله ادامه یافت. 

اطلاعیه ۶ تجمعات اول مه 
اول ماه مه در تبریز 
علیه فقر


صدها نفر از کارگران و مردم، بمناسبت اول ماه مه، از ساعت ۱۱ صبح در مقابل اداره کار تبریز تجمع کرده اند.  علیرغم حضور گسترده نیروهای سرکوب رژیم اسلامی بر تعداد جمعیت هر لحظه اضافه میشود. تجمع کنندگان علیه فقر، اخراج و بیکاری اعتراض میکنند. طبق اخبار واصله بیش از ۴۰ خودروی نظامی و تعداد زیادی موتوار سوار باتوم بدست در  محل تجمع  کارگران حضور دارند

 

اطلاعیه ۵ تجمعات اول  مه
بازتکثير از حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

قطعنامه اول ماه مه در سنندج


کارگران  
 اول ماه ماه روز جهانی طبقه کارگر و روز جدال و تخاصم طبقاتی همیشگی اکثریت جامعه با اقلیت مفت خور سرمایه دار است. در طول تاریخ پر فراز و نشیب این پیکار پرولتری همواره کارگران با موج شدیدی از سرکوب و ارعاب مواجه شده اند ولی این جنبش جهانی تا به امروز نیز همچنان ادامه دارد. امسال در حالی به استقبال مراسم این روز می رویم که جناح های  مختلف بورژوازی ایران اعم از سبز و محافل سندیکالیستی و رفرمیستی چه از نوع راست آن و چه در شمایل چپ آن برای این روز فراخوان داده اند و بار دیگر می خواهند نیروی ما را به خدمت امیال خویش گیرند لذا ما به عنوان جمعی از کارگران و فعالین کارگری اعلام می کنیم که مبارزه ما با نظام بردگی مزدی مستقل از هر گرایش و فرقه بازی ثنا گویان رفرمیسم تا الغای کامل استثمار انسان از انسان ادامه دارد  .
بنا به این ضرورت ما قسمتی از مطالبات پایه ای طبقه کارگر ایران را به شرح زیر اعلام می کنیم  :
۱  - حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومانی به هیچ وجه کفاف یک زندگی انسانی را نمی دهد. شورای عالی کار مدافع حقوق سرمایه داران است، ما خواهان تشکیل شورایی مرکب از نمایندگان واقعی کارگران و افزایش دستمزد کارگران بر مبنای تولید ناخالص داخلی هستیم  .
۲  - طرح حذف یارانه ها حرکتی در جهت پر کردن جیب سرمایه داران و استثمار هر چه بیشتر کارگران است دولت موظف است ضمن ارائه خدمات عمومی رایگان همچون بهداشت، تحصیل، مسکن و یارانه اقلام اساسی و مورد نیاز افراد جامعه را نیز پرداخت نماید  .
۳   ما خواهان برابری کامل حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی می باشیم. زنان خانه دار کارگران بدون جیره و مواجب هستند پرداخت حقوق و بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار اساسی ترین حق آنان است  .
۴   خصوصی سازی و اخراج های گسترده، قرارداد های سفید امضا و موقت سند بردگی مدرن کارگران است ما ضمن محکوم نمودن چنین تعرضاتی خواهان تامین امنیت شغلی و بستن پیمان های جمعی کارگران می باشیم  .
۵   اعدام، سنگسار، قصاص؛ قطع عضو و شکنجه اعمالی ضد انسانی هستند ما خواهان لغو قوانین انسان ستیز می باشیم  .
۶   کودکان کار استثمار شده ترین بخش از طبقه ما محسوب می شوند که همواره مورد آزار و تجاوز قرار می گیرند ما خواهان لغو کار کودکان زیر ۱۸ سال می باشیم و تمامی افراد زیر ۱۸ سال باید از تمامی مزایای اجتماعی به صورت رایگان بهره مند باشند  .
۷   ما خواهان آزادی بی قید و شرط کلیه ی زندانیان سیاسی اعم از فعالین کارگری، دانشجویان، معلمان، روزنامه نگاران و کلیه ی فعالین اجتماعی می باشیم  .
۸  - کارگران میهن ندارند، ما ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی از کلیه اعتراضات کارگری در سراسر جهان خواهان پایان بخشیدن به اخراج و برخورد با کارگران مهاجر هستیم  .
۹  - هر گونه لشکر کشی و جنگ افروزی و رقابت تسلیحاتی دولت های امپریالیستی محکوم است  .
۱۰   -  اول ماه مه باید به عنوان تعطیل رسمی اعلام گردد. کارگران باید از حق ایجاد تشکل مستقل، اعتصاب و اعتراض به شرایط کاری خود برخوردار باشند  .
کارگران در راه آزادی و برابری جز زنجیر هایشان چیزی برای از دست دادن ندارند. کارگران جهان متحد شوید  .

- جمعی از فعالین کارگری شورایی – سنندج

 

اطلاعیه ۴ تجمعات اول  مه
جشن اول ماه مه در سنندج

 

تعدادی از کارگران، فعالین کارگری، دستفروشان و فعالین دانشجویی در محل بازار اصلی شهر مراسمی در بزرگداشت اول ماه مه برگزار کردند. در این مراسم ابتدا میان جمعیت شیرینی پخش شد، تراکت ها و اعلامیه های اول ماه نیز میان تجمع کنندگان توزیع گردید. سپس یکی از کارگران قطعنامه ۱۰ ماده ای منتخب جمعی از کارگران و جمعی از فعالین شورایی را قرایت کرد. در پایان مراسم با تشویق جمعیت و دادن شعار خاتمه یافت. قطعنامه این جمع طی اطلاعیه دیگری باطلاع عموم خواهد  رسید.

اطلاعیه ۳ تجمعات اول  مه
تجمع اعتراضی کارگران صنایع اراک در مقابل استانداری


کارگران صنایع اراک  از مراکز مختلف صنعتی ساعت ۱۱ صبح در مقابل استانداری تجمع خود را آغاز کردند. نیروهای سرکوب بسرعت منطقه را به محاصره درآوردند و مانع شعار دادن کارگران میشوند. بر روی پلاکارتها نوشته شده   ما نان نداریم. آقای استاندار شما چطور؟ نیروهای سرکوب مسلح اند و ماشین های رنو با شیشه های دودی برای انتقال دستگیرشدگان به محل تجمع کارگران آورده اند. رژیم میکوشد که با ایجاد یک فضای رعب و وحشت از اعتراض کارگران و مردم در اول مه جلوگیری کند.

 

اطلاعیه شماره 2 از تجمعات اول مه 
درگیری میان کارگران اعتراضی با نیروهای سرکوب در شیرازهمانطور که در اطلاعیه قبلی باطلاع رساندیم، از ساعت 11 صبح حدود 500 نفر از کارگران صنایع گوشت در اعتراض به فقر و بیکاری در مقابل استانداری تجمع کردند. تا زمان ارسال خبر حدود 3 بعد از ظهر، علیرغم محاصره تجمع کارگران توسط نیروهای سرکوب، جمعیت به حدود 1500 تا 2000 نفر رسیده است. نیروهای سرکوب مانع پیوستن مردم به تجمع کارگران میشوند و طبق اطلاع واصله درگیری هایی میان کارگران معترض و نیروهای سرکوب  رخ داده است. رژیم برق منطقه را بمنظور ممانعت از ارسال خبر قطع کرده است. یکی از پلاکارتها که بر روی آن نوشته شده بوده "خواهان بازگشت به کار هستیم" توسط نیروهای انتظامی مصادره شده است. هیچیک از مقامات دولتی تاکنون جرات نکرده اند که از استانداری خارج شده و با کارگران اعتراضی صحبت کنند.

اطلاعيه شماره ١
اجتماع کارگران مقابل استاندارى شيراز 
فقر نميخوايم!


بنا به خبر دريافتى٬ از حوالى ساعت ١١ حدود ۵٠٠ نفر از کارگران صنايع گوشت در مقابل استاندارى شيراز تجمع کردند. کارگران عليه حکومت فقر و تحميل فقر به خانواده هاى کارگرى شعار دادند. تجمع تا لحظه دريافت گزارش ادامه داشته و بر تعداد کارگران افزوده ميشد.
با افزايش جمعيت از ساعت ١١ و ۴۵ دقيقه نيروى انتظامى و سرکوب تمام منطقه را قرق کردند. گارد ويژه با محاصره جمعيت از پيوستن مردم به کارگران جلوگيرى ميکند. درگيرى لفظى بين کارگران و نيروهاى سرکوب وجود داشته است. محوطه کاملا امنيتى شده است. کافى نت هاى اطراف استاندارى را لباس شخصى ها و اطلاعاتى ها اشغال کردند تا از ارسال اخبار جلوگيرى کنند. نيروهاى انتظامى و پليس گوشى هاى تلفن و دوربينها را که مشغول گرفتن عکس و فيلم بودند ضبط کردند. نيروهاى امنيتى مغازه داران اطراف استاندارى را وادار به تعطيل مغازه ها کردند.


مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١١ ارديبهشت ١٣٨٩ – ١ مه ٢٠١٠