گرامیداشت سومین سالگرد تاسیس
حزب اتحاد کمونیسم کارگری

سومین سالگرد تاسیس حزب اتحاد کمونیسم کارگری فرا میرسد. حزب اتحاد کمونیسم کارگری سه سال پیش با پرچم و مانیفست تداوم کمونیسم کارگری منصور حکمت توسط تعدادی از کادرهای قدیمی و سرشناس جنبش کمونیسم کارگری بنیان گذاشته شد. طی این سه سال حزب با فعالیتی پیگیر، قاطع و خستگی ناپذیر از خط کمونیسم کارگری رادیکال و انقلابی منصور حکمت دفاع کرده است. حزب پرچم رادیکالیسم افراطی انقلاب کارگری را به اهتزاز در آورده است. این پایبندی و پیگیری بویژه در یک سال اخیر، در این دوران پر تلاطم سیاسی و خیزش توده ای مردم ایرن علیه رژیم اسلامی بیش از پیش نمایان شده و باثبات رسید. یک رکن اساسی و دائمی فعالیت های حزب تلاش برای کنار زدن هر گونه نقطه سازشی بوده است که جنبش های ارتجاعی در مقابل مبارزات سرنگونی طلبانه مردم علیه رژیم اسلامی و برای آزادی و برابری و رفاه قرار میدهند. افشاء و طرد سیاست های ارتجاعى این جنبش ها و نقد مستمر سياستهاى غير کمونيستى جریانات چپی که تحت نام "کمونیسم" فعالیت میکنند یک وجه بلاانقطاع فعالای حزب بوده است .

ما با افتخار اعلام میکنیم که موفق شده ایم خط انقلابی و رادیکال کمونیسم کارگری منصور حکمت را از زیر حملات دائمی جریانات بورژوایی ارتجاعی و جریانات چپ سازشکاری که تحت نام وی سیاست های او را مدفون میکنند، بدر بریم. حزب اکنون با تمام قوا در تلاش برای رهبری مبارزات انقلابی مردم در جهت سرنگونی رژیم اسلامی و برای سازماندهی یک انقلاب کارگری بمنظور تامین و تضمین خواست های واقعی کارگران و مردم محروم و آزادیخواه، یعنی آزادی، برابری و رفاه با قاطعیت انقلابی میکوشد. در آستانه سومین سالگرد تاسیس حزب، تمام کمونیست ها، مردم آزادیخواه و کارگران را به پیوستن به حزب فرا میخوانیم .

بدین وسیله از شما دعوت میکنیم که در مراسم گرامیداشت سالگرد حزب شرکت کنید. شرکت برای عموم آزاد است .

زمان: شنبه 15 مه 2010 ساعت: 6 تا 10 شب
محل: سالن اجتماعات هاگابيو٬ Linne gatan 21 گوتنبرگ، سوئد

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١ ارديبهشت ١٣٨٩ – ٢١ آوريل ٢٠١٠