ایتکو پرس و مهر کام پارس ایران خودرو!
دستمزدهای پرداخت نشده و ساعات اضافی کار

ايتکو پرس
بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 1500 نفر از کارگران سایتهای یک و دو ایتکو پرس تا امروز چهارشنبه یکم اردیبهشت ماه٬ دستمزدها و مبالغ اضافه کاری فروردین ماه را دریافت نکرده اند. نیاکان مدیر ایتکو پرس و عواملش به کارگران قول داده بودند امروز چهارشنبه حتما دستمزدهای کارگران به حسابشان واریز خواهد شد. این وعده دروغ عوامل کارفرما امروز عملی نشد. کارگران ناراضی و خشمگین مصرانه خواستار دریافت دستمزدهای ناچیز خود شدند اما در مقابل نیاکان و همدستانش با جوابهای نامربوط و سربالا با بهانه های واهی و حتی تهدید به کارگران گفته اند شاید در هفته آینده دستمزدهای معوق را پرداخت نمایند!

سایت یک و دو ایتکو پرس با بیش از 1500 کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 264 هزار تومانی و 3 شیفت 8 ساعته کاری سنگین و پر خطر از مجموعه های اصلی پرسی ایران خودرو است.

مهر کام پارس
بیش از 4500 نفر از کارگران مهر کام پارس ایران خودرو علیه افزایش ساعات کار و دو شیفته شدن شرایط کاریشان همچنان ناراضی و معترض اند. کیانمهر مدیر مهر کام و دیگر اوباشان حکومت اسلامی سرمایه داران در مهر کام پارس به ضر ب فشار و ارعاب و حتی تهدید کارگران به اخراج و با وعده های دروغ 3 شیفت 8 ساعته کاری را در ماههای پایانی سال گذشته تبدیل به دو شیفت 12 ساعته کاری و به کارگران تحميل نمودند. در آن زمان میگفتند: افزایش ساعت کار و شیفت کارگران به دلیل جوابگویی بازار شب عید است و با پرداخت دستمزد اضافه کاری مناسب زحمات کارگران را جبران نموده و از آغاز سال جدید 89 دو بار شرایط کار 3 شیفته شده و به روال سابق باز خواهد گشت. اما تا امروز نه از پرداخت پولی از این جهت به کارگران خبری هست و نه شرایط کار به 3 شیفت سابق برگشته است. کارگران خواهان بازگشت به 3 شیفت کاری 8 ساعته به روال سابق و افزایش فوری دستمزدهایشان هستند.

مهر کام پارس با بیش از 4500 نفر کارگر قراردادی و سفید امضا و دستمزدهای 264 هزار تومانی فعلا در 2 شیفت 12 ساعته کاری واقع در جاده مخصوص کرج از مراکز اصلی تولید انواع سپر و داشبورد و مجری سفارشات ایران خودرو است.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١ ارديبهشت ١٣٨٩ – ٢١ آوريل ٢٠١٠