کنگره منصور حکمت بی تقصیر است !
سنگ اندازی نکنید !
علی جوادی

کنگره دوم منصور حکمت در راه است. کنگره ای برای بررسی در افزوده های نظری و سیاسی و بزرگداشت تلاشهای بزرگترین مارکسیست اواخر قرن بیستم و سالهای اول قرن بیست و یکم. میکوشیم پرچم کمونیسم اش را مبنای پیشروی و پیروزی کارگر و کمونیسم در تحولات اخیر جامعه قرار دهیم. در این کنگره شرکت میکنیم. یادش را گرامی میداریم .

اما این تمام ماجرا نیست. اگر برای ما کمونیستهایی که میکوشیم پرچمدار کمونیسم منصور حکمت باشیم٬ این یک هدف داده شده و روشن است اما برای برخی از مدعیان دوستداری منصور حکمت مساله به این سادگی و سر راستی نیست. معدودی از هم اکنون سنگ اندازی در راه برگزاری موفق و گسترده این کنگره را آغاز کرده اند. ایکاش به جای این کار این بار هم در خانه می نشستند و این یک کار را هم انجام نمیدادند و میگذاشتند کنگره منصور حکمت را همه دوستداران منصور حکمت در فضایی سالم برگزار کنند!

بهانه های سنگ اندازی و سمپاشی متعددند. محمد فتاحی تلاش کرده است که مطلبی شخصی از آذر ماجدی که در حاشیه این کنگره نگاشته شده را بهانه تعرض به کنگره منصور حکمت قرار دهد. کل ماجرا اما در ادامه پروژه "شیطان سازی" یک جریان شناخته شده است. میگوید آذر ماجدی سیاستهای مغایر با کمونیسم کارگری منصور حکمت در رهبری دو حزب موسوم به "کمونیست کارگری" را نقد کرده است. و ایشان نتیجه گرفته است پس این کنگره جایی برای بزرگداشت منصور حکمت نیست؟! مکانی برای تسویه حساب و مرزبندی سیاسی و شخصی است. در پاسخ دوست دارم به چند نکته پایه ای اشاره کنم؛
 
١ - کنگره منصور حکمت جایی برای تمام دوستداران منصور حکمت است٬ مستقل از هر تعلق حزبی و سازمانی. تمامی کسانی که به تلاش هایش ارج میگذارند. تمامی کسانی که کمونیسم اش را عمیقا کارگری٬ رهایبخش و راه حل معضلات کنونی بشریت میدانند. هر کس که از ظن خود دوستدار منصور حکمت است باید برای برگزاری موفق این کنگره تلاش کند. تصمیم برای شرکت در این کنگره باید بر مبنای نزدیکی با کمونیسم منصور حکمت و نه الزاما بر مبنای دوری و نزدیکی با سایر شرکت کنندگان در این مجمع اتخاذ شود .

۲ - کنگره منصور حکمت مکانی مانند کنگره مارکس است. همانگونه ما تلاشهای مارکس در نقد بنیادی و زیر و رو کننده نظام سرمایه داری را گرامی میداریم٬ همانطور هم باید جایگاه منصور حکمت را گرامی بداریم. اگر چه ابعاد کنونی برگزاری این کنگره قابل مقایسه با عظمت نقش و جایگاه این مارکسیست بزرگ و پرچمدار انقلاب کارگری نیست. منصور حکمت را در پس هر پیشروی کارگر و کمونیسم در ابعاد دهها و صدها هزار باید گرامی داشت.
 
۳ - بنیاد منصور حکمت یک نهاد حزبی نیست. هدفش گسترش و اشاعه افکار و آراء و نقطه نظرات منصور حکمت است. آذر ماجدی مسئول این بنیاد است. همه کسانی در تلاش برای بزرگداشت موفق کنگره منصور حکمت سهیم شده اند٬ کمونیستهای شناخته شده و دارای شناسنامه حزبی و سازمانی معینی هستند. نه آذر ماجدی در طول این هشت سال تلخ پس از مرگ نابهنگام منصور حکمت کوشیده است که این بنیاد را به مکانی برای پیشبرد اهداف و نظرات حزبی و سازمانی خود تبدیل کند و نه تمام کسانی که در این کنگره سهم ایفا میکنند٬ الزاما به حزب و تشکل واحدی تعلق دارند.
 
۴ - هر حزب و سازمانی ميتواند به نوبه خود سهمش را در بزرگداشت کنگره منصور حکمت ایفا کند. بنیاد منصور حکمت نه تنها هیچگونه مانع و محدودیتی در این راستا ندارد بلکه از هر نوع تلاشی در این چهارچوب استقبال میکند. تلاش حزب اتحاد کمونیسم کارگری در بزرگداشت هر چه با شکوه تر این کنگره یک تصمیم آگاهانه رهبری این حزب است. هر حزب و کانون جمع دیگری هم میتواند خود را در بزرگداشت این متفکر بزرگ سهیم کند. و میتواند بخشی از امکانات سازمانی و تبلیغاتی خود را در این راستا صرف کند .

۵ - آذر ماجدی یک عضو رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری و یک کمونیست سرشناس است. تلاش میکند درک و استنباط خود از کمونیسم کارگری منصور حکمت را اشاعه و گسترش دهد و برای پیشبرد سیاست و نظراتش در این راستا نقد و جدل میکند٬ کاری که هر کمونیست دیگری انجام میدهد. تلاش برای سنگ اندازی به کنگره منصور حکمت از مجرای نقد آذر ماجدی یک سیاست فرقه ای و حقیر و ضدیت آشکار با منصور حکمت است.
 
من بعنوان یک مدافع سر سخت کمونیسم منصور حکمت از همه دوستداران منصور حکمت دعوت میکنم تا سهم خود را در بزرگداشت موفق این کنگره ایفا و این کنگره را از آن خود کنند.
 
زنده باد منصور حکمت !

۲۰ آوریل ۲۰١۰