خبر از آمدن زلزله است!
سعید مدانلو

جمهوری اسلامی گفت احتمال وقوع زلزله هست. ما هم میگوییم احتمال وقوع زلزله وجود دارد. میگویند شانس تهران بیشتراست. ما هم میگوییم شانس تهران بیشتراست. دانشمندان میگویند، زلزله همین نزدیکیهاست. آنی که روز عاشورای جمهوری اسلامی آمد ″پیش لرزه″ بود که سقف حکومت را ترک داد. این نوع زلزله ها ″پیش لرزه″ دارند. جمهوری اسلامی از همین ″پیش لرزه″ ها فهمید  که احتمال یک زلزله شدید هست. اول از همه ″علما ی اعلام قم″ بو بردند که زیرپایشان قُرم قُرم صدا میکند. ″و زلزلته الارض زلزالها″ را قرآن برای همین روزها گفته. یعنی اینکه می لرزد زمین چه لرزیدنی!

میگویند یک گسل بزرگ از زیر پای تهران رد میشود. همۀ شواهد ″زلزله شناسی″ دال براین است که عنقریب گسل تهران زمان جنبیدنش نزدیک باشد.

در بین مردم شایعه است که روز اول ماه مه مطابق یازده اردیبهشت امسال، بیشترین احتمال وقوع یک زلزلۀ شدید در تهران میرود. البته جمهوری اسلامی برای کاستن شدت زلزله احتمالی، دارد کلی از خودش مایه میگذارد و دوراندیشی نشان میدهد تا حتی الامکان از شدت زلزله بکاهد. حکومت فکر میکند اگر به هر نحوی شده بتواند چاره ای برای تخفیف دادن زلزلۀ اول ماه مه امسال بیندیشد، بعد از آن چه کند. امروز نشد، فردا، فردا نشد یکماه دیگر، یکماه دیگر نشد یکسال دیگر . . . بالاخره هرچه که زمان میگذرد احتمال وقوعش بیشتر میشود. این است که نخبگان اسلامی فکر کردند که جمعیت تهران را کمتر کنند و عده زیادی از اهالی شهر را ببرند در دهات مملکت تقسیم کنند. این کارشان روی حساب است. چون جمعیت هرچه داخل شهر بیشتر باشد گسل را سخت تر میجنباند. احمدی نژاد قول داده است که اگر مردم به دهات بروند به همۀ آن دهات لوله گاز خواهد کشید و هر کدام از دهات که نزدیکشان غار وجود داشته باشد برایشان چند دستگاه قوی سانتریفوژ نصب خواهد کرد که بیست و چهار ساعته کار کنند. احمدی نژاد همچنین در تشریح ″برنامه چشم انداز پشم سالۀ اسلامی″ خبرداد که دولت در نظر دارد در پایان این برنامه کاری کند که هرکسی در آن مملکت سرش را توی هر غاری در رشته کوههای مملکت کند چند تا سانتریفوژ با ظرفیت بالای جدا سازی را داخلش مشغول کار ببیند. ثمرۀ هاشمی از قول احمدی نژاد به خبرنگار کیهان شریعتمداری گفت، هدفمند کردن یارانه ها برای برداشتن سقف خانه های مردم است که با آمدن زلزله روی سرشان آوار نشود.

آگاهان خبر میدهند که احتمال زلزله در تمام شهرهای بزرگ مملکت وجود دارد منتها تهران چون جمعیتش بیشتر است احتمال وقوعش هم در آنجا بیشتر است.

از نظر ″علم زلزله شناسی″ هم اکنون دوران قورُم قورُم ِ زمین و پچ پچ مردم است. به گفتۀ آگاهان ِ امور زلزله، عده ای عقیده دارند روزی که ده برابر شدن قیمتها رسماً اعلام شود احتمال وقوع زلزله در تهران در آن روز بیشتر است. عده ای هم گفته اند روزش را نمیشود دقیقاً تعیین کرد ولی قریب الوقوع است. عده ای هم لباس سبز پوشیده اند و در نزد پروردگارشان دعا میخوانند که بار الاها، زلزله اگر میخواهد بیاید، بیاید ولی یکی دو ریشتر بیشتر نباشد. رفسنجانی را هم هنوز زلزله نشده به نفع ″آقا″ تلفات دادند. در دور سیاست اتمی جدید قرار است ایشون هم نقش مهمی به عهده بگیرد. درست است که هنوز با احمدی نژاد قهر است ولی برای فرار از دست زلزله فعلاً باید رفت تو کار سانتریفوژ احمدی نژاد و ″برنامۀ چشم انداز پشم سالۀ″ تخلیۀ تهران.

چهاردهم آپریل ۲۰۱۰