گزارشى از تهران٬
تهران در حکومت نظامی اعلام نشده !
نا زنین اکبری

از اواخر هفته گذشته تابحال دوباره شهر تهران به صحنه تشدید انواع فشارهای پلیسی و نظامی از جانب حکومت اسلامی تبدیل شده است. به محض تاریک شدن هوا انواع دستجات مزدور بسیجی و پاسدار مسلح به باطوم، گاز فلفل و سلاحهای سرد و گرم٬ در حالیکه از جانب تویوتاهای سپاه که در محل پارک شده اند مورد حمایت هستند٬ بعنوان گشت های ایست و بازرسی در میادین، خیابانها و مراکز اصلی شهر مستقر ميشوند. شهر به حالت حکومت نظامی در آمده  و با ایجاد مانع در خیابانها به کنترل و تفتیش خودروها و افراد "مشکوک" میپردازند. این اوباش با برنامه ریزی و سازماندهی منظم توسط سپاه پاسداران تقریبا در تمام نقاط شهر مستقر میشوند.

اما نظاميگيرى به خيابانها و محلات محدود نشده است. بنا به اخبار موثق٬ حکومت اسلامی در وحشت از اعتصابات و مبارزات کارگری٬ اخیرا بر افزایش مزدوران بسیجی در کارخانه ها و مراکز صنعتی تمرکز يافته است. در مجتمع صنعتى ایران خودرو به مزدوران بسیجی که کارشان جاسوسی، سرکوب و ایجاد فضای رعب و وحشت علیه کارگران است٬  انواع پاداشها، حق ماموریت!؟ و پولهای باد آورده پرداخت میشود. اخیرا پایگاه بسیج مقداد را که عمدتا متشکل و سازماندهی شده از این نیروهاست را در پیکان شهر و منطقه ایران خودرو بشدت فعال نموده اند. روی کارتهای شناسایی اینها نوشته شده: سربازان گمنام امام زمان! بعبارتی اینها همان ارازل و اوباش مزدور، فالانژها و باندهای لمپن اسلامی هستند که از طريق سرکوب و جنايت عليه کارگران و مردم آزاديخواه نان ميخورند.  

از جمله دیگر مراکز شهر تهران که تحت کنترل های شدید پلیسی و حکومت نظامی اعلام نشده است و صحنه درگیری و برخوردهای جوانان با این اوباش بوده است٬ میتوان از اتوبان محمد علی جناح در میدان آزادی، مناطق جنوب شرقی تهران و افسریه، یافت آباد و شهرک ولیعصر و بازار آهن، میدان 7 تیر و ولیعصر، آریاشهر و بلوار کاشانی نام برد. با اینحال، اما جوانان و مردم با خشم و تنفر، با مقاومت روزافزون در اشکال متنوع در کمین و تقابل تا نابودی کامل حکومت اسلامی آماده اند .

همه ميدانند اين لشکر کشى در آستانه چهارشنبه سوری و ايام سال نو از وحشت تجمع و شادى و اعتراض جوانان و مردم عليه حکومت و سياستى براى ممانعت از آنست. همه ميدانند هر روز حکومت بايد با سرکوب و حکومت نظامى و آماده باش طى شود و گرنه زير فشار اعتراضات انقلابی و کوبنده ساقط ميشود. اما حکومت نظامى ابدى ممکن نيست. اين سياست نميتواند جوانان و مردم به جان آمده از حکومت اسلام و خدا، از سرمایه داری و فقر، از گرسنگی و تحقیر و محرومیت، از آپارتاید جنسی را ساکت کند. اين نمايش وحشت از سرنگونى حکومت اسلامى است.  

24/12/88