گزارش سمینار حزبی در شهر گوتنبرگ

روز یکشنبه ۷ مارس ۲۰۱۰ بخشی از رهبری و اعضای حزب اتحاد کمونیسم کارگری در سمیناری در شهر گوتنبرگ پیرامون اوضاع سیاسی، موقعیت جنبش کمونیسم کارگری و حزب اتحاد کمونیسم کارگری بحث و تبادل نظر کردند. در این سمینار تعدادی میهمان نیز حضور داشتند که در مباحث دخالت فعال داشتند. این سمینار از ساعت ۱۱ و نیم صبح تا ۴ بعداز ظهر بطول انجامید.
دستور اول سمینار حزبی اوضاع سیاسی ایران بود. سیاوش دانشور این بحث را عرضه کرد و سپس کلیه حاضرین فعالانه در بحث شرکت کردند و نظرات و سوالات خویش را مطرح نمودند. دراين بحث سياوش دانشور با مرورى به مبانى تحليلى کمونيسم کارگرى در باره اوضاع سياسى و بررسى وضعيت فعلى حکومت و جامعه٬ بر دقت سياسى و حقانيت مواضع حزب تاکيد کرد و سپس با اشاره به تقابلهاى استراتژيک پيش رو و ملزومات پيروزى کمونيستى بر وظايف سياسى و پراتيکى حزب تاکيد کرد. در پایان سیاوش دانشور پیرامون اظهار نظرات صحبت کرد و به سوالات پاسخ داد. در این مبحث مساله ائتلاف با جریانات دیگر بعنوان یک سوال مطرح شد و در مورد آن بحث شد. در رابطه با شورای سرخ ها نیز سوالات و مباحثی ارائه شد. توضیح داده شد که شورای سرخ ها نه یک ظرف ائتلاف سازمانی، بلکه یک ظرف تشکل توده ای است که از طرف حزب مطرح شده است.
دستور بعدی موقعیت جنبش کمونیسم کارگری و حزب اتحاد کمونیسم کارگری در جامعه بود. این مبحث توسط آذر ماجدی عرضه شد. آذر ماجدی در ابتدا گفت که باید توجه داشته باشیم جنبش کمونیسم کارگری یک جنبش اجتماعی است که صرفنظر از اینکه یک حزب کمونیستی کارگری وجود داشته باشد یا خیر، در میان طبقه کارگر ایجاد شده و هر روزه بازتولید میشود. و از آنجایی که بیش از یک قرن از انتشار مانیفست کمونیست و نزدیک به یک قرن از انقلاب اکتبر میگذرد این جنبش خود را با مارکس و مارکسیسم تداعی میکند. در جامعه ایران باید به این مساله نیز توجه داشت که منصور حکمت یک پدیده کاملا زنده و حی و حاضر در میان طبقه کارگر و جنبش کمونیستی است. لذا جنبش کمونیست کارگری در جامعه بعنوان یک جنبش اجتماعی زنده و پویا موجود است و پیوند نزدیکی با منصور حکمت دارد.
تا آنجا که به کمونیسم کارگری تحزب یافته مربوط میشود، اکنون تنها حزب اتحاد کمونیسم کارگری در چنین جایگاه و ظرفیتی قرار دارد. دو حزبی که تحت نام کمونیسم کارگری فعالیت میکنند هیچ ربطی با این جنبش ندارند. آذر ماجدی آنگاه به رشد حزب درون جامعه ایران و بویژه جنبش کارگری اشاره کرد. او گفت که حزب، بویژه در ماه های اخیر، در ایران با شتاب سریعی رشد کرده است. توانسته است تعداد قابل ملاحظه ای از کارگران رادیکال سوسیالیست و رهبران عملی کارگری را بخود جلب کند. اما این هنوز بسیار کم است و باید بسیار بیشتر و سریعتر گسترش یابد. در خارج نیز حزب باید روی کمپین عضوگیری گسترده متمرکز شود. *