در حاشیه کنفرانس بین المللی بزرگذاشت ۸ مارس در گوتنبرگ
خواست آزادی زن و برابری زن و مرد و مبارزه سوسیالیستی
سیروان قادری

بزرگداشت روز جهانی زن در 8 مارس، یک سنت ریشه دار کمونیستی برای رسیدن به خواستهای انسانی و برابری طلبانه جامعه است که دگربار آلترناتیو کارگری را به عنوان تنها گزینه و راه حل آزادی و رهائی زنان از یوغ بردگی و تبعیض جنسیتی در سراسر جهان، با فریاد "آزادی زن، آزادی جامعه است" در مقابل همگان میگذارد. آلترناتیوی که با محو طبقات، جامعه را آزاد میکند.

امسال هشت مارس در سوئد، کنفرانس یک روزه وسیعی توسط سازمان آزادی زن با حضور چهره های سرشناس جنبش آزادی زن از سراسر جهان، برگزار شد. شخصیتهائی همچون نوال السعداوی، فعال سرشناس جنبش آزادی زن از مصر، ملالی جویا، عضو سابق پارلمان افغانستان، هوگو استرلا، فعال سکولاریست و چپ از ایتالیا، ماریا رشیدی، رئیس "انجمن حق زن" و عضوهیات مدیره شبکه علیه خشونتهای ناموسی، نینا سانکاری رئیس ابتکار فمینیستی لهستان، پروین کابلی، از شورای مرکزی سازمان آزادی زن و عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، ماریا گازمن وکیل حقوق پناهندگی از سوئد، مریم هلی لوکاس، بنیانگذار "زنانی که تحت قوانین اسلامی زندگی میکنند"، از الجزای، لیلین هالس فرنچ، رئیس "ابتکار فیمینیستی اروپا" از فرانسه، شهلا نوری، عضو شورای مرکزی سازمان آزادی زن و دفترسیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری و آذر ماجدی، رئیس سازمان آزادی زن و عضو رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری.

استقبال وسیع از این کنفرانس، نشاندهنده اهمیت و جایگاه این کنفرانس بود. مباحث این کنفرانس حول تم جایگاه سکولاریسم و مبارزه علیه مذهب، بعنوان یک ابزار مهم در ستم بر زن و همچنین حمایت از جنبش آزادی زن در ایران بود. این کنفرانس، بار دیگر نشان داد که مبارزه برای آزادی، برابری، رفاه، علیه خشونت، برای امنیت و یک دنیای بهتر مستلزم سرنگونی نظام مبتنی بر استثمار، تبعیض و سرکوب سرمایه داری است. این کنفرانس تاکیدی بود بر این حکم که مبارزه علیه مذهب سازمانیافته حکومتی، خصوصا اسلام سیاسی در کشورهای آسیای میانه و شمال آفریقا، یکی از مهمترین حلقه های پیشروی خواست عمومی جنبش آزادیخواهی و برابری  طلبی جهان در مبارزه برای آزادی و برابری زن است و این تنها از عهده کمونیستها بر میاید.

در این کنفرانس بین المللی، سخنران ها در خصوص وضعیت زنان در کشورهای مختلف جهان صحبت کردند و اهرم مذهب، بطور کلی و اسلام سیاسی، بطور خاص را به مثابه یک عامل مهم در تبعیض و نا امنی زنان در وجوه مختلف اجتماعی و اقصادی مورد بحث قرار دادند. در این میان نیاز به یک مبارزه پیگیر و بین المللی علیه این پدیده مورد برسی قرار گرفت.

در حاشیه این کنفرانس ، مباحث و تبادل نظرهای مهم و استراتژیکی مطرح شد که جملگی حاکی از توانمندی و اجتماعی بودن جنبش علیه اسلام سیاسی در دفاع ازمباحث سکولاریستی در کشورهای خاور میانه و حوزه شمال آفریقا است. این کنفرانس علاوه بر اعلام نیازهمبستگی و نزدیکی فکری بیشتر فعالین جنبش آزادی زن در کشورهای مختلف جهان، به مسائل تحلیلی مهمی همچون پدیده جنبش اسلامیستی و اسلام سیاسی و چگونگی مقابله با آن پرداخت. در این مبحث، تلاش برای شکل دادن و تقویت "قطب سوم"، به عنوان جنبش بشریت متمدن در مقابل دو قطب تروریسم اسلامی و تروریسم دولتی به رهبری آمریکا مورد توافق نظر قرار گرفت.

بخش مهمی از این کنفرانس به بحث در مورد جنبش آزادی زن در ایران ، خصوصا نقش زنان در شرایط اعتراضی کنونی اختصاص داشت که در طی آن ، سخنرانان، همبستگی قاطع خود با این جنبش انقلابی در ایران را اعلام داشتند.

امید به ممکن بودن دنیائی بدون فقر، تبعیض ، نابرابری و بی حقوقی ، در چهره سخنرانان و شرکت کنندگان درکنفرانس بین المللی هشت مارس سوئد موج میزد.

سازمان آزادی زن، مبتکر این اقدام مهم تاریخی بود ، اقدامی که توانست فعالین اثر گذار جنبشهای رادیکال و سکولار در نقاط مختلف جهان را در یک کنفرانس گرد هم آورد تا در خصوص مسائل مهم و مطرح این جنبش جهانی و گره گاه ها و موانع بر سر راه آن ، بحث و تبادل نظر کنند و به نزدیکی های مهم تحلیلی ، نظری و عملی برسند.

جای دارد تا از رفقای رهبری سازمان آزادی زن ، به خصوص رفقا آذر ماجدی ، شهلا نوری ، پروین کابلی ، کریم نوری و دیگر رفقای دست اندرکار این سازمان ، به جهت برگزاری این چنین کنفرانس بین المللی وسیع و اثرگزاری تشکر و قدردانی کرد. *

8 مارس 2010