بیانیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری بمناسبت ۸ مارس
۸ مارس جبهه دیگری از جنگ علیه رژیم اسلامی
جنبش آزادی زن و انقلاب زنانه

در آستانه ۸ مارس، روز جهانی زن، قرار داریم. اکنون یک قرن است که ۸ مارس در سطح جهان به روز آزادیخواهی، برابری طلبی و عدالت جویی بدل شده است. در ایران نیز ۸ مارس، علیرغم سرکوب خشن رژیم اسلامی و تلاش های مذبوحانه گرایش ملی – اسلامی برای تغییر روز زن در ایران، بعنوان روز آزادیخواهی و برابری طلبی به ثبت رسیده است. برای جنبش آزادی زن در ایران ۸ مارس هم بعد و خصلتی جهانی – تاریخی دارد و هم روز عروج جنبش نوین آزادی زن در ابعادی توده ای در ایران است.  بدنبال اعتراض توده ای و گسترده زنان به رژیم نوپای اسلامی در ۸ مارس ۱۳۵۷، این روز در جامعه ایران یک ویژگی منحصر بفرد یافته است. قدرت گیری این نظام زن ستیز از همان روز نخست به یک تنش و جنگ دائمی بعضا آشکار و بعضا پنهان بر سر آزادی زن و موقعیت زن در جامعه شکل داد .

مهر این جنگ و تضاد آشتی ناپذیر بر تمامی پیکره رژیم اسلامی خورده است. جمهوری اسلامی در مقابله با جنبش آزادی زن در ایران، در سرکوب خواست ها و امیال آزادیخواهانه و برابری طلبانه زنان، هر روز بیش از پیش با خصلت زن ستیز اسلامی خود معرفه جهان شده است. حجاب اسلامی بعنوان بیرق این نظام و جنبش اسلامیستی که توسط این رژیم شکل و حیات نوین یافت، و آپارتاید جنسی بعنوان رکن اصلی نظام اسلامی در تاریخ و انظار جهانیان به ثبت رسید. جنگ جنبش آزادی زن با رژیم و جنبش اسلامی به یکی از مهمترین تضاد های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سی سال اخیر بدل شده است .

در شرایط کنونی، این جنگ وارد خطیر ترین و حساس ترین لحظات تاریخ خود شده است. خیزش عظیم مردم علیه رژیم اسلامی در ۸ ماه اخیر سرنوشت جمهوری اسلامی را وارد آخرین مراحل حیات خود کرده است. در این نبرد آخرین، زنان و جنبش آزادی زن در پیشاپیش صف حرکت میکنند. این واقعیت و برجستگی بسیار بارزی که خواست آزادی زن در جنبش مردم علیه رژیم اسلامی برخوردار است، مهر جنبش آزادی زن را بر خیزش مردم ایران کوبیده است. از این رو است که ما اعلام میکنیم، "انقلاب آتی ایران میتواند یک انقلاب زنانه باشد ."

جنبش آزادی زن با قدرت و قاطعیت برای آزادی و برابری میجنگد. خواست اصلی این جنبش آزادی و برابری کامل اجتماعی و واقعی و الغاء نظام زن ستیز، کلیه قوانین ضد زن و تبعیضات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. دستیابی به این خواست مستلزم سرنگونی کامل رژیم اسلامی و ساختن جامعه ای آزاد، برابر و مرفه بر ویرانه های آن است. این یک حقیقت مسلم است که تا زمانیکه این رژیم بر مسند قدرت نشسته، زنان قادر نخواهند بود یک سر سوزن از مطالبات و خواست هایشان را متحقق کنند. سرنگونی رژیم اسلامی پیش شرط و شرط لازم دستیابی به هر میزان آزادی و برابری است .

در تلاش برای منحرف کردن جنبش آزادی زن، رژیم اسلامی و جریانات ملی – اسلامی مذبوحانه میکوشند، توجه را به مطالبات ناچیز حقوقی و تغییر قوانین معطوف کنند. باید دریافت که اکنون زمان چانه زدن در کریدور های قانونی و مطالباتی نیست. اکنون زمان جنگ و نبرد با این رژیم تا مغز استخوان زن ستیز و ارتجاعی است. قبل از هر چیز باید این رژیم را به زیر کشید. و از این رو است که در ۸ مارس باید فریاد: "حکومت زن ستیز سرنگون، سرنگون" در گوشه و کنار جامعه بصدا درآید. "نه به حجاب اسلامی" و "نه به آپارتاید جنسی" دو شعار اساسی جنبش آزادی زن و جنبش آزادیخواهانه مردم است. روز ۸ مارس باید با این شعارها یک بار دیگر رعشه مرگ بر اندام رژیم اسلامی بیاندازیم .

حزب اتحاد کمونیسم کارگری تمام زنان و مردان آزادیخواه را فرامیخواند که روز ۸ مارس را به یک روز باشکوه مبارزه علیه رژیم زن ستیز اسلامی بدل کنند. در این روز باید محکم و قاطعانه فریاد برآوریم که حجاب اسلامی و آپارتاید جنسی نشان بردگی زن و در بند بودن جامعه است و ما این دو سمبل و ابزار عقب ماندگی و بردگی را بدور خواهیم انداخت. در این روز باید عزم خود را به سرنگون کردن رژیم اسلامی با اعلام شعار "حکومت ضد زن سرنگون، سرنگون" صریح و روشن اعلام نمائیم.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای آزادی و برابری کامل و واقعی زنان مبارزه میکند. حزب مطالبات زنان در کلیه عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در برنامه و بیانیه خود فرموله و بیان کرده است. مبارزه ما برای سرنگونی رژیم اسلامی و برقراری جمهوری سوسیالیستی در عین حال مبارزه ای است برای ایجاد جامعه ای که زن و مرد در آزادی و برابری کامل و واقعی زندگی میکنند. به حزب اتحاد کمونیسم کارگری بپیوندید!

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۵ اسفند ١٣٨٨ - ٢۴ فوریه ۲۰۱۰