کارگران شرکت زیر ساخت گستر
اخراج و دستمزدهای پرداخت نشده !

بنا به خبر دريافتى٬ 50 نفر از کارگران شرکت زیر ساخت گستر با وجود پیگیریها و اعتراضات مداوم خود بعلت کار شکنی سرمایه داران و کارفرما تا این لحظه موفق به دریافت دستمزدها و مبالغ مربوط به انجام اضافه کاری آذر و دیماه خود نشده اند. جواب همیشگی کارفرما به کارگران تهدید به اخراج، نداریم و نیست، باید صبر کنید و غيره است. ماه گذشته نیز 6 نفر از کارگران بی هیچ عذر و بهانه ای حتی بی آنکه دستمزدهای معوق خود را دریافت نمایند از کار اخراج شده اند !

یکی از کارگران میگفت دستمزدهای پرداخت نشده به جای خود، خطر اخراج و بیکاری با این قراردادهای موقت و کذایی یک طرفه هم به جای خود، هیچ معلوم نیست که میخواهند با دستمزدها، سنوات و عیدی پایان سال ما چکار کنند !

آنچه روشن و مسلم است سرمایه داران جنایتکار و حکومت اسلامی پادوشان سالهاست تصمیم خود را گرفته اند. استثمار وحشیانه از کارگران خاموش و غیر متشکل، اعمال فشار روزافزون کاری و اقتصادی تا انهدام و تلاشی کارگران و خانواده هایشان !زندگی، آرزوها و خواستهای انسانی و ابتدایی ما کارگران و خانواده هایمان برای سرمایه داران و حکومت اسلامیشان پشیزی ارزش ندارد. کارگر در منظر این جانوران درنده برده است٬ ابزار است که باید برایشان خاموش و بیصدا کار کند، ارزش بیافریند تا حسابهای بانکیشان انباشته تر شود .

رفقای کارگر،
امنیت شغلی، لغو قراردادهای موقت کار و حذف شرکتهای انگل پیمانکاری، 5 روز 6 ساعته کاری در هفته، ممنوعيت اخراج٬ دریافت بیمه بیکاری مکفی، تعیین دستمزدها مطابق با هزینه های روز زندگی، حق تشکل و اعتصاب از جمله خواستهای اولیه و مسلم ماست. قدرت ما در اتحاد ماست. برای نابودی و برچیدن بساط دزدی و غارت سرمایه داران و حکومت اسلامیشان بايد متشکل شويم و بميدان بيائيم. پیش به سوی تشکیل مجامع عمومی و ايجاد شوراهای مستقل کارگری !

شرکت زیر ساخت گستر با 50 نفر کارگر قراردادی و سفید امضا، با پایه دستمزدهای 264 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر و در بسیاری مواقع اضافه کاری اجباری از شب تا صبح٬ در زمینه تعمیر و مرمت انواع پلهای هوایی و رو گذر در سطح شهر تهران فعال است. دفتر مرکزی شرکت در میدان نو بنیاد تهران واقع میباشد .

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٨ بهمن ١٣٨٨ – ١٧ فوريه ٢٠١٠