پاسخ دفتر نخست وزیری كانادا به نامه سرگشاده هما ارجمند

 مسئول كمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی به نخست وزیر و نمایندگان پارلمان كانادا در ارتباط با قطع روابط دیپلماتیك و بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی

 از طرف نخست وزیر
به هما ارجمند

پیوست به: لورینس كانن، پی سی، ام پی
تاریخ ارسال: ۱۵ فوریه ۲٠۱٠، ساعت ۱۱:۴۴ صبح

موضوع: دفتر نخست وزیری

خانم هما ارجمند گرامی
از طرف مقام محترم استیون هارپر بدین وسیله اعلام میكنم كه نامه شما در ارتباط با اوضاع ایران دریافت شد .

مطمئن باشید كه نظرات شما با دفت مورد بررسی قرار گرفته است. از فرصت بهره جسته  و پیام شما را برای علیجناب لورینس كانن، وزیر امور خارجه فرستادم. مطمئن هستم كه كه وزیر از این كه او را از نگرانیها و خواسته هایتان مطلع ساختیم  و خواهان رسیدگی به آنها شدیم، تقدیر خواهد كرد.

از شما بخاطر نوشتن نامه به نخست وزیر تشكر میشود .

م. بردسن
مدیر اجرائی مراسلات دفتر نخست وزیری