در صف مقدم روز جهانی تورنتو- كانادا
٨ مارس روز جهانی زن،
 جنبش برابری زنان در سطح جهانی باید پایان دادن به عمر
حكومت آپارتاید جنسی را در دستور خود بگذارد!

جمهوری اسلامی بخاظر سه دهه زن آزاری، بخاطر تحمیل آپارتاید جنسی، بخاطر تحمیل حجاب اسلامی، بخاطر توحش علیه زنان باید به زیر كشیده شود.
مردم در ایران در جریان به اجرا درآوردن این حكم اند. میلیونی به خیابانها آمده اند تا این رژیم سركوب و جنایت را به زیر بكشند. زنان و جنبش برابری زنان همه جا در راس این اعتراضات اند.
جنبش برابری زنان در  سطح جهان از آنچه بر زنان در ایران میرود مطلع اند و تا حال در حمایت از مبارزات آزادیخوهانه جنبش برابری زنان هیچ كوتاهی نكرده اند. اما امروز زمان آن فرا رسیده كه هم زمان با مردم ایران و با زنان در ایران در كار پایان دادن به عمر حكومت آپارتاید جنسی برآیند.
با شركت گسترده و میلتانت در اجتماعات و تظاهراتهای روز جهانی زن، خواست زنان در ایران خواست بزیر كشیدن رژیم اسلامی را باید به خواست این اعتراضات بدل كنیم. زنان و همه آزادیخواهان در این روز در سطح جهانی باید یك صدا حكم به رفتن رژیم اسلامی بدهند.

زنده باد ٨ مارس روز جهانی زن، روز همبستگی بین المللی جنبش برابری زنان
مرگ بر رژیم آپارتاید جنسی، مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، برابری، حكومت كارگری!

حزب اتحاد كمونیسم كارگری_تشكیلات كانادا
۱۶ فوریه ۲٠۱٠

زمان و مكان اجتماع و تظاهرات:

Saturday, March 6, 2010
Rally - 11:00am (OISE Auditorium, 252 Bloor St. W @ St. George Subway Station)
March - 1:00pm
Fair - 1:30pm (Ryerson University, 55 Gould St.)