حکومت جانیان اسلامی و دستمزدهای پرداخت نشده کارگران !
واگن پارس اراک٬ پارس خودرو٬ آلومینیوم سازی

واگن پارس اراک
بیش از 3000 هزار نفر از کارگران کارخانه واگن سازی پارس اراک علیرغم پیگیریها و اعتراضات مداوم خود بدلیل کار شکنی و دزدی سرمایه داران و عوامل کارفرما تا این لحظه موفق به دریافت دستمزدها و مبالغ اضافه کاری خود مربوط به شش ماه گذشته يعنى ماههای: مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر و دیماه خود نشده اند.  

اسماعیلی سرمایه دار بزرگ و مالک کارخانه بارها در برابر کارگران معترض حاضر شده و گاهی با تهدید به اخراج و ارعاب و گاهی با عوام فریبی کوشیده است به طرق مختلف از پرداخت دستمزدهای معوق کارگرا ن طفره رود. 20 روز پیش کارگران در اعتراض به وضعیت اسفبار موجود جاده اراک - قم را بستند. در این میان عوامل حکومتی در اراک کوشیدند با وعده های دروغ و عوام فریبی کارگران را آرام نمایند اما هنوز که هنوز است خبری از پول و دستمزدها نیست. از یکسال پیش نیز پرداخت نهار، حق آکورد و سنوات کارگران را به بهانه نداریم و بازار خراب است قطع نموده اند .

کارخانه واگن سازی اراک با بیش از 3000 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای یکطرفه و سفید امضا در یک شیفت کاری از 7 صبح تا 30/3 عصر سازنده و تعمیر کننده انواع واگنهای قطار و مترو میباشد .

پارس خودرو
بیش از 4000 نفر از کارگران کلیه بخشهای پارس خودرو به دلیل سود جویی سرمایه داران طفیلی تا امروز دستمزدهای 3 ماه گذشته یعنی ماههای آبان٬ آذر و دى را دریافت ننموده اند. عوامل کارفرما میکوشند با توسل به سیاست های کهنه شده ضد کارگری همه سرمایه داران کارگران را با تهدید به اخرا ج و یا با وعده های دروغ به سکوت و ادامه کار تشویق نمایند. در این مدت فقط مساعده های بسیار ناچیزی پرداخت شده که برای ادامه زندگی کارگران ناکافی و بی ارزش است. یکی از کارگران میگفت: کار ما از یک طرف شرمندگی در برابر خانواده هایمان است و از طرف دیگر برای زنده ماندن باز هم با شرمندگی باید از اطرافیان قرض گرفته و بدهکار شو یم .

لاز م به یادآوریست دروغهای بزرگ سرمایه داران و عوامل حکومت اوباش اسلامی در پارس خودرو خطاب به کارگران که "پول نیست و نداریم" در حالیست که در بخشهای مختلف پارس خودرو فشار کار رو به افزایش بوده و میکوشند با حذف برخی شیفتها و ادغامش با دیگر شیفتهای کاری زمان و میزان کار و بهره کشی را فشرده تر نمایند. این در حالیست پارس خودرو سازنده انواع گرانقیمت ترین خودروهای ساخت داخل بوده و بازار فروش مناسبی هم دارد .

کارگران پارس خودرو با قراردادهای موقت و سفید امضا و دستمزدهای 264 هزار تومانی تحت شرایط بردگی مطلق و استثمار وحشیانه مشغول به کار هستند.
 
آلومینیوم سازی اراک !
بیش از 4000 نفر از کارگران کارخانه آلومینیوم سازی اراک 4 ماه است که دستمزدهای مربوط به مهر، آبان، آذر و دیماه را دریافت نکرده اند. هر گاه که کارگران دست به اعتراض و تجمع میزنند٬ سرمایه داران و عواملشان فورا قبضهای پرداخت نشده برق کارخانه را به کارگران نشان میدهند!

یکی از کارگران میگفت: به ما ربطی نداره چقدر دزدیده و یا اختلاس کرده اید٬ هر غلطی کرده اید به ما ربطی نداره٬ کار کرده ایم و دستمزدش را هم میخواهیم .

کارخانه آلومینیوم سازی اراک با بیش از 4000 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای یکطرفه و سفید امضا و دستمزدهای 264 هزار تومانی در 3 شیفت 8 ساعته سنگین و پر فشار و پر خطر کاری از جمله مراکز بسیار مهم تولید آلومینیوم میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگرى

١۴ بهمن ۱۳۸۸ - ٣ فوریه ۲۰۱۰