فراخوان به شرکت در تظاهرات در سالروز ٢٢ بهمن

سرنگون باد جمهورى اسلامى٬ زنده باد جمهورى سوسياليستى!

در ٢٢ بهمن سال ۵٧ مردم انقلابى با قيام خود حکومت سلطنتى را سرنگون کردند. قيام ٢٢ بهمن زمانى صورت گرفت که در ماههاى قبل دولتهاى غربى از تداوم حکومت سلطنتى نااميد و براى حفظ نظام سرمايه دارى در ايران با ارتجاع اسلامى خمينى و شرکا به سازش رسيده بودند. از زاويه جنبش آزاديخواهى و تغيير انقلابى٬ رژيمهاى سلطنتى و اسلامى تاريخا در يک مکان ايستادند و هر دو نيروى ضد انقلابى در مقابل انقلاب ۵٧ بودند. هم از تخت افتادگان و هم بر تخت نشستگان انقلاب ۵٧ را "اسلامى" مينامند. مردم براى اسلام قيام و انقلاب نکردند٬ مردم براى آزادى و برابرى و عليه اختناق و فقر و تبعيض بپا خواستند. نسل انقلابى ۵٧ حق داشتند عليه رژيم آريامهرى قيام کنند٬ همانطور که نسل امروز حق دارند عليه سلطنت اسلامى بپاخيزند.

 مردم آزاديخواه!
روزپنجشنبه ١١ فوريه برابر با ٢٢ بهمن٬ ساعت ١٢ در مقابل سفارت جمهورى اسلامى در استکهلم اجتماع ميکنيم. وقت آن رسيده که تمامى نهادهاى جمهورى اسلامى در خارج جمع شود. وقت آنست  که خواست ديرين ما مبنى بر بستن لانه هاى ترور و جاسوسى رژيم اسلامى متحقق شود. سير اوضاع سياسى در ايران قويا حقانيت اردوى کارگرى و سرنگونى انقلابى جمهورى اسلامى را تاکيد ميکند. در سالروز انقلاب ۵٧ ٬ برخلاف سلطنت طلبان که آن را "روز سياه" مينامند و يا اسلاميون که دهه زجر برپا ميکنند٬ ما در صف کارگران و مردم آزاديخواه٬ براى سازماندهى قيام و انقلابى کارگرى عليه وضع موجود تلاش ميکنيم.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از شما زنان و مردان آزاديخواه دعوت ميکند که روز پنجشنبه ١١ فوريه در تظاهراتى که توسط "شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران – استکهلم" برگزار ميشود شرکت کنيد. در اينروز با پرچمهاى سرخ عليه اردوى رنگارنگ ارتجاع متحدانه بميدان بيائيد!

استکهلم: پنجشنبه ١١ فوريه٬ ساعت ١٢ در مقابل سفارت جمهورى اسلامى

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى – تشکيلات سوئد
٣ فوريه ٢٠١٠ – ١۴ بهمن ١٣٨٨