فراخوان به تظاهرات ایستاده در 22 بهمن – لندن

 خیزش عظیم مردمی در قیام 22 بهمن 57 علیه رژیم پهلوی، علیه دیکتاتوری، علیه فقر و فلاکت و نابرابری و علیه جنایات ساواک و دیگر ارگانهای سرکوب بود. این قیامی بغایت انسانی برای رسیدن به خواسته های آزادی، برابری، رفاه، و در نهایت برای یک زندگی شایسته بشری بود.

اما شکست انقلاب، توسط ضد انقلاب رژیم اسلامی به رهبری خمینی، وظایف ناتمام رژیم شاه را به سرانجام رساند و حاصلی جز نفی تمامی خواسته های بر حق مردم و اراده توده های بپا خواسته نداشت.  بار دیگر جنایت، اعدام، زندان و شکنجه، نابرابری و تبعیضات جنسی و ملی و طبقاتی، فقر و محرومیت در ابعاد بسیار وسیعتری بر کلیت جامعه حاکم شد. در این میان کارگران، زنان، جوانان٬ کارمندان، معلمین، پرستاران و کشاورزان کم زمین و کم درآمد بیش از گذشته مورد آزار و ستم قرار گرفته اند.

امروز همگی شاهدیم که  پس از سی و یک سال مبارزه در فضای اختناق، جامعه تشنه آزادی و رهائی درسطح وسیع خود برای نابودی رژیم اسلامی و سرمایه با قدرت و شهامت بی نظیری پا به میدان گذاشته است. امروز مردم آزاده ایران علی رغم زندان، شکنجه، اعدام و جنایات بیشمار، هر روز بیش از پیش خواست سرنگونی رژیم اسلامی را به همراه مطالبات به حق خود برای کسب کلیه آزادیهای فردی و اجتما عی، علیه کلیه ستمها و نابرابریها در عرصه های گوناگون زندگی خود با صدایی بلند تر و رساتر در خیابانها فریاد میزنند.

در سالروز انقلاب 57 ، باید بر عمل و اراده انقلابی این نسل تاکید کرد و با اتحاد و همبستگی  و مبارزات خود قویا از آنها حمایت کنیم. ما به نوبه خود در این همایش همبستگی به همراه دیگر افراد و نیروهای آزاده از شما دعوت میکنیم که در تظاهراتی که به همین مناسبت در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن سازمان داده ایم شرکت کنید.

زمان تظاهرات:پنجشنبه 11 فوریه 2010
ساعت 16.00 تا 19.00
مکان تظاهرات:
مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در خیابان کنزینگتن

شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران
26 ژانویه 2010
Hambastegi2009@yahoo.com

 

حمایت کنندگان از این فراخوان:
سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر
فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در انگلستان
حزب اتحاد کمونیسم کارگری- تشکیلات انگلستان
جمعی از فعالین چپ در انگلستان
...