بولتن گاهنامه دفتر پناهندگى منتشر ميشود!

به اطلاع ميرسانيم که شماره ٢ بولتن٬ گاهنامه دفتر دفاع از حقوق پناهندگى حزب٬ در ماه فوريه منتشر ميشود. مباحث و گزارشاتى بويژه در باره موقعيت و مشکلات پناهجويان در ترکيه دراين شماره منتشر خواهد شد.

از دوستانى که مايل به ارسال مطلب و يا گزارش در خصوص مسائل پناهندگى براى بولتن هستند٬ تقاضا داريم مطالب شان را تا پايان هفته اول فوريه براى ما ارسال کنند.

از طرف دفتر دفاع از حقوق پناهندگى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
سيروان قادرى

٢٧ ژانويه ٢٠١٠