بانک ملت حکومت اسلامی
در بحرا ن سقوط و ورشکستگی !
نا زنین اکبری

بانک ملت که بعنوان یکی از منابع اقتصادی مهم حکومت جانیان اسلامی بشمار میرود در این روزها با بحران عمیق کاهش نقدینگی و عدم توانایی در پرداخت پولهای مردم بخصوص در شهر تهران روبرو شده است.  

از روز شنبه سیل گسترده مردم و مراجعین بی اعتمادی که خواهان دریافت پولهایشان از شعبات این بانک هستند شروع شده است. بنا به اعلام یک خبر موثق سوءاستفاده های کلان میلیاردی حکومت جانیان اسلامی برای خرید و تهیه محموله های قاچاق اسلحه و صرف هزینه های هنگفت این بانک بطور پنهانی برای سازماندهی و تهيیج باندهای تروریستی و آدمکش اسلامی در منطقه، فساد مالی و دزدیهای کلان مالی مدیران ارشد این بانک که خود از مزدوران حکومتی نیز هستند٬ اداره تامین اجتماعی که چندین ماه است به بهانه های مختلف از پرداخت دستمزدها و حقوق بازنشستگانش طفره رفته و در ما ه گذشته جمع کثیری از بازنشستگان در مقابل ساختمان تامین اجتماعی در تهران دست به تجمعات اعتراضی زدند٬ در چند روز اخیر حکومت اسلامی در هراس از اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام به انتقال منابع مالی تامین اجتماعی از بانک ملت به بانک رفاه کارگران نموده است. ظاهرا قصدشان پرداخت دستمزدهای معوق بازنشستگان تامین اجتماعی است.  

از طرف دیگر بانک مرکزی حکومت اسلامی که با کمبود شدید منابع مالی و نقدینگی روبروست طی بخشنامه هایی به کلیه بانکها دستور داده است از پرداخت نقدی بیش از 15 میلیون تومان به هر مشتری اکیدا خوددارى نمایند. همین امر اعتراض و نارضایتی های مردم را دامن زده و در روز گذشته در همین رابطه جمع کثیری از مردم در بانک ملی شعبه تیراژه تهران با نیروهای سرکوبگر و پلیس ضد شورش حکومتی درگیر شده اند. هم اکنون در سطح شهر تهران مراجعات گسترده مردم برای بازپس گیری پولهایشان از شعبات بانک ملت ادامه دارد . *
6/11/88