به رفیق عزیز علی جوادی !

علی عزیز، سه سال از فراق زویای عزیز گذشت. به یقین این سه سال برای تو که وجودت سرشار از احساس و انسانیت است همه روزها و لحظه لحظه هایش آکنده از رنج و غمی بزرگ بوده است. نوع برخورد انسانی و کمونیستی تو در مرگ زویا و در عین حال هشیاری سیاسی، پای بندی عمیقت به جنبش کمونیستی و کارگری، کار و تلاش خستگی ناپذیریت در بنا نهادن حزبی که امروز دیگر به اعتراف دوست و دشمن سنگر مستحکم دفاع از اندیشه های کمونیستی مارکس و منصور حکمت است برای ما تک تک رفقای حزبیت ارزشمند و آموزنده است. ضمن گرامیداشت یاد عزیز زویا برایت آرزوی موفقیت و سر بلندی روزافزون داریم .

جمعی از رفقای تشکیلات داخل کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری
پانزدهم ژا نویه 2010

رونوشت به رفیق علی جوادی و نشریه یک دنیای بهتر