سفارتخانه هاى رژيم بايد بسته شود!
گفتگو با هما ارجمند

يک دنياى بهتر: شما مسئول کمپينى براى بستن سفارتخانه هاى رژيم در خارج کشور هستيد. اين کمپين چه مدت است شروع شده و چه اهداف مشخصى را دنبال ميکند؟

هما ارجمند: ما كمپین بستن سفارتخانه های ایران در سراسر جهان را در ۱۲ ژوئیه ۲٠٠٩ اعلام كردیم. این كمپین به دنبال تظاهراتهای گسترده و میلیونی اخیر مردم در ایران علیه كلیت نظام جمهوری اسلامی اعلام شد. در واقع این كمپین انعكاس مستقیم مبارزات مردم به جان آمده در ایران است و از یك ضرورت واقعی نشات گرفته است.  بستن سفارتخانه های رژیم در واقع خواست جدیدی نیست. هیچ اعتراض رادیكالی را در این چند دهه اخیر سراغ ندارید كه با خواست بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی همراه نبوده باشد. منتهی فكوس یك حركت معین و یا یك كمپین معین بر مبنای این خواست نبوده است. این بار مسئله ایران، جنبش سرنگونی در ایران به یك مسئله جهانی بدل شده است. مردم آزادیخواه، كارگران و همه انساندوستان دنیا به ایران چشم دوخته اند. یك سئوال اساسی برای همه این است كه چگونه میتوانند به این جنبش آزادیخواهانه و سكولار یاری رساند؟  برای چندین میلیون ایرانی گریخته از ایران هم این سئوال پایه ای است كه چگونه میتوان بطور موثر همچنان كه در دیگر جبهه ها رژیم را در منگنه میگذارند ضربه خلاص را به این ماشین آدمكشی وارد سازند؟

امروز بیش از هر زمانی میتوان با این خواست تمام انرژی و سرمایه های انسانی در خارج از ایران را متمركز كرد و جنبش سرنگونی را به یك سطح تعرضی كشاند. بخصوص كه اعتراضات خیابانی اخیر مردم در ایران و انتقام جویی رژیم جانیان و تهدیدات سران آن جهت اعدام و سلاخی جوانانی كه آنچنان پرشور در تهران و دیگر شهرستانهای حماسه آفریدند، پاسخی درخور سطح كنونی مبارزه را میطلبد. خنثی كردن ضد حمله رژیم امروز تنها با مطالبه "اعدام محكوم است" و یا "اعدام باید متوقف شود" و یا حتی "مرگ بر رژیم اعدام"  كفاف نمیدهد. باید تاكید كرد اگر میخواهیم مقابل تعرضات رژیم بیاستیم، اگر میخواهیم اعدامها متوقف شود باید رژیم را در محاصره همه جانبه قرار داد. یك راه آن هم بستن سفارتخانه های آن، در كشورهای مختلف جهان است. این كاری است كه باید در خارج  به موازات مبارزات خیابانی در ایران به پیش برد. امروز در موقعیتی نیستیم كه مبارزه تدافعی كنیم. این تیر به پای خود ماست. راهی جز تعرض نداریم. در وضعیتی نیستیم كه برگشت به عقب كنیم. خطرات و آسیبهایش بیشتر است.

يک دنياى بهتر: شيوه کار کمپين چگونه است و برنامه هاى آتى تان چيست؟

هما ارجمند: این یك كار كمپینی است. مشخصات آن كمپینی است. فكوس مشخص دارد و جهت تحقق مطالبه و خواست مشخصی است. در این جهت هم بسیج مردم، چه آنان كه از ایران آمده اند و چه كسانی كه مسئله شان بلاواسطه ایران نیست ولی بدلیل انساندوستی و بدلیل آزادیخواهی و بدلیل وحشت از حكومت مذهبی و تروریسم اسلامی شدیدا به اوضاع ایران چشم دوخته اند و میخواهند كاری بكنند، اساس فعالیت آن است. مسئله افشاگری از رژیم یك وجه از كارش است ولی مهم تر از آن، این است كه باید جا انداخت كه خلاصی از این رژیم تنها راه نجات مردم در ایران و تنها راه پایان دادن به خوف اسلام سیاسی در جهان است. برای كوتاه كردن عمر نكبت بار این رژیم امروز باید احزاب سیاسی، سازمانهای كارگری (اتحادیه ها و سندیكاها..) سازمانهای مدافع حقوق زنان و كودكان و حتی طرفداران محیط زیست را باید حول این خواست بسیج كرد. این نیروهای متشكل باید دولتهای خود را ملزم كنند كه در سفارتخانه های این رژیم را ببندند. تلاش این كمپین این است كه این خواست جز مطالبات این سازمانها گردد.

یك كار پایه ای دیگر این كمپین كار لابیستی است. با نمایندگان مجلس و شخصیتهای سیاسی، اجتماعی و هنری باید نشست و گفتگو كرد و ملزمشان ساخت در هر مجمع و مجلسی مسئله ایران و اعمال فشار به رژیم اسلامی را در دستور خود قرار دهند. كمپین تلاش میكند تا آنجایی كه به كانادا برمیگردد بخشی از نمایدگان مجلس را قانع كند كه لایحه ای جهت قطع روابط دیپلماتیك با جمهوری اسلامی را به مجلس ببرند و متعاقبا سفارتخانه جمهوری اسلامی را ببندند. این میتواند شروع و نمونه باشد. باید شاكیان خصوصی این رژیم، بازماندگان جانباختگان و قربانیان سیاسی این رژیم، زندانیان سیاسی و شكنجه شدگان را حول این كمپین سازمان داد و بعنوان مدعی به میدان آورد تا دولتها و نهادهای بین المللی را مجبور كرد كه عاملین سركوب را در خارج از كشور دستگیر و محاكمه كنند.  

يک دنياى بهتر: چه فراخوانى خطاب به ايرانيان آزاديخواه خارج کشور٬ جريانات سياسى سرنگونى طلب و مخالفين جمهورى اسلامى داريد؟ نحوه شرکت و حمايت دراين کمپين چگونه است؟

هما ارجمند: طبیعتا از كلیه ایرانیان خارج از كشور و تمام جریانات سرنگونی طلب و مخالفین جمهوری اسلامی انتظار می رود كه به كمپین بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی بپیوندند. این كمپین در صورتی موفق خواهد بود كه دهها و صدها ایرانی مخالف رژیم به سخنگو و فعال آن بدل گردند. امروز در حركتهای اعتراضی در خارج از ایران ما شاهد حضور هزاران جوان هستیم كه در صف مقدم اجتماعات اند. اینها چه در دانشگاهها و چه از طریق نت ورك خود نیروی عظیمی را میتوانند حول كمپین بستن سفارتخانه ها بسیج كنند و به میدان بیاورند. این نیرو جایش در این كمپین است.  یك راه دخالتگری مردمی كه امروز عزم كرده اند كه این رژیم را به زیر بكشند این است كه تلاششان را بر حول این خواستها متمركز كنند، كه سران رژیم در خارج از كشور باید دستگیر و محاكمه شوند. دارایهایشان باید در بانكهای جهانی منجمد شود. جمهوری اسلامی باید از سازمانهای بین المللی اخراج گردد و روابط دیپلوماتیك با این رژیم كشتار و جنایت باید قطع گردد. نیرو بخشیدن به جنبش سرنگونی در ایران تا جایی كه به خارج برمیگردد اساسا از كانال مبارزه برای تحقق این شعارها و این مطالبات به پیش میرود. باید چه در سطح دانشگاهها و چه در محیط كار از طریق اتحادیه های كارگری و چه در مناطقی كه تمركز ایرانیان بالا است با اعمال فشار به نمایندگان مجلس خواست بستن سفارتخانه ها را عمومیت بخشید و به نهادهای دولتی و غیر دولتی تحمیل كرد. امروز مدیا به دنبال فعالین سیاسی میگردد. دیروز ما بدنبلشان میگشتیم. از این فرصت باید بهترین استفاده را كرد. و هر جا كه صحبت از این شود كه چه باید كرد، باید گفت دولتهایتان را مجبور كنید كه رژیم اسلامی را ایزوله كنند. سفارتخانه اش را ببندید. این انتظار زیادی نیست. این كار در گذشته در رابطه با دولتهای سركوبگر دیگر صورت گرفته و باز هم میتواند صورت گیرد. آفریقای جنوبی یادمان نرفته، آپارتاید از این طریق ضربه بزرگی خورد. ما الان جمعیت عظیمی را در خارج از ایران داریم و خیزش اخیر مردم در ایران آن پتانسیل بزرگ را رو آورده است.

باز هم تاكید میكنم امروز در خارج یك راه مقابله به ماشین سركوب رژیم و متوقف كردن موج اعدامها در ایران بستن سفارخانه های جمهوری اسلامی است. این بهترین و كاراترین ابزار ما در شرایط كنونی است و كمپین تمام انرژی اش را در این جهت متمركز كرده است.

برای اطلاع بیشتر و برای پیوستن به این كمپین به سایت زیر مراجعه كنید:
www.closedowniranianembassies.com
 homawpi@ closedowniranianembassies.com