وعده که نان نمیشه!
کارگران شرکت جنرال مکانیک

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 400 نفر از کارگران شرکت راه و ساختمان جنرال مکانیک با احتساب دیماه که رو به پایان است 4 ماه است با وجود اعتراض و پیگیریهای تاکنونی خود موفق به دریافت دستمزدهایشان نشده اند. تا دو هفته پیش از جانب عوامل کارفرما گاها مبالغی بین 50 تا 100 هزار تومان بعنوان مساعده به کارگران پرداخت میشد. اما طی روزهای گذشته بنا به دستور "یاری" مدیر شرکت و عنصر منفور ضد کارگری به بهانه های واهی نداریم و نیست حتی از پرداخت هرگونه مساعده نیز به کارگران جلوگیری میشود!

فشار وحشیانه کار سنگین و طاقت فرسا، بی پولی و جیبهای خالی کارگران و محرومیت و فقر روز افزون خانواده هایشان، زندگی شبانه روزی در کمپ و کارگاه و دوری از خانواده و نگران خاطری از جهت عزیزان٬ اوضاع کاری شرکت و وضعیت روحی کارگران را به مرز انفجار رسانیده است. به دنبال این اوضاع و اعتراض کارگران و هراس یاری و همدستان دزدش از اعتصاب و اعتراض کارگران٬ برای عوام فریبی و آرام نمودن کارگران خشمگین٬ یاری قول داده است که فقط یک ماه از دستمزدهای پرداخت نشده کارگران را تا قبل از پایان ديماه پرداخت نمایند که تا این لحظه خبری از پول نیست!؟

یکی از کارگران میگفت: تمام قول و قرار و وعده های این بیشرفها دروغ است. حسابهای بانکیشان پر است و وعده امروز و فردا هم برای ما که نان نمیشه! برای سرکوب و شکنجه و زندان و سانسور، برای آخوندهای انگل و شکمچران، برای خیل عظیم مزدوران پاسدار و اطلاعاتی و آدمکشان حرفه ای٬ برای انباشته نمودن حسابهای بانکی جانیان اسلامی در بانکهای داخل و خارج کشور پول هست اما برای پرداخت دستمزدهای ناچیزی که پول جوانی و زندگی و خون کارگر است عجبا پولی نیست!؟

شرکت جنرال مکانیک تحت نظارت بنیاد مستضعفان و باندهای جنایتکار و دزد حکومت اسلامی میباشد. در حال حاضر بیش از 400 نفر کارگر قراردادی (با قراردادهای 3 ماهه) سفید امضا و یکطرفه و پایه دستمزدهای 264 هزار تومانی در پروژه احداث بزرگراه  حصارک - بلوار آسیا در غرب تهران مشغول به کارند. کمپ محل زندگی بیش از 60 نفر از کارگران شهرستانی بدون کمترین امکانات غذایی، بهداشتی و استراحتی در همین منطقه مستقر است و مابقی کارگران بدون امکانات سرویس و با مشکلات زیاد از شهرکها و زاغه نشینهای اطراف تهران خود را به محل کار میرسانند. شرایط کار کارگران 2 شیفت 12 ساعته و سنگین از 6 صبح تا 6 عصر و از 6 عصر تا 6 صبح میباشد. 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٢١ ديماه ١٣٨٨ – ١١ ژانويه ٢٠١٠