شعار جمهورى سوسياليستى

نظر به ضرورت بيان هرچه ملموس تر شعارها و اهداف حزب در مبارزه رو به گسترش جارى براى سرنگونى رژيم اسلامى٬ و نياز به انتخاب يک عنوان عامه فهم براى حکومت کارگرى مورد نظر حزب که بايد فورا بجاى جمهورى اسلامى برقرار گردد٬

پلنوم عنوان جمهورى سوسياليستى را بعنوان نام حکومت کارگرى در ايران٬ با شکل و مضمونى که در برنامه حزب به روشنى تعريف شده است٬ تصويب ميکند.

لازم است در تبليغات حزب عبارات حکومت کارگرى و جمهورى سوسياليستى هر دو بعنوان عناوينى براى توصيف يک نظام سياسى واحد مورد استفاده قرار گيرد.

منتشر شده در نشريه انترناسيونال شماره ٣٠ ٬ مرداد ١٣٧٨ ٬ اوت ١٩٩٩