نامه ها٬ شماره ١٢٧
سياوش دانشور

اتحاد چگونه؟
دوستان عزیز من کارگر هستم در بخش نساجی و اعتراضات ما کماکان ادامه دارد برای پرداخت حقوقها و مزایا. از چند ماه پیش تعدادی را بازخرید کردند و هنوز تعدادی سرگردان بین اداره بیمه و اداره کار و مقامات دولتی هستیم. زندگی با این شرایط خسته کننده است. این اوضاع کارگران را در این مرکز هم پراکنده است. همه داریم از اتحاد صحبت می کنیم ولی قریب به اتفاق پراکنده دنبال کارهایمان می رویم. شما بگوئید چطور می شود بالاخره بقیه را متقاعد کرد؟ نباید پراکنده باشیم . سارا عبدی از قزوین.

سارا عزيز٬
پراکندگى اگر در مواقعى نتيجه عدم وقوف کارگران به تشکل و اتحاد باشد٬ در مورد شما٬ همانطور که اشاره کرده ايد چنين نيست. اگر همه داريد از اتحاد و ضرورت و مبرميت آن حرف ميزنيد بنابراين معضلى برسر اهميت اتحاد کارگران وجود ندارد. اما در کنار اين درک جمعى مبنى بر اتحاد کارگران باز عملا با پراکندگى مواجهيد. اين ديگر سياسى است. يعنى افق روشن و مشترکى براى مقابله با سياستهاى کارفرما در ميان شما وجود ندارد و يا هنوز بوجود نيامده است. براى کارگران مسئله اتحاد بسيار مادى و زمينى است اگر سياست روشنى که اين منافع عمومى را نمايندگى کند وجود داشته باشد.

معضل شما در نساجيها مانند بسيارى از صنايع ديگر بسادگى اينست که با تعطيلى کارخانه٬ تعديل نيروى کار٬ اخراجها و بازنشستگى ها٬ و بستن تدريجى کارخانه روبرو هستيد. بحران اقتصادى فلج کننده جمهورى اسلامى بر ابعاد اين اوضاع افزوده و آن را عميق تر کرده است. يک موضوع اساسى براى همه شما امنيت شغلى و از دست ندادن کار و مقابله با بازنشستگى ها و بازخريدهائى است که عملا اجبارى است. معضل ديگر شما مهار زدن به کارفرماها است که دراين اوضاع ناامن اقتصادى که براى شما بوجود آورده اند٬ سو استفاده را بحد اعلا رساندند و حقوق و مزايا را يا سر وقت پرداخت نميکنند و يا رسما بالا ميکشند. اينها را اگر به حال خودشان بگذاريد٬ اردوگاه بردگان قديم را برپا ميکنند و دستمزد را به صفر ميرسانند. شما بايد تصميم بگيريد که در مقابل اين روند و اين آينده که براى  شما ترسيم کرده اند رضايت ميدهيد يا نه؟ اگر پاسخ مثبت باشد٬ نتيجه کار اين است که هر کسى فردى در اين روند دنبال وضعيت خودش برود و اميدوار باشد که چند ماه ديرتر بيکار شود. دراين چهارچوب هر اقدام جمعى هم که مثلا براى گرفتن بخشى از طلب هايتان صورت دهيد٬ در بهترين حالت همان تومار نويسى و سرگردانى در کريدورهاى اداره کار و سر و کله زدن با مشتى مزدور ادارى همين کارفرماهاست که هيچ نتيجه اى ندارد.

اما اگر اين چهارچوب را نميپذيريد و متحدانه براى دفاع از شغل و معيشت و حقوق تان ميخواهيد کارى صورت دهيد٬ آنوقت بايد سياست روشنى در تقابل با کارفرماها داشته باشيد. آنچه که ما همواره پيشنهاد کرده ايم و امروز بيش از هر زمانى ضرورت دارد٬ سياست کنترل کارگرى است. کارفرما غلط کرده هر وقت دلش ميخواهد کارگر را اخراج ميکند و حقوقش را هم نميدهد. امروز هيچ سياستى نميتواند از نفس کار و شغل٬ حقوق پايمال شده کارگران٬ و مقابله با تعدى هاى کارفرماها مقابله کند. تنها سياست کنترل کارگرى است که کل اين بازى را قبول ندارد و وارد جدالى برسر بقاى اقتصادى و اجتماعى خانواده کارگرى ميشود.

و اگر شما سياست راديکال کارگرى داشته باشيد٬ آنوقت بلافاصله به تشکل راديکال کارگرى هم نياز داريد. به شوراى کارخانه و مجمع عمومى کارگران به عنوان ظرف اراده جمعى و توده اى کارگران نياز داريد. به اعتراض دسته جمعى نياز داريد. به تقويت اتحاد با ديگر کارگران نياز داريد. به همبستگى خانواده هايتان نياز داريد. اتحاد امرى است که در متن هر تلاش کارگران براى منافع عمومى شان حاصل ميشود و تداوم و تقويت اين اتحاد در گرو تلاش براى تامين همين منافع عمومى کارگرى است. اتحاد کارگران امرى زمينى و واقعى است و با منافع زمينى و واقعى پيوند لاينفک دارد.

پيشنهاد فورى ما اينست که شما فعالين عملى و معتمدين کارگران جمع شويد و راجع به دورنماى اين وضعيت و چه بايد کرد حرف بزنيد و تصميم بگيريد. موانع را بشناسيد و براى رفع آن و بسيج کل کارگران حول سياستى راديکال و کارگرى تلاش کنيد. در گام اول با اجتماع در صحن کارخانه و يا هرجا که درست و موثر تشخيص ميدهيد شروع کنيد٬ مجمع عمومى تان را برپا کنيد و تصميم را بصورت دسته جمعى بگيريد٬ مطالبات فورى تان را طرح کنيد. از حقوقهاى عقب افتاده تا ممنوعيت اخراج و تمديد قراردادها و مسائل رفاهى. کارگران بايد دسته جمعى به اين سمت بروند که در مقابل سياست اخراج و تعطيلى روزافزون راه حل خودشان را ميگذارند: کنترل کارگرى! شما تنها با يک سياست روشن که به وضعيت عمومى و مشخص شما جواب دهد ميتوانيد هم اتحاد کارگرى و امر متحد شدن کارگران را متحقق کنيد٬ هم تشکل واقعى خودتان را برپا کنيد٬ و هم الگوئى براى ديگر کارگران در تقابل با تهاجم سرمايه داران شويد. به شما و دوستانتان توصيه ميکنم يکبار ديگر کتاب کنترل کارگرى و سوالات پيرامون اين سياست را بخوايند. موفق و پيروز باشيد.    
 
فعالين را به هم وصل کنيد
رفقا آیا زمان آن نرسیده فعالین با همدیگر ارتباط بگیرند و فعالیتهای خود را گسترش بدهند؟ وقتی با هم باشیم قوی هستیم و می توانیم بیشتر تاثیر گذار باشیم . تقاضای من از حزب اتحاد کمونیسم کارگری این می باشد که فعالین را به هم معرفی کند تا بشود بهتر مبارزات کارگری را رهبری و هدایت کرد و بر اوضاع اسفبار اینجا غلبه پیدا کرد. ناجی سروری از عسلویه

ناجى عزيز٬
در هر مبارزه کارگرى فعالين گرايش راديکال بسرعت همديگر را پيدا ميکنند. مضافا اينکه فعالين کارگرى در اشکال ديگرى باهم در ارتباط هستند. ما هنوز سياست وصل کردن فعالين حزبى که همديگر را نميشناسند نداريم. دراين زمينه با شما جداگانه صحبت ميکنيم. موفق و پيروز باشيد.  

مطالبه افزايش دستمزد در اين اوضاع؟
در حالی که بحث حذف یارانه ها است اخراج کارگران نیز در دستور کارفرمایان است. البته باید اضافه کرد کارگران ماهها حقوق و مزایا و عیدی و غيره را طلب دارند و کسی به آنها پاسخی نمیدهد. داریم یواش یواش به آخر سال نزدیک می شویم و بحث افزایش حداقل دستمزدها دوباره بحث گرم در میان کارگران می شود و اینکه چه باید کرد .ما هنوز از کارفرما طلب داریم. آيا مطرح کردن افزایش دستمزد می تواند تاثیری داشته باشد؟ باید این را هم اضافه کنم که ما اینجا متاسفانه براى هر نوع حرکتی برای متحد کردن کارگران و متشکل کردن آنها٬ و به معنای واقعی کلمه مجمع تشکیل شود و کارگران حرفهایشان را یکی کنند٬ با مشکل زیادی روبرو هستيم. خیلی خوب می شود که در این زمینه بیشتر صحبت کنید. ما نیز تلاش می کنیم پاسخ به این سوال را وسیعا در ميان کارگران پخش کنیم. .... بحث هئیت دایر در مورد حذف سوبسیدها خیلی عالی بود. دستتان درد نکند. ناصر رزمجو کارگر ایران خودرو

 ناصر عزيز٬
در مورد اضافه دستمزد در همين شماره صحبت کرده ايم. اينجا تکرار نميکنم. فقط اينرا ميگويم که کارگران در اين اوضاع پيچيده که حکومت اسلامى سرمايه داران درست کرده اند٬ نميتوانند تنها به گرفتن حقوقهاى پرداخت نشده قناعت کنند. سياستى تعرضى الزامى شده که در خود مطالبات رفاهى کارگران و امنيت شغلى و مقابله با اخراج و غيره را در دستور بگذارد. راه حل ديگر تسليم شدن به سير وقايع و پاکسازيهاى وسيع و اخراجهاى گسترده است که دورنماى فقر و فلاکت بيشتر را در مقابل ما ميگذارد. خواست افزايش دستمزد و برخوردارى از يک زندگى انسانى حق مسلم ماست و بايد صريح و وسيع بيان شود. مسئله تاثير داشتن و تاثير نداشتن دقيقا به قدرت ما برميگردد. اگر قوى بميدان بيائيم و چرخها را بخوابانيم٬ تاثيراتى بسيار فراتر از آنچه خواهد داشت که به دستمزد و مطالبات ديگر کارگران ايران خودرو مربوط است. بايد موانع اينکار را بسرعت برداريم.  

در مورد مجمع عمومى و ارگانهاى اعمال اراده توده اى کارگران بکرات صحبت کرده ايم و در شماره هاى بعدى بيشتر صحبت ميکنيم. در مورد آدرسها بسيار ممنون و توصيه شما اکيدا رعايت ميشود. همينطور از حسن نظر شما در باره مباحث هيئت دائر حزب پيرامون حذف سوبسيدها تشکر ميکنم. کارگران بايد عليه موج فقر و گرانى و فلاکتى که حکومت اسلامى در مقابل ما گذاشته اند برخيزند و راه حل خود را بگذارند. موفق و پيروز باشيد.  

وظايف سنگينى بر دوش داريم
رفقای حزب اتحاد کمونیسم کارگری! تاکنون فکر میکردم نقدهای شما اگرچه درست است٬ اما فشار بیش از حد نقدهای شما ممکن است اغراق باشد. شرایط خفقان و فیلتر بودن همه سایتها و خبرگزاريها دست ما را از دسترسی هر روزه به مسائل کوتاه کرده است. اما از آنجا که من در سنندج سرخ هستم٬ سنندجى که کارگران در اول مه در خیابانها با پرچم و پلاکاردهاى سرخ کارگران جهان متحد شوید  رژه رفتند٬ و سینه سپر کرده بوديم که کمونیسم کارگری دارای پایگاهی قوی است. امروز با سیاستهای حککا و حکمتیست بخش زیادی از فعالین دلسرد شدند. چطور میشود بقیه را متقاعد کنیم که میشود پرچم جنبش کمونیسم کارگری را بلند کنیم و دنبال گرایشات ملی مذهبی نیفتیم؟ من معتقد هستم حککا و حکمتیست با موضعی که گرفتند دیگر نمیتوانند به جنبش کمونیسم کارگری تعلقی داشته باشند. رفقا وظایف سنگینی بر دوش داریم. دراین اوضاع رهنمودهای بیشتری برای جذب فعالین این جنبش میخواهیم. باید کارى کرد. کاوه از سنندج

کاوه عزيز٬
دلسردى ناشى از تصورات و اميدهائى است که منشا واقعى و مادى ندارند و يا اگر زمانى اين اميدها منشا واقعى داشته اند ديگر ندارند. کمونيسم کارگرى بعنوان يک جنبش هنوز قوى است و فعالين زيادى با آرمانها و سياستهاى اين جنبش خود را تداعى ميکنند. اين دو حزب اما راه و روش و اهداف و سياست خود را دارند. کسى که فکر ميکند اين سياستها بجائى نميرسد بايد به ما ملحق شود. کسى که تاکنون فکر ميکرد ما زياده روى ميکنيم و امروز متوجه شده است که حق با ماست بايد بدون درنگ پرچم کمونيسم کارگرى را دراين اوضاع برافرازد. کسى که فکر ميکند نبايد ميدان را براى راستها و چپهاى موتئلف و منزه طلب شان خالى کرد٬ بايد امروز به حزب ما يپيوندد. نه جامعه و نه طبقه کارگر خودکشى نميکند. جامعه براى تعيين تکليف بيرون آمده و کمونيسم و راه حل کارگرى کماکان يک انتخاب است. کمونيستها و کارگران بايد به حزبى بپيوندند که اين پرچم بدون تخفيف و راديکال و مارکسى را برافراشته است. اگر اينکار را نميکنند بايد بتوانند آلترناتيو و حزبى معتبرتر و مارکسى تر و کمونيستى کارگرى تر و پراتيک تر و سر زنده تر درست کنند. در مورد رهنمود به فعالين در بحث جداگانه اى صحبت خواهيم کرد. فقط اين را اضافه کنم که شوکه شدن و دلسرد شدن واکنش اوليه است٬ بايد جمعبندى کرد٬ تصميم گرفت و راه را ادامه داد. اين کارى است که خود ما ناچار شديم براى دفاع از هويت و تاريخ و پرچم کمونيستى مان انجام دهيم. موفق و پيروز باشيد.   

 پوستر سبز٬ چشم مان روشن!
رفقا برای جلوگیری از اینکه حزب کمونیست کارگری بیشتر از این به دامن موسوی و کروبی نچرخد باید شدت نقدهایتان را کم کنید . نشریه سازمان جوانان این هفته این حزب نشان می دهد که به سیم آخر زدند و این خطرناک است برای جنبش ما. چطوری میشود با رهبران این حزب تماس گرفت و به آنها گفت دارند اشتباه محض می کنند . در داخل ایران مردم از موسوی و کروبی عبور کردند. این حزب کمونیست کارگری تازه دارد پوستر سبز چاپ می کند!؟ شهرام رسولی از اصفهان

شهرام عزيز٬
اين تصور اشتباه است که گويا اين دوستان لج ميکنند و عکس نقدهاى ما رفتار ميکنند. اين يک انتخاب سياسى آگاهانه است و بايد همينطور ديده شود. کسى که پوستر سبز منتشر ميکند دارد ورودش را به يک کمپ و جنبش معين اينبار بصورت رسمى و علنى بيان ميکند. اهميت اين موضوع را بايد دريافت و به فکر بسيج جنبش حول اهداف و پرچم تاريخى کمونيستى اش شد. هر کسى ميتواند از طريق اى ميل ها و آدرسهاى نشريات آنها با رهبريشان تماس بگيريد. مسئله اينست که اين اشتباه سياسى نيست٬ از سر بيخبرى نيست٬ انتخاب سياسى مبتنى بر يک تحليل و يک نگرش رايج دراين حزب است که قدم بقدم اول با موسوى و يک جناح رژيم آتش بس اعلام ميکند و بعد پرچمش را بدست ميگيرد. و معضل اما تنها رنگ سبزشان نيست٬ شعارى که روى رنگ سبز کوبيدند شعار سلطنت طلبان است که بارها در تظاهراتهاى اخير خارج کشور بيرون آوردند: "آزادى٬ برابرى٬ انسانيت"! آن تحليل در برخورد با موسوى با آن شعارهاى جديد و اين رنگ سبز همه شان در و پنجره خانه جديدى هستند که ما آرزويش را براى هيچ بنى بشرى نداريم. اما مگر ميشود در مقابل انتخاب آگاهانه و آزادانه تعدادى انسان بالغ در محيط بدون اختناق اسلامى در اروپا حرفى زد؟ اتفاقا بايد عميقا نقد کرد تا تمايز اجتماعى و طبقاتى جنبش کمونيسم کارگرى از اين شبه سوسياليستها بهتر ترسيم شود. موفق و پيروز باشيد.  

رفقا مانع شويد اين حزب سقوط کند
رفقا امروز نشریه جوانان کمونیست برای من هم ارسال شد. معمولا از اول تا آخر نگاهی سر سری می کنم بعد مقالات را مطالعه می کنم. اما این شماره جوانان کمونیست را دیدم اول باور نمیشد. واقعا به چشمهایم اعتماد نداشتم. به یکی از دوستان که همزمان آنلاین بود خبر دادم. دوست داشتم من اشتباه کنم. ولی نه واقعیت داشت. پوستری با زمینه سبز و دو پوستر دیگر که رنگ سرخش پریده بود در مورد ١۶ آذر منتشر شده بود. آیا کمونیسم کارگری واقعا با کله رفتن به دامان اصلاحگران این حکومت اجتماعی میشود؟ لطفا رفقا نگذارید این اعضا این کادرها این سرمایه جنبش کمونیسم کارگری که منصور حکمت با خون جگر همه را دور هم جمع کرد این چنین با کله به دامن آقای موسوی و کروبی ببرند! تنها تقاضای من بعنوان یک کمونیست کارگری این است٬ که حقیقتا بعد از مرگ منصور حکمت با هیچ کدام از احزاب نبودم ولی با دقت این جنبش را و احزاب درون این جنبش را دنبال کردم٬ سعی کنید این دوستان را متوجه کنید که چگونه با سیاستهائی که اتخاذ میکنند حتی فعالین جنبش را در داخل کشور دلسرد کردند. خواهش ميکنم شما کاری بکنید. سوسن از کرج

سوسن عزيز٬
در سوال قبلى به همين موضوع و همين نگرانى پاسخ دادم. آنچه از دست ما برمى آيد نقد روشن مارکسيستى و کمونيستى کارگرى و نشان دادن بيربط بودن مطلق اين خط و اين سياست جديد با نام و پيشينه حزبى است که منصور حکمت بنيان گذاشت. اتفاقا امروز آنچه که مهم است دفاع از حيثيت و سياست و خط انقلابى و کمونيستى کارگرى منصور حکمت است. اين ويژگى دوره انقلابى است که مترجعترين مخالفين تحول راديکال جامعه "انقلابى" ميشوند و انواع انقلابات متفرقه – اما غير کارگرى – را عرضه ميکنند و چپهاى بدون اعتماد بنفس و قديم کمونيست راست ميشوند و اهداف و فلسفه وجودى و حتى سياستهاى ساده برخورد با جناح هاى حکومتى را زمين ميگذارند. من هم مثل شما معتقدم که بسيارى از کادرها و اعضاى اين حزب دارند وقت خود را تلف ميکنند و زندگى شان را به دست ارابه شکسته اى داده اند که با سر به سمت ناکجا آباد سير ميکند. متاسفم. اميدوارم مستقل از هر دل چرکينى که از ما دارند تعدادى پيدا شوند و جلوى اين سقوط به ارتجاع سبز را بگيرند. ضميمه نشريه شماره ١٧٢ سياست روشن ما را در وجوه مختلف در برخورد اين جريان و حزب دوقلوى سياسى اش "حکمتيست" بروشنى بيان ميکند. از شما دعوت ميکنم حزب اتحاد کمونيسم کارگرى را تقويت کنيد. پرچم کمونيستى کارگرى و انقلابى منصور حکمت دراين حزب برافراشته است. به حزب خودتان بپيونديد. موفق و پيروز باشيد.  

ویدیو بلاگهادست بدست ميچرخد
رفیق آذر ماجدی همیشه زنده باشید. ویدیو بلاگهای عالی روی سایت گذاشتی. بحث در مورد سران سبز دست به دست در میان دانشجویان میچرخد. بعنوان شیر زن جنبش آزادی زن و یک رهبر کمونیست کارگری از طرف خودم و دوستان دیگر به شما خسته نباشید میگم. داوود

داوود عزيز٬
دست شما و دوستانتان هم درد نکند. توزيع ادبيات کمونيستى کارگرى و مقابله سياسى با جريانات ارتجاعى که هدفشان عقيم کردن و اسلاميزه کردن تلاش مردم براى آزادى است بسيار ضرورى است. زنان در تحولات اخير گوى سبقت را از تاريخ صد ساله آن جامعه و چه بسا تحولات مهم سياسى جهان ربوده اند. بگذاريد اين شهامت و جسارت انقلابى و حق خواهى و تسليم ناپذيرى زنان عليه آپارتايد جنسى و اسلامى به همان صورت واقعى اش بيان کنيم. حتما شما لفظ "شير زن" را سهوى بکار ميبريد٬ اما در فرهنگ سياسى ناسيوناليستى که مردسالارى يک مشخصه آنست٬ اول به زنان شجاع و مبارزه و انقلابى يک هويت مردانه منتسب ميکنند و يا زن بودنشان را با سمبل "شير" توصيف ميکنند. به هر حال يک هدف مبارزه آزادى و رهائى زن اينست که معيارها و سمبل ها و ارزشهاى فکرى و فرهنگى مردسالار را درهم بکوبد تا هويت انسانى زن و مرد و برابرى اجتماعى شان به فرهنگ عامه تبديل شود. تلاشهاى خستگى ناپدير رفيق آذر ماجدى در طول ساليان طولانى از جمله همين هدف را دنبال کرده است. موفق و پيروز باشيد.

با افتخار از مواضع حزب دفاع می کنم
رفیق سیاوش عزیز سلام و خسته نباشید. نقد شما را بر موضع حزب کمونیست کارگری خواندم. با احساس افتخار در محافل دوستان از مواضع حزب اتحاد کمونيسم کارگرى دفاع می کنم. زنده باد منصور حکمت! زنده باد حزب اتحاد کمونیسم کارگری! مهرداد از تهران.

مهرداد عزيز٬
از لطف شما ممنونم. براى جلب دوستانتان به حزب تلاش کنيد. براى شناساندن بيشتر حزب و اهداف کمونيستى کارگرى اش تلاش کنيد. افتخار اين حزب و کارهاى مثبتى که انجام داده است متعلق به همه شما اعضا و کادرهاى آنست. موفق و تندرست باشيد. 
 
مطلب زیر رو کننده بود
رفیق سیاوش با تشکر از مطلب "کمونيسم کارگرى و انسان گرائى" شما. زیر رو کننده بود. سپهر از اراک.

سپهر عزيز٬
با تشکر از حسن نظرتان. موفق و پيروز باشيد. *