کارگران ایتکو پرس ایران خودرو
بن های پارسیان ما چه شد؟

6  ماه است به دلیل دزدی و کارشکنی سرمایه داران و عوامل حکومت اسلامی بن های خوار و بار پارسیان بیش از 1500 نفر از کارگران ایتکو پرس شارژ نشده است. سابق براین هر ماهه مبلغ 30 هزار تومان بعنوان بن خوار و بار در کارتهای پارسیان کارگران واریز و کارتها شارژ میشد. اما در چند ما ه اخیر به یمن قدم دزدان نو کیسه ای چون نجم الدین و نیاکان ها٬ پرداخت این مبلغ ناچیز هم قطع شده است!

یکی از کارگران میگفت: ماهی 30 هزار تومان آن هم پرداخت نمیشود، این در حالیست که فقط بهای یک کیلو گوشت بیش از 16 هزار تو مان است. علاوه بر بن های پارسیان هم اکنون بخشی مطالبات کارگران ایتکو پرس ازجمله سنوات، مرخصیهای استفاده نشده و بخشی از دستمزدهای معوق کارگران پرداخت نشده و پا در هوا مانده است .

سایت یک و دو ایتکو پرس با بیش از1500 کارگر قراردادی سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 264 هزار تومانی در سه شیفت سنگین و پر خطر کاری از مجموعه های پرسی اصلی ایران خودرو است .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٠ آبان ١٣٨٨ – ١١ نوامبر ۲۰۰۹