احسان فتاحيان اعدام شد!
اى جلاد مرگت باد!

امروز چهارشنبه ۲۰ آبانماه٬ جمهورى جنايت اسلامى احسان فتاحيان را آعدام کرد. جمهورى اسلامى با اعدام احسان که حکم زندان گرفته بود٬ تلاش دارد روزهاى اعدام زندانيان سياسى در دهه ۶٠ را به جامعه يادآور شود. پيامشان اينست که کشتار ميکنيم٬ قربانى ميگيريم٬ و ميمانيم. بويژه اين قتل اسلامى و دولتى زمانى به اجرا درآمد که صفى از اعتراض و اعتصاب در سنندج و شهرهاى کردستان و زندانها و دنيا در جريان بود. جمهورى اسلامى مثل مار زخمى بخود ميپيچد و استيصال سياسى اش را با نمايش ارابه اعدام به رخ مخالفين سياسى ميکشد.

معضل اينست که جمهورى اسلامى ناتوان از تکرار دهه شصت است. آنزمان انقلاب بخون کشيده شده بود٬ خيابانها در قرق چکمه پوشان آدمکش اسلامى بود. جنگ "نعمتى" براى رژيم و تشديد سياست سرکوب شده بود. مير حسين ها در کنار خمينى ها و خامنه اى ها و لاجوردى ها و خلخالى ها در راس ماشين هولاکاست اسلامى بودند. ترديدى نيست که اين رژيم تا روز آخر عمر منحوسش ميکشد و قربانى ميگيرد. هيچ رژيم ديکتاتورى و آدمکش با زبان خوش از سر راه مردم کنار نميرود و هر روز عمرش را مديون سبيعت و ترور و اختناق است. اما امروز دوره متفاوتى است. جمهورى اسلامى در زبون ترين وضعيت حکومتى است٬ متشتت است٬ بى اعتبارتر از هر زمانى است٬ بالاترين سطح شقاوت اسلامى را آزمايش کرده و شکست خورده است. چند ميليون را ميتواند بکشد و بعد از جنايت نمازش را بجا آورد؟ اين اعدامها نميتواند تصميم جامعه را براى درهم کوبيدن اين نظام جنايت و قتل و تجاوز عوض کند. اين تلاشها از سر قدرت نيست٬ نمايش استيصال و گوشه اى از پروسه رفتن آنهاست.

با اعدام احسان بار ديگر نگاهها متوجه زندانيان سياسى ميشود. جان زندانيان سياسى در خطر است. بايد شعار آزادى کليه زندانيان سياسى و نفى مجازات اعدام را همه جا برافراشت. اعدام احسان بايد جنبش ضد اعدام را وسيعا بميدان آورد و براى آزادى کليه زندانيان سياسى و شکستن درب زندانها هدايت کند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى اعدام احسان فتاحيان را قويا محکوم ميکند و به بازماندگان٬ دوستان٬ مخالفين مجازات اعدام٬ و همه کسانى که براى نجات او تلاش کردند صميمانه تسليت ميگويد. ياد احسان را با تشديد مبارزه براى سرنگونى جمهورى اسلامى و درهم کوبيدن ماشين سرکوبش٬ برافراشتن پرچم لغو مجازات اعدام و محاکمه عاملين جنايت عليه مردم گرامى ميداريم.

 
مرگ بر جمهورى اسلامى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٠ آبان ١٣٨٨ – ١١ نوامبر ۲۰۰۹