تجمع و درگیری
در بولوار فردوس تهران !

بنا به خبر دريافتى٬ از ساعت 10 صبح روز شنبه شانزدهم آبانماه٬ تعدادی از مال باختگانی که پولهایشان توسط شرکت "سامان لیزینگ خودرو" از 2 سال پیش تاکنون بالا کشیده شده است٬ در مقابل دفتر این شرکت کلاهبرداری واقع در بلوار فردوس دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع کنندگان خواهان دریافت فوری پولهای خود میباشند. پولهایی که بیش از دو سال است توسط شرکت سامان لیزینگ بالا کشیده شده و صاحبان اين پولها طی این دو سال چیزی جز وعده های دروغ امروز و فردا برای تحویل خودرو نشنیده اند. حوالی ظهر روز شنبه بیش از 50 نفر از مالباختگان که در برابر شرکت تجمع نموده بودند. عده قابل توجهى از جوانان و مردم هم به مال باختگان پیوسته بودند. اين اجتماع با دخالت نیروی انتظامی به درگیری کشید. در این درگیری بر اثر پرتاب سنگ توسط مال باختگان و مردم شیشه های دفتر سامان لیزینگ شکسته شد و کارکنانش از ترس درها را بسته و خود را پنهان نمودند. ماموران انتظامی حاضر در محل که حریف مردم و جوانان نمیشدند درخواست کمک کردند و بسرعت نیروهای مزدور گارد ویژه ضد شورش در محل حاضر شدند. درگیری مردم و نیروهای سرکوبگر تا حوالی ساعت 30/1 ادامه داشت.  

شرکت سامان لیزینگ خودرو مبالغ هنگفتی بعنوان "پیش دریافت" از متقاضیان خرید خودرو قسطی دریافت نموده بدون اینکه خودروئی به متقاضیان واگذار نماید. بیش از 70 میلیارد تومان پولهای مردم توسط خلیلی مدیر این شرکت دزدیده شده است. خلیلی 29 ساله از طریق پرداخت رشوه و زد و بند دارای روابط بسیار نزدیکی با دستگاه جنایت قوه قضائیه و دیگر سران حکومت اوباش اسلامی میباشد. انواع شرکتهای کلاهبرداری لیزینگ خودرو که در شهر تهران گسترده اند٬ عمدتا متعلق به حکومت اسلامی بوده و دارای روابط خاص با باندهای دزدی در ایران خودرو و سایپا میباشند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٧ آبان ١٣٨٨ – ٨ نوامبر ۲۰۰۹