گزارشى از سنندج٬  

درگيرى ارتش با دستفروشان
در بازارچه فردوسى سنندج

ديروز يکشنبه ١٧ آبانماه٬ دستفروشان و اهالى زحمتکش بازارچه فردوسى با نيروهاى سرکوبگر لشکر پياده ٢٨ سنندج درگير شدند .

از يکماه پيش ارتش تصميم گرفته که زمين هاى اطراف اين بازارچه را تصاحب کند. اين بازارچه دقيقا وسط شهر قرار دارد و جزو مرکزى ترين مناطق شهر و داراى دو مسير عبور و مرور است. ارتش ميخواهد ورودى عقب اين بازارچه٬ پارکينگ پشت آن٬ و کلا تمام زمينهاى محوطه بازارچه را که قريب يک هکتار ميباشد تصاحب کند. در اين رابطه نهادهائى مانند ارتش و سپاه و شهردارى و اوقاف باهم درگيرى داشتند اما بنظر اين ارتش است که قرعه مالکيت اين منطقه بنامش درآمده است .

اولين اتفاقى که بعد اين تصميم بوجود آمد٬ اينبود که ديروز ارتش وارد عمل شد و شروع کرد به حفر چاه و ميله گذارى و کشيدن سيم خاردار در محوطه ورودى پشت بازارچه و زمينهاى اطراف که منطقه بازى است. اين اقدام با اعتراض يکپارچه دستفروشان بازارچه روبرو شد. اهالى اين منطقه ميله ها را کندند و پرت کردند٬ چاههاى حفر شده را پر کردند٬ گفتند نميتوانيد اينجا اينکار را بکنيد. بعد از مدت کوتاهى ارتش گارد ويژه سرکوب خودش را به بازارچه آورد و با زحمتکشان آنجا درگير شد و آنها را پراکنده کرد. ارتش و سرکوبگران اعلام کردند با هر اعتراضى شديدا برخورد خواهند کرد. مذاکره اى هم با نمايندگان معترضين صورت گرفت اما هيچ جوابى به آنها ندادند و گفتند که اين اقدام حتما صورت ميگيرد و حتى اين منطقه را ديوار خواهند کشيد.

مشکل چيست؟
اين بازارچه سال ۶۴ درست شد. در آن سالها شهردارى حمله وسيعى را به دستفروشان در خيابانها شروع کرده بود و اموال ناچيزشان را مصادره ميکرد. اين بازارچه که ابتدا زمينى باغ مانند بود توسط دستفروشان خيابانى عملا تسخير شد و شهردارى هم با عنوان اسکان دستفروشان در يک محل با آن کنار آمد. اين بازارچه با کيوسکهائى خيلى کوچک به محل کار دستفروشان خيابانى تبديل شد. آنها اساسا سندى مبنى بر مالکيت ندارند و عمدتا قولنامه هائى ميان خودشان رد و بدل شده و طى سالها دست بدست شده است. دولت ميگويد اين محل فروش وسائل "غير قانونى" است. منظورشان از جمله کالاهاى قاچاق مانند چاى و سيگار و صابون و مشروب است که بعضا دزدکى اينجا و آنجا بفروش ميرسد. ورودى عقب بازارچه محل انتقال اين وسائل است. ورودى جلو بازارچه با يگانهاى مفاسد و امکان عمومى ٣ شديدا کنترل ميشود. با بستن در عقب اين بازارچه فلج ميشود. همينطور بحث خراب کردن اين بازارچه در سالهاى اخير وجود داشته است. اين نگرانى که کلا قرار است بازارچه را تخريب کنند و اين دستفروشان مجددا آواره شوند زياد است. بدنبال اين اعتراض مرتب از اهالى بازارچه تست ميگيرند و فيلمبردارى ميکنند و عکس العمل آنها را ميسنجند.

اين اقدام جمهورى اسلامى ادامه تهاجم به مردم زحمتکش است. نه کار وجود دارد٬ نه بيمه بيکارى٬ نه هيچ مفرى که گرسنه اى بتواند با آن زنده بماند. اين محرومان ناچارند براى بقا در آلونک ها و محلات فقير نشين شهر طى روز به هر درى بزنند تا لقمه نانى گير بياورند و دولت مرتجع و سرکوبگر اسلامى سرمايه داران به همين لقمه نان هجوم آورده است. حمله به کارگران و مردم زحمتکش با گرانى و حذف سوبسيد کالاهاى اساسى و باتوم و نيروى سرکوب و دادن سوبسيد و تسهيلات بانکى به سرمايه داران و دزدهاى حکومتى سياست جمهورى اسلامى است. اين گوشه اى از تهاجم وسيع تر جمهورى اسلامى به کارگران و مردم محروم است. 

اعتراض دستفروشان زحمتکش بازارچه فردوسى بايد مورد حمايت قرار بگيرد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٨ آبان ١٣٨٨ -١٠ نوامبر ٢٠٠٩