زنده باد انقلاب اكتبر٬
زنده باد انقلاب كارگری در ایران
محمود احمدی

امسال نود و دومین سالگرد انقلاب اكتبر را گرامی میداریم. لنین و انقلاب اكتبر٬ چهره دنیای معاصر را دگرگون كردند. آزادی های سیاسی٬ برابری٬ رفاه٬ رفع نابرابری و ستم بر زنان٬ رفع ستم ملی٬ و مبارزه برای لغو مالكیت خصوصی و استثمار كه بعنوان آرمان و آرمانخواهی مطرح بود برای اولین بار و با وقوع انقلاب اكتبر در سطح جهان٬ معنای عملی پیدا كرد. لنین و انقلاب اكتبر٬ تصویر دیگری از كمونیسم و كمونیستها را به دنیا نشان دادند. انقلاب اكتبر٬ امكان پذیری سوسیالیسم و انقلاب كمونیستی را اثبات كرد. دست بردن حزب كمونیستی به قدرت سیاسی از تجارب مهم انقلاب اكتبر است. انقلاب اكتبربه دنیا نشان داد كه كمونیسم نه صرفا بعنوان یك ایده و آرمان بلكه بعنوان نیروی تغییردهنده و زیر و رو كننده دنیای سرمایه به قدرت سیاسی دست خواهد برد. کمونیسم برای تغییرات ماکرو و گسترده در زندگی مردم نیازمند تصرف قدرت سیاسی است. این یک دستاورد عظیم انقلاب اکتبر است. مهر آزادیخواهی٬ برابری٬ انسانیت و انقلاب كارگری با انقلاب اكتبر بر سراسر كره زمین كوبیده شد. درمقابل بربریت٬ فقر٬ استثمار٬ جهل٬ جنگ٬ دیكتاتوری٬ و نابرابری دنیای سرمایه داری٬ با انقلاب اکتبر آزادی٬ برابری٬ صلح٬ رفاه٬ حقوق انسانی٬ وحكومت كارگری شورائی چراغ انسانیت شد. كمونیسم و حكومت كارگری بعنوان سمبل آزادی و برابری در سراسر دنیا مطرح شد. درمقابل قطب سرمایه٬ قطب كمونیسم اعلام موجودیت كرد. برای اولین بار در جهان با انقلاب اکتبر بشریت توانست هر چند برای دوره ای کوتاه نمونه ای از یک حکومت کارگری و سوسیالیستی را تجربه کند .

اما انقلاب اكتبر٬ این مهم ترین انقلاب قرن بیست نتوانست پیروز شود و در انجام رسالت اقتصادی خود شكست خورد. طبقه كارگر روسیه٬ علیرغم در اختیار گرفتن قدرت سیاسی و در هم كوبیدن قدرت سیاسی و دولتی بورژوازی نتوانست بنیان اقتصادی نظام سرمایه داری در روسیه را تغيیردهد. بعلت فقدان یك افق و برنامه كارگری و سوسیالیستی برای تغيیرمناسبات اقتصادی٬ مناسبات كار مزدی و مالكیت خصوصی سرمایه به شكل سرمایه داری دولتی باز تولید شد. شكست طبقه كارگر در انقلاب اقتصادی و لغو كار مزدی٬ به شكست طبقه كارگر در قدرت سیاسی انجامید و دولت نو ظهور بورژوایی مبتنی بر سرمایه داری دولتی بجای حكومت كارگری نشست و انقلاب و حكومت كارگری ناشی از انقلاب اکتبر شكست خورد. .                                                                        

شكست انقلاب اكتبر و كمونیسم كارگری به جریانات مختلف غیر كارگری كه در پوشش كمونیسم فعالیت میكردند دامن زد. شاخه ها وانواع گوناگون كمونیسم بورژوائی در قرن گذشته قد علم كردند و كمونیسم كارگری و ماركسیسم را به عقب راندند. جنبه های مختلف تئوری ماركسیسم توسط كمونیسم بورژوائی بمنظور پیشبرد اهداف راست و بورژوایی شان مورد تغيیر و تحریف قرار گرفت. در اثر این شکست و تغییر و تحولات ناشی از آن در صفوف "کمونیسم موجود" مركز ثقل طبقاتی و اجتماعی كمونیسم به  طیف وسیعی از اقشار خرده بورژوازی و بورژوازی منتقل شد. در غیاب یك جنبش قوی كمونیسم كارگری٬ طبقه كارگر برای مدتهای مدیدی نتوانست حضور قدرتمند و مستقلی درصحنه سیاست دنیا داشته باشد و عملا طیف وسیعی از اقشار غیر كارگری و كمونیسم بورژوایی٬ بستر اصلی كمونیسم را تشكیل میدادند .
                                                                    
اما این انواع گوناگون كمونیسم بورژوائی با شكست شوروی در دهه نود خود نیز به بن بست رسیدند و در مقابل سرمایه داری بازار آزاد و رقابتی شکست خوردند. با شكست بلوك شرق و شوروی٬ بورژوازی تبلیغات مشمئز كننده ای را بر علیه هر گونه ایده آَزادی خواهی و انسانیت سازمان داد. پایان حکومت سرمایه داری دولتی حاکم بر شوروی را "پایان كمونیسم" اعلام كردند. اما همه این تبلیغاتهای كر كننده بیش از یك دهه دوام نیاورد و مجبور شدند كه از قول تئوریسینهای رنگارنگ خود اعلام كنند كه ماركس زنده است و كمونیسم كارگری و خطرانقلاب كارگری بر فراز دنیای سرمایه در گشت و گذار است .

اوضاع كنونی دنیا٬ باردیگر زمینه را برای  رشد كمونیسم كارگری فراهم كرده است. سرمایه داری بیش از هر زمان و در پس بحران جهانی خود بی آبرو شده است. آن فریادهای گوشخراش بعد از سقوط بلوک شرق به عکس خود و به انتقاد از نظام اقتصادی سرمایه داری حاکم بر جهان تبدیل شده است. آن اراجیف دیگر چندان کسی را قانع نمیکند٬ کسی را به خط نمیکند و کسی را به دنبال دستگاههای تبلیغاتی نظام سرمایه داری به تحرک وا نمیدارد. همین چند روز پیش اعلام کردند که بیش از یک میلیارد٬ یعنی یک ششم جمعیت کره زمین گرسنه است. خودشان اعلام کرده اند که این وضعیت درد آور ناشی از عدم توان تولیدی و تکنولوژیک بشر نیست بلکه ناشی از خواست و واقعیت سیاسی موجود است. این گوشه ای از کارنامه و عملکرد نظام سرمایه داری است .

انقلاب اکتبر شکست خورد و به اهداف اقتصادی خود دست نیافت. اما ما در حزب اتحاد کمونیسم کارگری یاد و خاطره انقلاب کارگری اکتبر را با تلاش گسترده برای سازمان دادن و به سرانجام رساندن انقلاب دیگری از جنس انقلاب اکتبر دنبال میکنیم.

در چند ماه گذشته صحنه سیاسی ایران٬ شاهد وسیعترین مبارزات مردم برای سرنگونی رژیم جنایتكار اسلامی بود. همه دنیا  نظاره گر جنبش عظیمی بود كه دیوارهای سركوب٬ اختناق و كشتار این رژیم وحشی و خرافه اسلامی را به لرزه در آورد. برای هر ناظری که اندک آشنایی با جامعه ایران داشته باشد٬ قابل درک است که این مردم آزادی میخواهند٬ برابری میخواهند٬ رفاه میخواهند و خواهان یک نظام سکولار و پیشرو هستند. این جنبش دارای پتانسیل عظیمی برای تحقق تمام این خواستها است. قرار گرفتن کمونیسم و کارگر در راس جنبش توده های مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی میتواند بار دیگر انقلاب اکتبر را در خاطره ها زنده کند. ما یاد و خاطره انقلاب اکتبر را با سازماندهی انقلاب کارگری و تحقق اهداف آن در جامعه ایران در این شرایط دنبال میکنیم. زنده باد انقلاب کارگری! *