اخراج کارگران معترض شرکت مسیل باختر!

بنا به خبر دريافتى٬ در چند روز اخیر ١٢ نفر از کارگران شرکت مسیل باختر٬ به دستور نوتاش مدیر شرکت از کار اخراج شده اند. هر یک از این کارگران بین ١ تا ۴ سال سابقه کار دارند. "جرم" این کارگران اعتراض به شرایط سخت و غیر انسانی کاری و بخصوص اعتراض نسبت به عدم دریافت دستمزدها و مبالغ اضافه کاری مربوط به ٣ ماهه مرداد، شهریور و مهر است!

این کارگران در حالی از کار اخراج شده اند که حتی همان قراردادهای کاری ناعادلانه و کارفرما پسندشان هم به اتمام نرسیده است. هم اکنون بیش از ۵٠٠ نفر از کارگران٬ با وجود اینکه برای گذران زندگی، برای زنده ماندن و برای تامین ابتدائی ترین نیازهای ضروری خود و خانواد ه هایشان معطلند٬ از جانب نوتاش و کارچاق کنهای اطرافش با چماق اخراج از کار روبرو شده اند! اخراج از کار، بیکار سازی و تهدید کارگران به گرسنگی و فقر بیشتر٬ همیشه از جمله حربه های ضد کارگری سرمایه داران و دولتهای خدمتگزارشان برای خاموش نمودن شعله اعتراضات برحق کارگری بوده و هست. اما مهمتر اینست که شکمهای گرسنه و دستهای خالی چیزی برای از دست دادن ندارند!

خواست اصلی کارگران مسیل باختر در حال حاضر٬ در کنار دیگر مطالباتشان٬ بازگشت به کار بی قید و شرط و فوری کارگران اخراجی معترض و مبارز و همچنین دریافت فوری دستمزدهای ٣ ماهه معوقه میباشد.

شرکت راه و ساختمان مسیل باختر با بیش از ۵٠٠ نفر کارگر قراردادی سفید امضا با دستمزدهای ٢۶۴هزار تومانی٬ مجری انواع طرحهای راه و ساختمانی است. در حال حاضر بخشی از کارگران در پروژه مترو کمال شهر کرج و بخش دیگری از کارگران در طرح ساخت سد دهلران ایلام مشغول به کارند. دفتر اصلی شرکت در خیابان اسکندری تهران واقع است.  

کارگران مسيل باختر!
مجمع عمومى تان را تشکيل دهيد و براى گرفتن مطالبات برحق تان و بازگشت بکار دوستانتان تصميم بگيريد. سکوت امروز شما در مقابل اخراج دوستانتان به معنى تسهيل اخراج هاى بعدى است. در محل کار دسته جمعى بميدان بيائيد و دسته جمعى خواهان مطالباتتان شويد. اين کارفرماهاى ضد کارگر را تنها ميتوان با قدرت و اتحاد کارگران سرجاى خود نشاند.

 
مرگ بر جمهورى اسلامى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٨ مهر ١٣٨٨ – ٢٠ اکتبر ٢٠٠٩