کودکان در اتاق انتظار اعدام !

 

 

جمهورى اسلامى در ادامه آدمکشى و اعدام در زندانها٬ قرار است سه نوجوان بنامهاى امير امرالهى٬ صفر انگوتى٬ و محمد رضا حدادى را در روزهاى آتى اعدام کند. جمهورى اسلامى در روز جهانى عليه مجازات اعدام بهنود شجاعى را به قتل رساند و هم اکنون مشغول اجراى مقدمات قتل و اعدام کودکانى ديگر است .

حکومت اعدام را بايد بزير کشيد. مجازات اعدام قتل عمد دولتى و جنايتى آگاهانه زير پوشش کذائى "اجراى قانون و عدالت" است. نظامى که براى اجراى "عدالت" به قتل و جنايت متکى است بايد سرنگون شود. اعدام آدمکشى حرفه اى و قانونى و دولتى است. هيچ دولت و قدرتى چنين حقى ندارد!

***

امروز ۵ نفر در زندان اوين اعدام شدند!

 

 

چهار مرد و يک زن - سهيلا قديرى که شاکى هم نداشت- امروز توسط ”عدالت اسلامى“ بدار آويخته شدند. صفر انگوتى نيز قرار بود امروز اعدام شود اما اجراى حکم را يکماه بتعويق انداختند. سهيلا خيابان خواب بود و کودکى و جوانى اش را در خيابانها گذراند. همان نظامى که سهيلا ها را به فقر و فلاکت و خيابان خوابى و جنگ بقاى روزمره سوق ميدهد٬ همان نظام در صحنه ديگرى بعنوان مجرى ”عدالت“ وارد صحنه ميشود و قربانيانش را حلق آويز ميکند! در حقيقت اما چرخه جنايت و قصاوت دولتى تنها ميتواند با خون سهيلاها و قربانيان سيستم جنايت بچرخد. اين ماشين را بايد درهم کوبيد. پايان دادن به اعدام در ايران بدون پايان دادن به حکومتى که بر قتل عمد و اعدام و ترور و تحجر متکى است امکان ندارد. *