مجازات اعدام بايد لغو شود!

امروز ١٠ اکتبر٬ تظاهراتى بمناسبت روز جهانى عليه مجازات اعدام توسط شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران در مرکز شهر استکهلم برگزار شد.

اسد نودينيان مجرى برنامه با خوش آمدگوئى به شرکت کنندگان با سخنانى به ضرورت اعتراض به مجازات اعدام و مبارزه اى گسترده براى نفى آن اشاره کرد. در طول تظاهرات٬ که با پرچمهاى سرخ و نمايشگاهى از جنايات جمهورى اسلامى همراه بود٬ عليه جمهورى اسلامى و ضرورت سرنگونى آن توسط شرکت کنندگان شعار سر داده ميشد.

در ادامه داوود شمسائى٬ سياوش دانشور٬ ليلا قرائى٬ ديک فوشلوند٬ و خانم عصمت مادرى که فرزندش توسط جمهورى اسلامى اعدام شده است سخنرانى کردند. سخنرانان به نقد توجيهات طرح شده در مورد اعدام توسط دولتها٬ اشاره به اعدام بعنوان جنايت و قتلى دولتى٬ و ضرورت نفى آن در ايران و جهان اشاره داشتند.

سرنگون باد جمهورى اسلامى
زنده باد سوسياليسم!

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران – استکهلم
١٠ اکتبر ٢٠٠٩