گزارش آکسیون اعتراضی علیه اعدام و رژیم صد ھزار اعدام اسلامی در گوتنبرگ

در روز 10 اکتبر، روز جهانی لغو اعدام، آکسیونی با حضور فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری، حزب کمونیست ایران٬ سازمان آزادی زن و تعدادی از فعالین سیاسی دیگر در مرکز شهر گوتنبرگ٬ سوئد برگزار شد. سخنرانان ضمن افشای 30 سال جنایات رژیم اسلامی٬ به لزوم تدوام مبارزه جهت لغو مجازات اعدام٬ لغو تمامی احکام فی الحال صادر شده توسط رژیم اسلامی و برچیده شدن چوبه های دار در ایران تأکید داشتند. شرکت کنندکان در این آکسیون، همصدا، با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و  زندانی سیاسی آزاد باید گردد، این روز را به روز اعتراض علیه رژیم صد هزار اعدام٬ رژیم اوین٬ گوهردشت٬ خاوران و کهریزک تبدیل کردند و سیاست مماشات دولت سوئد با رژیم اسلامی مورد تقبیح قرار گرفت. در طی سخنرانیها بارها به احتمال اعدام بهنود شجاعی در 11 اکتبر، سنگسار زنان و اعدام زندانیان سیاسی در روزهای آینده اشاره شد .

رفقای ما در این آکسیون توانستند با پخش صدها اطلاعیه و سخنرانیهای پی در پی به زبانهای سوئدی و انگلیسی توجه رهگذران بیشماری را به خود جلب کنند. کريم نورى٬ پروين کابلى٬ شهلا نورى و صادق امير رحمانى از فعالين حزب از جمله سخنرانان اين تظاهرات بودند. باندرولها٬ پلاکادرها و عکسهای به نمایش گذاشته در آکسیون نه تنها پرده از جنایات رژیم اسلامی بر می داشت بلکه نویدی بود از امکان برپایی یک دنیای بهتر .

تلویزیون کومه له از این آکسیون رپورتاژ تھیه و با تعدادی از شرکت کنندگان و فراخوان دهندگان مصاحبه کرد. آکسیون در ساعت چهار بعد از ظهر ضمن تأکید بر مبارزه قاطع برای سرنگونی این رژیم با خواست محاکمه سران رژیم جمهوری اسلامی و با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی پایان پذیرفت .

 

مرگ بر جمھوری اسلامی

آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری

زندہ باد جمھوری سوسیالیستی

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری- واحد گوتنبرگ

2009-10-11