سازمان آزادی زن در نمایشگاہ کتاب گوتنبرگ
جنبش آزادی زن٬ یک ستون مھم
در جنبش مردم ایران برای آزادی٬ برابری و رفاہ

سازمان آزادی زن در مشارکت با انستیتو سوسیال تولباکس٬ غرفھ بسیار موفقی در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب در شھر گوتنبرگ٬ سوئد٬ در تاریخ 24 تا 27 سپتامبر 2009 برگزار کرد. نمایشگاہ کتاب گوتنبرگ از بزرگترین و مھمترین تجمعات مشابھ در اسکاندیناوی است. این نمایشگاه هر ساله مورد بازدید بیش از صد هزار نفر از سراسر جهان و بخصوص کشورهای اسکاندیناوی قرار می گیرد. علاوہ بر عرضھ ھزاران کتاب٬ صدھا سمینار نیز در این نمایشگاہ برگزار میشود.

سازمان آزادی زن برای چندمین بار در نمایشگاه کتاب گوتنبرگ حضور فعال پیدا کرد. ما در طی این چهار روز موفق شدیم تا علاو بر ارائھ کتاب حقوق زنان در تقابل با اسلام سیاسی و معرفی کتاب ایران٬ انقلاب زنانھ یک مصاف مھم علیھ اسلام٬  دو کتاب بھ زبان انگلیسی بھ قلم آذر ماجدی٬ صد ھا بروشور علیھ آپارتاید جنسی٬ مبارزه با خشونت علیه زنان و معرفی سازمان آزادی زن در میان بازدید کنندگان پخش کنیم و ھمچنین چندین سمینار جانبی در معرفی این کتب٬ در مورد وضعیت جنبش آزادی زن در ایران و نقش بسیار مھم و تعیین کنندہ آن در خیزش مردم علیھ رژیم اسلامی و در تقابل با اسلام سیاسی و در مورد تحولات سیاسی در ایران برگزار کنیم. این سمینارھا مورد استقبال گرم قرار گرفت.

آذر ماجدی، رئیس سازمان آزادی زن، نویسنده و فعال سرشناس بین المللی جنبش آزادی زن٬ علیه آپارتاید جنسی٬ اسلام سیاسی و سکولاریسم و عضو رھبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری از جمله سخنرانان این غرفه بود.   ماریا هاگبری، مسئول سازمان سراسری علیه خشونتهای ناموسی و نویسنده کتاب "در بیست سالگی می پوسد" یکی دیگر از سخنرانان بود. این دو نویسنده کتاب ھای خود را معرفی کردند و مستقیما با فعالان مبارزه علیھ خشونت نسبت بھ زنان و دیگر علاقمندان مراجعه کننده بحث و گفتگو کردند. مصاحبه های ماریا هاگبری  با آذر ماجدی حول اسلام سیاسی و جنگ دو قطب تروریسم که مورد توجه مراجعه کنندگان قرار گرفت، زمینه ساز بحثهای روشنگرانه مهمی بود که در طی روز توسط فعالان سازمان آزادی زن پیگیری می شد.

بروشورهای "خانه مدوسا" تحت نام "زندگی بدون خشونت٬ بحث و بررسیِ  در مورد علل و روشهای مختلف اعمال خشونت علیه زنان و مبارزه جهت حذف خشونت نسبت بھ زنان در همه اشکال آن،  توسط فعالین خانه مدوسا در اختیار مردم قرار گرفت. تعدادی از بازدید کنندگان برای تقاضای کمک یا برای ھمکاری با سازمان آزادی زن به غرفه مراجعه می کردند. تعدادی از فعالان موسسات مختلف جامعه خواھان ھمکاری با ما شدند.


  بخشی از بازدیدکنندگان که خیزش اخیر مردم ایران و بخصوص نقش زنانِ را در مبارزات مردم دنبال کردہ بودند٬ برای شنیدن بحث آذر ماجدی حول کتاب "ایران٬  یک انقلاب زنانه٬ مصافی بزرگ علیھ اسلام" ، سر ساعت اعلام شده به غرفه بر می گشتند و پس از شنیدن بحث با علاقھ بسیار پتیشن ما را امضاء می کردند.


http://www.petitiononline.com/mk072009/petition.html

فعالین سازمان آزادی زن یکبار دیگر موفق شدند صدای آزادیخواهی و برابری طلبی مردم ایران و جنبش آزادی زن در ایران را به گوش هزاران نفر برسانند. طی این  چهار روز ده ها جلد کتاب، اسلام سیاسی در تقابل با حقوق زن، بفروش رسید.  صدها اطلاعیه مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم پخش شد و بسیاری از بازدید کنندگان از نمایشگاه٬ پتیشن مشترک سازمان آزادی زن و مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم را امضاء کردند.

آذر ماجدی با مباحث افشاگرانه خود و اشاره به جنایات هر دو جناح جمهوری اسلامی، از علاقمندان خواست تا از مبارزات مردم برای آزادی٬ برابری و رفاہ حمایت کنند. او با اشاره بھ موقعیت جنبش آزادی زن در جامعھ و نقش تعیین کنندہ آن در خیزش آزادیخواھانھ مردم٬ یکبار دیگر موقعیت سازمان آزادی زن را بعنوان پیشتاز آزادیخواهی و برابری طلبی و بعنوان نماینده جنبش آزادی زن در ایران تحکیم کرد و  مدافعین جنبش آزادی زن را به پیوستن به سازمان آزادی زن دعوت نمود.  

ستم بر زن موقوف
زنده باد آزادی زن
زنده باد آزادی و برابری
سازمان آزادی زن
28 سپتامبر 2009