پخش پيام حزب در تهران

بنا به خبر دريافتى٬ سه شنبه ٣١ شهريور٬ تیمى از فعالين حزب مناطقی از شهر بزرگ تهران را تحت پوشش تبلیغاتی خود قرار دادند .

رفقاى تيم تبليغاتى صدها نسخه از پیام پلنوم پنجم حزب اتحاد کمونیسم کارگری در باره اوضاع سیاسی ایران را در مناطقی از شهر تهران از جمله؛ خیابان فلسطین شمالی و جنوبی٬ خیابان جویبار٬ بخشهائی از بلوار کشاورز٬ خیابان ولی عصر٬ میدان ولی عصر تا پل کریم خان را توزیع نمودند.

تيم تبليغاتى حزب علیرغم فضاى پلیسی حاکم در این مناطق با هشيارى توانستند پيام حزب را بدست مردم برسانند. حزب٬ اقدام انقلابى و جسارت رفقاى کمونيست را ارج مينهد و به آنها خسته نباشيد ميگويد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٣ سپتامبر ٢٠٠٩ – ١ مهر ١٣٨٨