در صنعت نفت چه خبر است؟

آخرین اخباری که از مراکز صنعت نفت به دست ما رسیده است منعکس کننده ترس و وحشت جمهورى اسلامى از تحرک در اين صنايع حساس است. در حالى که بيشتر کارگران ايران ماهها دستمزد از سرمايه داران و دولت شان طلب دارند٬ در صنايع نفت تلاش ميکنند با سياست اخراج و پاداش کارگران را ساکت کنند. کارفرمايان و دولت نگران تحرک کارگرى در مراکز نفتى و صنايع کليدى هستند.  

اقدامات متعددى صورت گرفته است. از جمله تعدادی از کارگران مراکز مختلف صنعت نفت را از آنجا که خیلی ها قرارداد رسمی ندارند اخراج کرده و بطور مستمر سياست تسويه کارگران معترض را دنبال ميکنند. همينطور به کارگران از نظر کارفرما "مطیع" وعده پرداخت پاداش داده اند. قرار است به هر کارگر از 300 تا 550 هزار تومان پاداش بدهند. اين پاداش براى کارگران متخصص و پیمانکار از یک میلیون تا یک و نيم ميليون است. البته این پاداش ها فعلا وعده سرخرمن است و  قرار نیست یکباره پرداخت شود. به کارگران و پيمانکاران گفته اند حقوق تان را بطور ماهيانه اضافه ميکنيم و پاداش ها قرار است در سيستم حقوقى پرداخت شود.  

خبر ميرسد که فضاى مراکز نفتى ملتهب است. در کنار اين فضاى ملتهب نگرانيها هم وجود دارد. يک نگرانى بخش زیادی از کارگران "موج سواری" است. کارگران نگرانند که آنچه خود را "موج سبز" نام نهاده است از اعتراضات آنها سو استفاده کنند. بويژه بين کارگران پيشرو اين بحث مطرح است که اين دعوا بر سر حیاط رژیم است. ما باید مواظب باشیم که قربانی این دعوا نشویم.

اعتصاب در پالايشگاه اصفهان
همينطور در ماه گذشته در پالايشگاه اصفهان کارگران برای دریافت حقوق و مزایای خود دست از کار کشیدند و در مقابل مديریت تجمع کردند. اين اعتصاب تنها یک ساعت طول کشید. مديريت پالايشگاه بسيار سريع به خواست کارگران پاسخ داد و از تسرى و تداوم اعتصاب جلوگيرى کرد. *