اطلاعیه پایانی پلنوم پنجم حزب اتحاد کمونیسم کارگری

پلنوم پنجم حزب اتحاد کمونیسم کارگری در تاریخ 6-4 سپتامبر 2009 با شرکت اکثریت اعضای کمیته مرکزی و تعدادی از کادرهای حزب بعنوان ناظر تشکیل شد. پلنوم با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت بیاد جانباختگان راه سوسیالیسم، بیاد منصور حکمت و یاد جانباختگان مبارزات اخیر مردم در ایران کار خود را رسما آغاز نمود. در ابتدا آئین نامه پلنوم به تصویب رسید و هیات رئیسه انتخاب شد. سپس دستو جلسه پلنوم به قرار زیر به تصویب رسید:

1- افتتاحیه؛ 2- گزارش عمومی فعالیت های حزب در فاصله دو پلنوم؛ 3- بحث پیرامون گزارش و مباحث مطروحه در افتتاحیه؛ 4-  بیانیه اوضاع سیاسی؛ 5- اولویت های و پروژه های حزب؛ 6- قطعنامه زنده باد انقلاب کارگری؛ 7- روش برخورد به جنبش های بورژوایی؛ 8- انتخابات و 9- اختتامیه .

در سخنرانی افتتاحیه، علی جوادی در مورد خیزش اخیر مردم و هیجان و تحسینی که در سطح بین المللی نسبت به این مبارزات ایجاد شده صحبت کرد. وی گفت که در سی سال اخیر، پس از جنگ ویتنام، توجه جهانی نسبت به هیچ مبارزه اجتماعی دیگر این چنین جلب نشده بود. او گفت که روحیه مردم تغییر کرده است و همبستگی وسیعی میان مردم بوجود آمده است. پیش از این جناح راست جمهوری اسلامی موفق شده بود که با توجه به پیشروی های اسلام سیاسی در منطقه، جناح اصلاح طلب درون حکومت را عقب براند. اما نقش مردم و خیزش آنها معادلات سیاسی را تغییر داد. جنبش سرنگونی وارد یک فاز جدید شده است. منظره ها بسرعت عوض میشوند. این واقعه برای ما قابل انتظار بود .

تحولات در ایران میتواند منطقه را زیر و رو کند. بر کل خاورمیانه تاثیر خواهد گذاشت. جنبش آزادی زن در ایران میتواند بر موقعیت زنان در کل منطقه تاثیر گذارد. اما سیر تحولات بهیچوجه محتوم نیست. و در اینجا است که نقش حزب ما بسیار تعیین کننده است. ما اگر بتوانیم از این پلنوم با این عزم بیرون برویم که باید پرچم یک انقلاب کارگری را به اهتزاز درآوریم بسیار مهم است. ما میتوانیم و باید پرچم آزادی، برابری و رفاه را به اهتزاز درآوریم. ما باید حزب را کاملا به یک حزب سازمانده و رهبر تبدیل کنیم. ما باید از این پلنوم با این روحیه بیرون برویم که باید ملزومات انقلاب کارگری را فراهم کنیم و حلقه های گرهی را باز کنیم. ما تا همینجا توانسته ایم خط کمونیسم کارگری منصور حکمت را نمایندگی کنیم ولی این کافی نیست. انقلاب کارگری نیازمند پرچم، نیرو، سازمان، سخنگو و چهره ها است. ما باید این را تامین کنیم .

سپس آذر ماجدی گزارش عمومی از موقعیت حزب و فعالیت های آن در فاصله دو پلنوم ارائه داد. یک گزارش کتبی به پلنوم ارائه شده بود و لذا آذر ماجدی بر محورهای اصلی گزارش تاکید کرد. او گزارش را عمدتا به دو عرصه نظری- سیاسی و حزب و جامعه تقسیم کرد و به هر یک از این دو عرصه در دو دوره از پلنوم 4 تا خیزش اخیر و دوره خیزش مردم اشاره کرد. وی گفت که با اعتماد کامل میتوان اعلام کرد که حزب خود را بعنوان پرچمدار کمونیسم کارگری منصور حکمت در عرصه سیاسی – نظری تثبیت کرده است. این واقعیت را چه پیش از برخورد و تحلیل خیزش مردم و چه بویژه در این دوره اخیر میتوان مشاهده کرد. اما در عرصه حزب و جامعه و دسترسی به جامعه حزب نیازمند تقویت و تحکیم موقعیت خویش است. علیرغم اینکه حزب با توجه به موقعیت مالی و مادی خود توانسته است حضور نسبتا برجسته ای را در رسانه های عمومی فارسی زبان و بین المللی تامین کند، اما این سطح بهیچوجه کافی نیست و باید بطور جدی بر تقویت و گسترش آن متمرکز شویم. در سطح بین المللی نیز موقعیت حزب پیشروی های جدی داشته است. در این بخش آذر ماجدی بر راه اندازی رادیو 24 ساعته حزب و تلاش برای تامین مالی آن تاکید بسیار کرد. وی همچنین بر گسترش عضوگیری تاکید نمود .

سپس مسئولین بخش های مختلف تشکیلات حزبی در مورد عرصه های فعالیت خود، کمیته سازمانده، نسرین رمضانعلی، تبلیغات، سیاوش دانشور، مالی، شهلا نوری و سعید مدانلو، کمیته روابط بین الملل، مریم کوشا، تشکیلات های حزب در خارج کشور و دفتر حقوق پناهندگی حزب، سیروان قادری و سایر رفقا صحبت کردند. همچنین در مورد موقعیت حزب در خارج کشور در دوره اخیر صحبت شد. در این بخش رفقا بر اهمیت و ضرورت برافراشتن پرچم سرخ در تجمعات خارج کشور که توسط حزب پیشنهاد شد، تاکید کردند. این یک سیاست بسیار مهم در شکل دادن به یک قطب چپ و سوسیالیست در مقابل دو جنبش ناسیونالیسم پرو غرب و سلطنت طلب و جنبش سبز ملی – اسلامی بود. سیاوش دانشور بویژه در مورد تجربه استکهلم که توانست قطب چپ را متمایز و متشکل کند و یک تفاوت چشمگیر با سایر نقاط را به نمایش بگذارد، صحبت کرد. محمود احمدی نیز در مورد تجربه تورنتو، صف بندی چپ در اعتراضات اخیر در این شهر و نقاط ضعف و قدرت آن بحث کرد. نکته دیگری که طرح شد و مورد تاکید قرار گرفت، ایجاد شورای سرخ ها چه در داخل و چه در خارج کشور و تشکیل کمیته های همبستگی با مبارزات مردم برای آزادی، برابری و رفاه بود .

مبحث بعدی، بیانیه اوضاع سیاسی، توسط سیاوش دانشور ارائه شد. سیاوش دانشور تاکید کرد که این بیانیه ای در چهارچوب مباحث تاکنونی حزب است و بر تحلیل های منصور حکمت، بویژه مبحث "بحران آخر"، قطعنامه های کنگره سوم و تحلیل های او از جنبش دو خرداد متکی است. اتفاقات اخیر و سیر تحول اوضاع سیاسی حقانیت تحلیل های ما را به اثبات رساند. دعوای دو جناح رژیم بر سر بقاء است. راه سازش کور شده است. تحلیل ما کاملا با سایر جریانات متمایز بود. بسیاری این واقعه را انقلاب نامیدند. ما گفتیم این یک جنبش توده ای برای سرنگونی رژیم است. اما گفتیم که جامعه وارد يک دوران انقلابی شده است، یعنی شرایطی که بنا به تعریف کلاسیک مارکسیستی، جامعه وارد دوره ای میشود که بالایی ها و پایینی ها نمیتوانند به همان اشکال سابق با هم برخورد کنند. تعیین استراتژی کمونیستی برای انقلاب کارگری یک مساله مبرم و حیاتی است که در محور فعالیت های ما قرار گرفته است. اکنون دعوا بر سر سرنگونی است ولی سرنگونی تنها مساله نیست. جدال همچنین بر سر آینده جامعه است .

سپس پلنوم وارد یک بحث داغ و فعال در مورد بیانیه شد و در پایان بحث، بیانیه باتفاق آراء به تصویب رسید .

مبحث اولویت ها و پروژه های حزب توسط علی جوادی ارائه شد. او بر نقطه ضعف اصلی حزب یعنی ضعف دسترسی به جامعه تاکید گذاشت. تامین یک رادیوی ساتلایتی 24 ساعته و همچنین رادیوی اینترنتی یک راه فائق آمدن بر این ضعف است. باین منظور باید کادرهای حزب بر تامین هزینه این رادیو متمرکز شوند. علی جوادی سپس بر تلاش برای ایجاد شورای سرخ بعنوان تشکل توده ای کمونیستی در خارج کشور تاکید کرد. او گفت که امر سوسیالیسم مهم است و یکی از اصول این شوراها است. متاسفانه برخی از کمونیست ها زمانی که میخواهند کار توده ای کنند، سوسیالیسم را کنار میگذارند. کمیته های همبستگی در دفاع از مبارزات مردم ایران برای آزادی، برابری و رفاه نیز یکی از سیاست های مهم حزب در خارج کشور است. در این جنبش همبستگی باید بر خصلت آزادیخواهانه و برابری طلبانه مبارزات مردم تاکید کنیم. سیاست های عموم خلقی کاملا بنفع راست تمام میشود. بحث پلنوم در این بخش بر مساله راه اندازی رادیوی 24 ساعته و تقویت بینه مالی حزب متمرکز شد. کلیه رفقا فعالانه در این بخش دخالت کردند و پیشنهاد نمودند که قراری در این رابطه به تصویب رسد .

در پایان این مبحث قرار زیر به اتفاق آراء به تصویب رسید: "پلنوم از هیات دائر حزب میخواهد که رادیو ۲۴ ساعته را راه اندازی کند و متعهد میشود که کمیته مرکزی مخارج آن را تامین خواهد کرد ."

قطعنامه زنده باد انقلاب کارگری را آذر ماجدی به پلنوم ارائه کرد. او گفت که مباحث مطروحه در این قطعنامه متکی بر اصول و اهداف کمونیستی ما، بر مانیفست کمونیست و برنامه یک دنیای بهتر است. از این رو برای همه ما کاملا آشنا است و ضرورتی به بحث در مورد آن نیست. آنچه باید به آن بپردازیم اینست که چه ضرورتی موجب شده ما قطعنامه ای در مورد ضرورت و مبرمیت انقلاب کارگری در این پلنوم داشته باشیم. این قطعنامه در واقعیت پیام حزب به مردم، طبقه کارگر و کمونیست ها در مورد ضرورت و اهمیت سازماندهی یک انقلاب کارگری است. شرایط موجود در جامعه طرح چنین قطعنامه ای را ضروری کرده است. ما تنها حزبی هستیم که این چنین بر انقلاب کارگری تاکید میکنیم و در تلاش تامین و سازماندهی ملزومات آن هستیم .

رفقا همگی با تاکید بر سازماندهی انقلاب کارگری از این قطعنامه دفاع نمودند و در پایان مبحث قطعنامه باتفاق آرا به تصویب رسید .

قطعنامه روش برخورد ما به جنبش های بورژوایی ملی اسلامی و ناسیونالیسم طرفدار غرب توسط علی جوادی عرضه شد. او بر ضرورت تقکیک جنبشی و آرمانی میان جنبش کمونیسم کارگری و جنبش های دیگر تاکید کرد. او گفت که آن حزبی میتواند رهبری مردم را بدست گیرد که پایگاه قوی در جنبش خود داشته باشد. ضروری است که حزب اتحاد کمونیسم کارگری موقعیت خود را در جنبش کمونیسم کارگری تحکیم کند و بر سازماندهی درون این جنبش متمرکز شود .

سپس بحث داغ و فعالی بر سر مولفه های جنبش ملی – اسلامی و آینده این جنبش پس از سرنگونی رژیم اسلامی و  همچنین موقعیت جنبش کمونیسم کارگری درگرفت.  قطعنامه به اتفاق آرا به تصویب رسید.

پلنوم همچنین تصویب کرد که هیات دائر دو پیام، یکی خطاب به مردم ایران و یکی خطاب به مردم دنیا در حمایت مبارزات مردم ایران صادر کند .

در پایان برای تعیین دبیر کمیته مرکزی و دفتر سیاسی انتخابات انجام گرفت. ابتدا علی جوادی به اتفاق آرا به دبیری کمیته مرکزی انتخاب شد. پس از آن رفقا سیاوش دانشور، نسرین رمضانعلی، مریم کوشا، آذر ماجدی، سعید مدانلو و شهلا نوری به دفتر سیاسی انتخاب شدند .

پلنوم با سخنرانی اختتامیه علی جوادی که در آن بر نقش تاریخی حزب در  این دوره سرنوشت ساز و تاریخ ساز تاکید شد  و پخش سرود انترناسیونال به پایان رسید .

دفتر سیاسی حزب طی جلسه کوتاهی رفقا علی جوادی، سیاوش دانشور و آذر ماجدی را به هیات دائر حزب انتخاب کرد و در مورد روند تشکیل جلسات دفتر سیاسی بحث و تصمیم گیری کرد

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
7 سپتامبر 2009