آدرس جديد سايت حزب
www.wupiran.org

 

به اطلاع ميرسانيم که آدرس وب سايت حزب اتحاد کمونيسم کارگرى تغيير کرده است. آدرس جديد وب سايت حزب  www.wupiran.org   است.

از سايتهائى که آدرس حزب را لينک کردند تقاضا داريم آدرس جديد را قرار دهند و از دوستان حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ميخواهيم که آدرس جديد سايت حزب را طى دوره اى مرتبا به اطلاع عموم برسانند.
 
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٩ سپتامبر ٢٠٠٩ – ١٨ شهريور ١٣٨٨