پيام پلنوم پنجم حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
به مردم آزاديخواه ايران

پلنوم پنجم حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به مبارزات آزاديخواهانه و پرشور مردم ايران براى رهائى از بختک سياه جمهورى اسلامى درود ميفرستد. رويدادهاى بعد از ٢٢ خرداد رعد و برقى در آسمان بى ابر نبود. آنچه که دنيا را شگفت زده کرد و ايران را به مرکز توجه ميلياردها انسان در کره خاکى تبديل نمود٬ نخواستنى عميق بود که سه دهه است در اشکال مختلف خود را بروز داده و اينبار در يک تلاقى سياسى به وسيع ترين شکل بميدان آمد. بار ديگر معلوم شد که دعواى سياسى در ايران نه برسر اصلاح حکومت نکبت بار اسلامى بلکه برسر نفى آنست. بار ديگر معلوم شد که تشديد جنگ و جدال درون حکومتى نه صرفا رقابتى برسر تقسيم قدرت و منافع اقتصادى و دسترنج ميليونها کارگر بلکه اساسا تلاشى برسر بقاى ارتجاع اسلامى و نظام سرمايه دارى در ايران است. بار ديگر معلوم شد که ايران "جامعه اى اسلامى" نيست و دولت و قوانين اسلامى و سيستم توحش آپارتايد جنسى نه ريشه در "فرهنک و خواست خود مردم" که يک سلطه سياسى است که بايد به طرق سياسى برانداخته شود. بار ديگر معلوم شد مردمى که تحت اختناق و سرکوب و شکنجه و زندان از فرصتها و شکافهاى بالائيها بهره ميجويند نه طرفدار اين و يا آن جناح تروريست و آدمکش اسلامى بلکه در تلاش براى تضعيف کل حکومت و سرنگونى آنند. بار ديگر معلوم شد جمهورى اسلامى وصله اى ناجور به پيکر آن جامعه است و بدون وحشت و ترور و آدمکشى و تجاوز و قتل نميتواند يکروز سرپا بماند. مردم ايران در سه ماه گذشته با تمام محدوديتها به جهانيان نشان دادند که تنها نيروى واقعى مقابله با تروريسم اسلامى و اسلام سياسى اند که منطقه و جهان را در کابوسى سياه فرو برده است. مردم آزاديخواه ايران جاى شايسته خود را در اذهان ميليونها مردم آزاديخواه جهان و در معادلات مهم بين المللى و منطقه اى پيدا کردند و تلاشهاى رژيم اسلامى و هواداران عقب مانده شان را تماما مردود اعلام کردند.

کارگران!
بسيارى از شما بعنوان شهروندان در اين اعتراضات شرکت داشتيد. اعضاى خانواده هاى کارگرى مانند بسيارى ديگر در خيابانها چماقهاى ارتجاع و باندهاى سياهى برسرشان فرود آمد. مسئله اساسى اما در هر تحول سياسى اينست که کارگر بعنوان يک طبقه و يا پرچم سوسياليستى اش بميدان آيد و آينده پيروزمند و انسانى هر تحول سياسى تماما به تلاش جنبش کمونيستى طبقه کارگر گره خورده است. ترديدى نيست که مکانيسم مبارزه کارگرى و محدوديتى که رژيم ضد کارگر اسلامى بر طبقه ما وارد کرده است٬ روش و نوع مبارزه و دخالت کارگران را از اشکال مبارزه دانشجويان و جوانان و ديگر نيروهاى اجتماعى متمايز ميکند. محدوديتهائى که در مبارزه کارگرى وجود دارند لزوما در مبارزه بخشهاى ديگر موجود نيست. با اينحال اعلام "خطر" عروج جنبش کارگرى توسط سرمايه داران و سخنگويان مزدورشان از هم اکنون شروع شده است. بحران عميق اقتصادى و بيکارى و فقر و گرسنگى ميليونها خانواده کارگرى چشم انداز جدالهاى آتى را ترسيم ميکند. اينبار نوبت کارگران است که با حرکت عظيم شان جامعه را حول اهداف اجتماعى و طبقاتى خود قطبى کنند و دورنماى پيروزى بر اختناق اسلامى سرمايه داران را به دورنمائى واقعى و مادى و قابل تحقق تبديل کنند.

اگر اين تحولات امرى را اثبات کرد اينبود که بدون جنبش طبقه کارگر و بدون پرچم قدرتمند و مستقل کارگرى و بدون آلترناتيو کارگرى آزادى کل جامعه٬ هر فداکارى و مبارزه پر شکوه ميتواند سرکوب شود و حتى در صورت پيروزى تغييراتى بنيادى و ملموس ايجاد نکند. بار ديگر چشمها به طرف طبقه کارگر خيره شده و بار ديگر کارگر و جنبش رهائى بخشش ميتواند پرچمدار آزادى جامعه باشد. متشکل شويد! شوراها و ارگانهاى عمل مستقيم کارگرى را برپا کنيد! در مقابل سياست فقر و فلاکت سرمايه داران و پرت کردن هر روز هزاران کارگر به حاشيه توليد٬ سياست کنترل کارگرى و جنبش کنترل کارگرى را سازمان دهيد! سرمايه دارى ايران پاسخى به بدوى ترين خواستهاى کارگران و اکثريت مردم محروم و زحمتکش ندارد. تنها راه انقلاب کارگرى عليه وضع موجود است و اين بدون نيروى متحد و متشکل طبقه کارگر٬ بدون آمادگى سياسى و تشکيلاتى و حزبى٬ بدون افق کمونيستى٬ و بدون برافراشتن پرچم آزادى کل جامعه مقدور نيست. کارگران نبايد اجازه دهند يکبار ديگر نتيجه اين تحولات سرکار آمدن رژيم و دولتى بورژوائى باشد که تداوم فقر و فلاکت و استثمار و بردگى مزدى و انواع تبعيض را پى بگيرد. آينده ميتواند و بايد آينده اى آزاد و خوشبخت و مرفه براى همگان باشد و اين تنها ميتواند محصول نيروى عظيم طبقه کارگر و انقلاب رهائيبخش کارگرى و سوسياليستى باشد.  

زنان!
حضور شما در صف اول مبارزات اخير تصوير نوينى از جامعه ايران به دنيا مخابره کرده است. بار ديگر اثبات شد جنبش آزادى زن در ايران مهمترين جنبش در سطح منطقه و جهان براى خلاصى از آپارتايد اسلامى است. بار ديگر معلوم شد عليرغم رژه روزمره ارتش ضد زن در خيابانهاى ايران زنان تسليم نشدند و حرکت و تلاششان و قربانيانى که دادند بيانگر نفرتى عميق از وضع موجود است. نداها و ترانه ها تنها قربانيان ارتجاع ضد زن و سرکوبگرى و توحش اسلامى نيستند. قرار بود با قتل نداها و شکنجه و تجاوز جمعى به ترانه ها اراده زنان براى آزادى را درهم شکنند. اين جنگى تمام عيار عليه زنان نيز بود اما در اين جنگ آنها بازنده شدند و زنان دهها قدم جلو آمدند. بار ديگر معلوم شد زنان برابرى ميخواهند٬ آزادى ميخواهند٬ بعنوان شهروند ميخواهند در همه چيز دخالت کنند٬ "صنف" نيستند که صرفا دنبال حق طلاق و حضانت و غيره باشند٬ هويت انسانى و برابرشان را در تمام شئون اعاده ميکنند و عليه هر نوع تبعيض اند. چهره مدرنيستى و سکولاريستى و ضد اسلامى زنان و حضور وسيع و توده اى شان در صف اول اعتراض٬ يک رکن اساسى هر تحول سياسى در ايران است. زنان از هم اکنون اثبات کردند که انقلاب آتى رنگى زنانه دارد و هيچ نيروئى نميتواند نيروى وسيع و دهها ميليونى آزادى زن را ناديده بگيرد. اين جنبشى است اساسا برابرى طلب و ضد تبعيض و مدرنيست و غير اسلامى. اهداف اين جنبش با اهداف اسلامى و اپوزيسيون شبه اسلامى و ناسيوناليستى در تقابل است. اين نيروى عظيم براى آزادى بيش از هر نيروى ديگر نيازمند آنست که افق سوسياليستى مبنى بر نفى هر نوع تبعيض و نابرابرى متحقق شود. متشکل شويد! سازمانهاى مستقل و جمعهاى متناسب با اوضاع را تشکيل دهيد! حول سازمان آزادى زن گرد آئيد! پرچم واقعى و سوسياليستى تان را برافرازيد و مانند زنان در انقلاب اکتبر شيپور انقلابى وسيع و آزاديخواهانه را در ايران بصدا درآوريد!

جوانان!
نسل جديد و خصوصيات انقلابى و خلاف جريانى آن را ديگر همه برسميت شناخته اند. اگرچه بسيارى خواستهاى نسل جديد را٬ که با احتساب رده سنى  ١۵ الى ٣٠ سال قريب هفتاد درصد جامعه را دربرميگيرد٬ در آزاديهاى فرهنگى خلاصه و مشروط ميکنند٬ اما نسل جديد در واقعيت خود نسلى عليه وضع موجود است. در جامعه اى که کار٬ مسکن٬ معاشرت٬ موزيک٬ جستجوى حقيقت٬ درس خواندن٬ تفريحات ويژه نسلى که خصوصيتى کشورى و "ملى" ندارد٬ نوع زندگى و لباس پوشيدن٬ و همه چيز زير سوال است و با اختناق پاسخ ميگيرد٬ نسل جديد يک بمب ساعتى است. جوانان آينده شان را به بقاى ارتجاع و حاکميت مشتى طفيلى آخوند نميفروشند. اکثريت نسل جديد٬ چه زن و چه مرد٬ فرزندان خانواده هاى کارگرى و متوسط جامعه هستند که آينده اى تضمين شده ميخواهند. نه سانسور و قرنطينه فکرى و فرهنگى و نه سرکوب و توحش در خيابانها و زندانها نتوانسته است و نميتواند جلوى اين سيل و تحرک وسيع اجتماعى را بگيرد. نسل جديد در اعتراضات اخير٬ در دانشگاهها٬ در زندانها و شکنجه گاها مورد وحشيانه ترين هجوم اسلاميون قرار گرفت. آنها ميدانند که اين نسل به جنگ حکومت اسلامى آمده و بدون شکست آن نميتوانند دور ديگرى از حاکميتشان را تضمين کنند. اما اين نسل تنها شمه اى از قدرتش را نشان داد و براى پيروزى وارد اين جنگ شده است. اين نسل بدون ترديد به تاريخ و گذشته و تجارب تاکنونى مراجعه ميکند و بايد مراجعه کند. اما هر جنبشى و هر نسلى در هر دوره تاريخى ناچار است که براساس مولفه هاى واقعى و عينى دنياى موجود امر آزادى و رهائى را تبئين کند و چکامه اش را از آينده بگيرد. پيروزى نسل جديد و برخوردارى از يک زندگى مرفه و شاد و انسانى و آزادمنشانه و مدرن در گرو برافراشتن پرچم انقلابى و مدرنيستى - سوسياليستى طبقه کارگر است. اين نسل ميتواند در کنار جنبش طبقه کارگر براى آزادى جامعه افق پيروزى را ببيند. خلاصى از معيارهاى سنتى و عقب مانده فکرى و اخلاقى فرتوت و اسلامى و مردسالار و شرقى و امتزاج در چهارچوبهاى جهانى و آوانگارد و انترناسيوناليستى طبقه کارگر يک شرط پيشروى مبارزه نسل جديد براى رهائى از ارتجاع اسلامى است. متشکل شويد! در محلات و مراکز تحصيلى شوراها و نهادهاى مستقل مبارزاتى تان را برپا کنيد! جمهورى اسلامى و عوامل بسيجى را در محلات منزوى کنيد! براى کنترل خيابانها و محلات ابتکارات لازم را در دستور بگذاريد! جنگ امروز نهايتا يک جنگ قدرت است و اين جنگ قدرت بايد در هر مرحله به قدرتگيرى جنبش اعتراضى و وسعت اقدامات انقلابى و توان و تشکل و آمادگى توده وسيع مردم منجر شود.

مردم شريف و آزاديخواه ايران!
حزب همبستگى و همدردى عميق خود را با خانواده هاى جان باختگان رويدادهاى اخير اعلام ميکند. مسببين اين جنايات و عاملين سه دهه جنايت عليه مردم بايد روزى در دادگاههاى منتخب و عادلانه و علنى مردم محاکمه شوند. مادام که اين حکومت سرکار است٬ بجز جنايت و توحش سهمى عايد ما نخواهد شد. مسالمت آميزترين و بى مشقت ترين راه اينست که اين حکومت را تماما سرنگون کرد و جامعه اى بدون اعدام٬ بدون زندانى سياسى٬ بدون تبعيض٬ بدون مردسالارى و قوانين ارتجاعى٬ بدون طبقات و بردگى مزدى برپا کرد. امروز بيش از هر زمان ضرورى است که پرچم انقلابى و کمونيستى کارگرى را در مقابل راه حلهاى دست راستى و مرتجع اسلامى و ناسيوناليستى برافرازيم و پيروزى با پرچم چپ را تضمين کنيم.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى رهبران و فعالين کارگرى٬ زنان و جوانان آزاديخواه و انقلابى و سوسياليست را به پيوستن به صفوف خود فراميخواند.      

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٩ سپتامبر ٢٠٠٩