برگزارى جلسه گفت و شنود
با رهبرى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

روز جمعه ۴ سپتامبر در شهر گوتنبرگ جلسه اى سياسى با شرکت اعضاى هيئت دائر حزب٬ آذر ماجدى٬ على جوادى و سياوش دانشور برگزار شد. ابتدا على جوادى دبير کميته مرکزى حزب به حاضرين خوش آمد گفت و اشاره کرد رويدادها و شعارهاى دوره اخير بسيارى را غافلگير است اما آنچه مسلم است دوران سرنگونى رژيم مرتجع اسلامى و جدال برسر آينده ايران شروع شده است. آرزوهاى ديرينه مردم براى رهائى از بختک اسلامى در شرف به واقعيت پيوستن است.

سپس آذر ماجدى و سياوش دانشور سخنرانى کردند. آذر ماجدى در باره ويژگيهاى تحولات اخير از جمله نقش زنان و نسل جديد و تحولاتى که اين نيروهاى اجتماعى را جلو صحنه رانده است٬ اهميت منطقه اى و جهانى مبارزات مردم ايران بويژه در تعيين تکليف اسلام سياسى و تروريسم اسلامى٬  خصوصيات مدرنيستى و آزاديخواهانه اين مبارزات و ضرورت تلاش يک پيروزى کمونيستى کارگرى سخن گفت. سياوش دانشور در باره ماهيت تحولات اخير از ديد حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و دو ديدگاه عمومى تر راجع به اوضاع سياسى ايران٬ حقانيت بنيادهاى فکرى و تحليلى کمونيسم کارگرى٬ سير جدال جناح هاى حکومتى و چشم انداز آن٬ دورنماى جدالهاى وسيع تر چپ و راست٬ امکان پيروزى کمونيسم در ايران و وظايف حزب و کمونيستها براى تقويت آلترناتيو کارگرى٬ ضرورت تشکل و تحزب و پيوستن به اردوى انقلاب کارگرى و حزب اتحاد کمونيسم کارگرى سخن گفت.

در ادامه جلسه وارد پرسش و پاسخ و اظهار نظر شد. سوالات متعدد و کليدى توسط شرکت کنندگان در جلسه طرح شد و بحث دوستانه و گرمى پيرامون آنها صورت گرفت. 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٩ سپتامبر ٢٠٠٩