تظاهرات ضد حکومتی در بلوار مرزداران تهران !

در روز یکشنبه شب هشتم شهریور ماه صدها نفر از جوانان و مردم منطقه بلوار مرزداران علیه حکومت اوباش اسلامی سرمایه داران دست به تجمع اعتراضی و تظاهرات زدند. تجمع و اعتراضات مردمی٬ در حالیکه نیروهای پلیس ضد شورش و مزدوران و اوباش بسیجی و پاسداران و لباس شخصی ها مناطق تقاطع اشرفی به بلوار مرزداران و بلوار مرزداران را به محاصره خود در آورده بودند٬ با شعارهای ضد حکومتی ادامه داشت. اتومبیلهایی که در محل در حال عبور بودند با روشن نمودن چراغ هایشان و بوق زدنهای ممتد به حمایت از تظاهرات کنندگان پرداختند. مزدوران بسیجی و پاسدار اقدام به ضرب و شتم مردم و خودروها نمودند و پلاکهای صدها اتومبیل را از جا کندند. علاوه بر مناطق فوق منطقه پونک نیز ملتهب بوده و گله های مزدور بسیجی و پاسدار برای جلوگیری از هرگونه تظاهرات احتمالی درمیدان پونک نیز مستقر بوده اند. *