در باره بيدادگاه کارگران نيشکر هفت تپه

ديروز سه شنبه ٢٧ مرداد ماه٬ اعضاى رهبرى سنديکاى نيشکر هفته توسط شعبه دوم بيدادگاه دزفول مجددا محاکمه شدند. اتهامات وراد شده به فعالين سنديکا "تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه"، "ارتباط با افراد معاند نظام"، "تشکیل سندیکای غیر قانونی"٬ و "تحریک کارگران علیه سران نظام" بود. 

محمد اولیایی‌فر وکیل مدافع کارگران با تکيه به اسناد موجود بدفاع از کارگران پرداخت و خواهان تجدید جلسه دادگاه پس از صدور رای از سوی دادگاه تجدید نظر اهواز شد. اين درخواست با موافقت قاضی پرونده‌ به بعد از صدور حکم از سوی شعبه سیزدهم دادگاه تجدید نظر اهواز موکول شد .در جريان اين محاکمات و پرونده سازى نهايتا آقايان محمد حیدری مهر، فریدون نیکوفر، نجات دهلی و جلیل احمدی حکم برائت گرفتند اما اتهامات ذکر شده کماکان آقايان رضا رخشان مسئول روابط عمومی و علی نجاتی رئیس اخراجى هیات مدیره سندیکای کارگران هفت تپه را تهدید می‌کند .

جمهورى اسلامى با بهانه هاى مختلف تعرض به سنديکاى کارگران نيشکر هفت تپه٬ سنديکاى شرکت واحد اتوبوس رانى تهران و حومه٬ و ديگر فعالين کميته هاى کارگرى را ادامه ميدهد. آوردن مجدد اعضاى شوراى اسلامى به نيشکر هفت تپه و تهديد فعالين سنديکا و "دادگاهى" و اتهامات مضحکى که براى آنها تدارک ديده اند٬ همه تلاشى براى درهم شکستن سنديکا و تشکل مستقل کارگران و تحميل نهاد جاسوسى و ارتجاعى شوراى اسلامى است. کارگران هفت تپه براى دفاع از فعالين سنديکا ضرورى است در روزهاى بيدادگاه دسته جمعى به محل بروند و از همکارانشان دفاع کنند. کارگران هفت تپه براى درهم شکستن سياستهاى ضد کارگرى رژيم و تحميل شوراى اسلامى و اختناق در مجتمع٬ ضرورى است به مجمع عمومى متکى شوند و تصميمات و تلاشهايشان را از طريق مجمع عمومى پيش ببرند. هر زمان کارفرما و دولت نتيجه بگيرند که فشارهاى وارد شده اثرى بر اراده کارگران ندارد و تحميل شوراى اسلامى ممکن نيست٬ دمشان را روى کولشان ميگذارند و عقب مينشينند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى نمايش مضحک بيدادگاه کارگران هفت تپه را محکوم ميکند و از کارگران اين مجتمع ميخواهد دسته جمعى از همکاران شان و فعالين سنديکا حمايت کنند. ضرورى است حمايت و همبستگى با نمايندگان سنديکا و مقابله با سياستهاى ارتجاعى و ضد کارگرى جمهورى اسلامى همه جا توسط کارگران و فعالين کارگرى در داخل و خارج گسترش يابد. 

مرگ بر جمهورى اسلامى   
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٨ مرداد ١٣٨٨ – ١٩ اوت ٢٠٠٩