در اعتراض به حمله وحشیانه رژیم اسلامی به مردم کردستان

٢۸ مرداد را به روز اعتراض گسترده
علیه رژیم اسلامی تبدیل کنیم!

تاریخ رژیم اسلامی مملو از خون و جنایت و کشتار و قتل عام است. این رژیم صد و پنجاه هزار اعدام است. رژیم سنگسار و اختناق و ضدیت با زن و کارگر و آزادیخواهی و انسانیت است. یک روز بدون سرکوب قادر به بقاء نیست. یک ماشین تمام عیار کشتار و آدمکشی است. اما این ماشین جنايت کارآیی خود را از دست داده است. با مردمی روبروست که برای سرنگونی اش به میدان آمده اند.

رژیم اسلامی از ابتدای استقرار حاکمیت سیاهش شمشیر خونین اسلام را علیه مردم به کار گرفت. کردستان يک جبهه نبرد انقلاب و ضد انقلاب اسلامى بود. سرکوب مردم در کردستان ادامه سرکوب و شليک به کارگران بيکار در اصفهان٬ ادامه سرکوب ترکمن صحرا٬ و ادامه سرکوب کمونيستها و انقلابيون و مخالفين سياسى در تهران و سراسر ايران بود. کردستان بعنوان سنگر انقلاب و دستاوردهاى آن شناخته ميشد و تعرض خونين به آن هدفى جز سرکوب انقلاب آزاديخواهانه سال ۵٧ توسط ضد انقلاب اسلامى که با حمايت دولتهاى غربى به قدرت خزيد نداشت. ٢۸ مرداد ۱۳۵۸ یک روز خونین در این تاریخ سی ساله سیاه و اسلامی است. ٢۸ مرداد ۵۸ روزی است که رژیم اسلامی تنها پس از چند ماه که از استقرارش میگذشت فرمان حمله و لشکر کشی به کردستان را صادر کرد. اعلام کردند که تا پایان از میان برداشتن هر ذره آزادیخواهی٬ برابری طلبی٬ تحرک و موجودیت نیروهای انقلابی و کمونیست و مخالف رژیم اسلامی٬ "چکمه هایشان را از پا در نخواهند آورد". وحشیانه از آسمان و زمین بر سر مردم کوبیدند٬ بمباران کردند٬ کشتند و شرایط حاکمیت امروز خود را شکل دادند.

٢۸ مرداد ۵۸ در عین حال نشان تاریخی از مبارزه و مقاومت مردم انقلابی و آزادیخواه در کردستان در مقابله با ارتجاع هار اسلامی در سه دهه پیش است. قهرمانیها٬ فداکاریها و تلاشهای مردم که به حق جامعه کردستان را به سنگر مقابله با رژیم اسلامی تبدیل کرد٬ روی دیگر این سکه است. گراميداشت ياد جانباختگان و اعدامهاى صحرائى و کشتار مردم نيز خصلتى "کردستانى" ندارد بلکه گراميداشت گوشه اى از تاريخى است که سرمايه دارى هار اسلامى براى استقرارش به اعدام و سرکوب و خون ريختن متوسل شد.

مردم آزادیخواه
بیش از سه دهه از روزی که رژیم اسلامی فرمان کشتار مردم کردستان را صادر کرد٬ میگذرد. امروز بار ديگر نخواستن ارتجاع اسلامى و حکومت ترور و تجاوز و شکنجه به خواستى ميليونى تبديل شده است. ٢۸ مرداد ۸۸ را باید در متن اين اوضاع و در همبستگى با کليه جانباختگان و قربانيان ارتجاع اسلامى در سراسر ايران گرامى داشت. ٢٨ مرداد را بايد مانند قتل عامهاى زندان در شهريور ۶٧ و ديگر جنايات رژيم در سه دهه گذشته در سراسر ايران به روز اعتراض سراسری علیه رژیم آدمکشان اسلامی تبدیل کرد. باید هر روز جنایت در تاریخ رژیم اسلامی را به روز اعتراض علیه این جانیان تبدیل کرد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از همه شما کارگران٬ از همه شما مردم آزادیخواه٬ از همه شما زنان و جوانان برابری طلب میخواهد که این روز را به صحنه دیگری در جدال برای سرنگونی رژیم اسلامی تبدیل کنید. در هر کجا و به هر شکلی که میتوانید به خیابانها بیائید٬ اعتراض کنید و فریاد بزنید که رژیم اسلامی باید گورش را گم کند. باید سرنگون شود. رژیم ضد زن باید نابود شود. اعلام کنید که رژیم ضد کارگر نمیخواهید٬ رژیم ضد آزادی و ضد برابری و ضد انسان٬ نمیخواهید. اعلام کنید که بر ویرانه های حکومت اسلامی خواهان استقرار نظامی متضمن آزادی٬ برابری٬ رفاه و عدالت اجتماعی و انسانی برای همگان هستید. چنین نظامی تنها میتواند یک حکومت کارگری٬ یک جمهوری سوسیالیستی باشد.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۱٢ اوت ٢۰۰۹ – ٢۱ مرداد ۱۳۸۸