اطلاعیه اعلام موجودیت
شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران – استکهلم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران یک نهاد غیر حزبی است که دربرگیرنده احزاب سیاسی، سازمانها، نهادهای زنان، و فعالین مستقل چپ و کمونیست است. هدف شورا شکل دادن به قطبی اجتماعی و چپ برای سازماندهی توده ای ایرانیان آزادیخواه در خارج کشور است. شورا در قبال رویدادهای سیاسی ایران و آینده سیاسی آن بیطرف نیست، طرفدار "همه با هم" نیست، شورا  آگاهانه جانبدار است. شورا بعنوان یک نهاد فرا حزبی ضد کلیت جمهوری اسلامی برای تقویت مبارزات سوسیالیستی و آلترناتیو کارگری در ایران تلاش میکند.

فعالیتهای شورا با اعلام موجودیت آن شروع نشده است. این نهاد در ماههای گذشته و دستکم قبل از مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی با نام "ستاد حمایت از مبارزات مردم ایران" فعالیت داشت. مجمع عمومی ستاد در تاریخ 6 اوت 2009 ضمن تصویب اصول و موازین حاکم به کار (سند ضمیمه) نام خود را تغییر داد.

فعالیتهای شورا، مضاف بر برپائی اجتماعات و میتینگها، در قالب پروژه ها پیش خواهد رفت. پروژه ها از برنامه های سیاسی و فرهنگی تا کمپینهای مختلف را در برخواهد گرفت که توسط بخشهائی از اعضای شورا و همینطور نهادها و غير اعضا همسو با سیاستهای کلی شورا پیش خواهد رفت. اساس کار شورا اتکا به مجمع عمومی و اراده و رای جمعی اعضای آن است. شورا برای ایجاد فضائی بشدت محترمانه و آزادمنشانه، که بتوان خلاقیتها و توانائیهای مختلف را شکوفا کرد و در جهت تقویت مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در داخل و خارج بخدمت گرفت، تلاش میکند.

ما زنان و مردان آزادیخواه و بویژه جوانان را به صفوف شورا فرا میخوانیم. شورا مکانی برای بدست دادن ابتکارات و جلب نیرو برای تحقق آنست. ما فعالین سیاسی سوسیالیست و جریانات آزادیخواه در دیگر شهرهای سوئد و کشورهای دیگر را به اقدامات مشابه دعوت میکنیم. باید در مقابل قطبهای دست راستی، که یا جمهوری اسلامی نوع دیگر و یا اختناق آریامهری و سرمایه داری در بسته بندبهای جدید را به ما وعده میدهند، به یک قطب آزادیخواه و سرخ و سوسیالیست شکل داد و از آلترناتیو کارگری برای آینده ایران دفاع کرد.

١٢ اوت ٢٠٠٩

 

"shora.com shoraii" <shoraye1@gmail.com>

    
آئين نامه

شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران ـ استکهلم

 

          شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران در استکهلم دربرگیرنده احزاب سیاسی، سازمانها، نهادهای زنان، و فعالین مستقل چپ و کمونیست است.

      اصول شورا  

  يک مشخصه اساسى شورا سرنگونى طلبى و مخالفت با کليت نظام جمهورى اسلامى است.

   

  پرچم سرخ کارگری معرفه اساسى ديگر این قطب در مقابل کلیه گرایشات سرمایه داری از جمله سبز و شیر و خورشيدى است.

   

  شورا وظیفه خود را تقویت مبارزات آزاديخواهانه و سوسياليستی و آلترناتيو کارگری برای آينده ايران ميداند.

   

  در اجتماعات شورا بالاى سن سخنرانى بطور قطع شعار مرگ بر جمهورى اسلامى و پرچم سرخ، بعنوان متمايز کننده و معرف شورا بعنوان يک قطب چپ، قرار ميگيرد.

   

  در اجتماعات شورا هر جريانی محق است با نام حزب و نهاد و سازمان اش سخنرانى کند، پرچمهای حزبی خود را داشته باشد، و در محل معينی قرار بگيرد.    

   

  هر جريان عضو شورا ميتواند جداگانه اطلاعيه يا فراخوان خود را براى دعوت از مردم و شرکت در اجتماعات، و پس از آن٬ مستقل از اطلاعيه شورا٬ منتشر کند.

 

 

 شيوه کار شورا

1- شورا متکى به مجمع عمومى تشکيل دهندگان و اعضايش است. مجمع عمومی عاليترين ارگان تصميم گيرنده شورا است.
2- جلسات مجمع عمومی شورا هر دو هفته يکبار برگزار ميشود. مجمع عمومی، با توجه به مبرم بودن شرايط و تصميم کميته هماهنگی ميتواند در فواصل کوتاهتر برگزار شود.
3- براى هر مجمع عمومى بايد همه اعضا توسط کميته هماهنگى ترجيحا کتبا مطلع شوند. اسناد و دستور جلسات پيشنهادی با فرصت کافی برای اعضا ارسال شود.
4- انتخابات در هر مجمع عمومی برگزار ميشود. تمام منتخبين قابل عزل و انتخاب مجدد اند. يک انتخاب ميتواند ابقا باشد اما اصل انتخابات و دخالت همه اعضا و جريانات را بايد مستمرا حفظ کرد.
5- فعاليتهای شورا بصورت مستقل و براساس اصول مندرج دراين آئين نامه پيش ميرود. شورا با جريانات راست همکاری نميکند. شورا بعنوان نهاد در تظاهراتهای اين جريانات شرکت نميکند.  

 عضويت در شورا

1- عضويت و کناره گيرى از شورا داوطلبانه است. هر کسى با اصول حاکم بکار شورا موافق است، ميتواند بصورت فردى يا جمعی، عضو شورا شود. مجمع عمومی ارگان تصميم گيرنده در باره قبول يا رد عضويت متقاضيان است. مجمع عمومی موظف است بدلائل سياسی و قانع کننده نظرش را در هر مورد بيان کند. هيچ فرد و نهادى راسا کسى را عضو شورا نميکند. پيش از دعوت افراد به جلسه، مجمع عمومی پيشنهاد و تقاضای عضويت را بررسی ميکند.  

2- فعاليت و قبول مسئوليت در شورا داوطلبانه است. در عين حال قبول هر مسئوليتی همراه با پاسخگوئی لازم به مجمع عمومی است.   

 ارگانهای شورا

شورا تقسيم کار درونی خود را بصورت کميته ها و پروژه ها پيش ميبرد. کميته ها منتخب مجمع عمومی و روتين هستند. پروژه اما امری موردی است. پروژه در چهارچوب سياستهای شورا توسط بخشی از اعضا و غیر اعضا پيش ميرود.

کميته های هماهنگی، تبليغات، تدارکات، ارتباطات، از جمله کميته های شورا هستند. مجمع عمومی بنا به نياز ميتواند کميته ای را ايجاد و يا کميته ای را تغيير دهد.

 وظايف و اختيارات کميته ها

چهارچوب اساسی وظايف و اختيارات کميته ها توسط مجمع عمومی تعيين يا تصويب ميشود.  ارائه هر پلاتفرمی برای فعاليت کميته ها از جانب اعضای شورا در مجمع عمومی بايد تصويب شود.

کميته هماهنگی: اين کميته شامل دو عضو از هر کميته موجود در شورا است. وظايف اين کميته عبارت است از:

  نمایندگی از جانب شورا در رسانه ها و جامعه.

   

  فراخوان به تشکيل جلسات مجمع عمومی.

   

  پيگيری تصميمات شورا و کميته ها، و ايجاد هماهنگی در فعاليتها.

   

  نمایندگان شورا در رسانه ها صرفا منعکس کننده تصميمات شورا هستند و نه نظريات شخصی. نماینده يا هر عضو شورا ميتواند نظريات خود را در ظرفيت فردی بيان کند.

 

   
کميته تبليغات: وظيفه اين کميته تهيه و انتشار فراخوانها، اطلاعيه ها، سازماندهی توزيع آن، برپائی نمايشگاه عکس و ميز کتاب، عکس و فيلمبرداری از برنامه های شورا، تهيه وبلاگ خبری، و تبلیغ و ترویج اهداف شورا است.
کميته تدارکات: وظيفه اين کميته تدارک نيازهای برنامه های شورا است. تهيه باندرول و پلاکارد، پرچمهای سرخ، وسائل صوتی اجتماعات و نصب آن، حمل و نقل و ... است.   
کميته ارتباطات: وظيفه اين کميته ارتباط با احزاب و نهادهای سوئدی پيشرو، بويژه اتحاديه های کارگری، گروه های هنری، سازمانهای زنان و غيره، جهت جلب همبستگی با مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران، و دعوت به مراسم و اجتماعات شورا جهت سخنرانی است.

    شورا قطب سرخ ها، چپ ها، سوسياليستها، کمونيستها و آزاديخواهان در مقابل جمهورى اسلامى و راستها است. اين شورا متعلق به جريان خاصى نيست. متعلق به قطب چپ جامعه است.

         به شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران بپيونديد!

مصوب مجمع عمومی 6 اوت 2009 باتفاق آرا